T.C.

Resmî Gazete

Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

20 Şubat 2001

SALI

 Sayı : 24324

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi
—  Milli Savunma Bakanlığına,  Devlet Bakanı Prof. Dr. Tunca TOSKAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
 
Danıştay Üyeliklerine Seçme Kararı
— Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, Danıştay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar
 
Yönetmelikler
—  Wushu Hakem Yönetmeliği
—  Wushu Müsabaka Yönetmeliği
—  Wushu Ji ve Duan Sınav Yönetmeliği
 
Tebliğler
—  Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No : 581)
—  Tohumluk Yetiştiricileri Tarafından Ödenecek Tarla Muayene ve Laboratuvar Analiz ve Test Ücretleri ile İlgili Esaslar Hakkında Tebliğ (No : 2001/1)
—  Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsünün Sona Ermesine İlişkin Tebliğ (İhracat 2001/3)
— Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

Resmî Gazete    Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete  Resmî Gazete    Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete  Resmî Gazete    Resmî Gazete  Resmî Gazete    Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete   Resmî Gazete


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

                      T.C.

         BAŞBAKANLIK

   Personel ve Prensipler                                                                                                           19 Şubat 2001    

       Genel Müdürlüğü

   B.02.0.PPG.0.12-305-3125

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 20 Şubat 2001 tarihinde Hindistan’a gidecek olan Milli Savunma Bakanı Sabahattin ÇAKMAKOĞLU’nun dönüşüne kadar; Milli Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Tunca TOSKAY’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

  Bülent ECEVİT

Başbakan    

 —————

               TÜRKİYE

  CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                     19 Şubat 2001

         39-06-33-2001-118

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 19 Şubat 2001 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-3125 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 20 Şubat 2001 tarihinde Hindistan’a gidecek olan Milli Savunma Bakanı Sabahattin ÇAKMAKOĞLU’nun dönüşüne kadar; Milli Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Tunca TOSKAY’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Danıştay Üyeliklerine Seçme Kararı

        Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından :

          K. Tarihi  : 15/2/2001

          K. No       : 229

             1 — Danıştay Savcısı 26368 Belma KÖSEBALABAN,

             2 — Danıştay Savcısı 26374 Zehra Nurhan YÜCEL,

             3 — Danıştay Savcısı 26395 Ali ÖZTÜRK,

                Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun 15/2/2001 gün ve 229 sayılı kararı ile Danıştay Üyeliklerine seçilmişlerdir.

 Sayfa Başı


Yönetmelikler

             Devlet Bakanlığından :                                        

                 Wushu Hakem Yönetmeliği

 

BİRİNCİ  BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak  ve Tanımlar

 

             Amaç

             Madde 1 — Bu  Yönetmeliğin amacı; wushu yarışmalarını yönetecek hakemlerle ilgili işlemlerde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             Madde 2 — Bu Yönetmelik, resmi ve özel yarışmalarda doğacak teknik anlaşmazlıkların çözümü, Merkez Hakem Kurulu ve il hakem kurullarının kuruluşu, görev, yetki ve sorumluluklarını, hakemlerin derecelerini, terfi ve cezalara dair hükümleri kapsar.

             Dayanak

             Madde 3 — Bu Yönetmelik, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu  maddesine istinaden hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

             Genel Müdürlük    : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

             Genel Müdür         : Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

             Federasyon            : Karate  Federasyonunu,

             İl Müdürlüğü         : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,

             İl Müdürü              : Gençlik ve Spor İl Müdürünü,

             İlçe Müdürlüğü      : Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünü,

             İl Temsilciliği         : Karate ve Wushu İl Temsilciliğini,

             IWUF                    : Uluslararası Wushu Federasyonunu,

             EWF                      : Avrupa Wushu Federasyonunu,

             ifade eder.

İKİNCİ  BÖLÜM

Hakem  Kurulları

             Hakem Kurullarının Çeşitleri

             Madde 5 — Hakem kurulları merkezde Merkez Hakem Kurulu, illerde  il  hakem  kurulundan oluşur.

             Merkez Hakem Kurulunun Kuruluşu

             Madde 6 — Merkez Hakem Kurulu, Federasyon Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile kurulur. Kurul, Federasyon Başkanı hariç 5 üyeden oluşur. Kurul üyeleri kendi aralarında görev bölümü yaparak, kurul işlerini yürütmek üzere bir başkan ve bir sekreter seçerler. Federasyon Başkanı, gerek gördüğü takdirde Merkez Hakem Kurulu toplantılarında başkanlık yapabileceği gibi, Genel Müdürün onayı ile kurul üyelerinde değişiklik yapabilir.

             Merkez Hakem Kurulunun Görev Süresi

             Madde 7 — Merkez Hakem Kurulu, Federasyon çalışma süresince kuruluşu ile ilgili tüm faaliyetleri yerine getirir. Federasyon Başkanının görevden ayrılması ile görev süresi kendiliğinden sona erer. Yeni kurul seçilinceye kadar  eski kurul göreve devam eder.

             Merkez Hakem Kurulu üyelerinin görev süresi aşağıdaki hallerde sona erer;

             a) Üyenin istifa etmesi,

             b) Federasyon Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile üyeliğin düşürülmesi,

             c) Üyenin özürsüz olarak üst üste üç toplantıya gelmemesi.

             Merkez Hakem Kurulu Üyelerinde Aranacak Şartlar

             Madde 8 — Merkez Hakem Kurulu üyelerinde bu Yönetmeliğin 28 inci  maddesinde yer alan hakem adayı olacaklarda aranacak niteliklerin yanında aşağıdaki şartlarda aranır;

             a) En az lise ve dengi okul mezunu olmak (yüksek okul mezunları tercih edilir),

             b) En az dört yıl ulusal hakem kategorisinde bulunmak (uluslararası hakemler tercih edilir, yeni kurulmuş Federasyonda bu şart aranmaz),

             c) Hakemliği bırakmış olanların sıhhi ve fiziki bakımdan görevi yapmasında engel hali bulunmamak,

             d) Ceza Kurulları tarafından 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre 3 ay veya daha fazla ceza ile cezalandırılmamış olmak,

             e) Faal sporcu ve faal antrenör olmamak.

             Merkez Hakem Kurulunun Toplantıları ve Kararların Alınışı

             Madde 9 — Federasyon Başkanı veya Kurul Başkanı Merkez Hakem Kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir. Kurul, ayda bir kez Kurul Başkanının başkanlığında çoğunlukla toplanır. Kararlar, çoğunlukla alınır, oyların eşit olması halinde Kurul Başkanının bulunduğu tarafın kararı kabul edilir. Kararlar karar  defterine yazılır ve üyelerce imzalanır.

             Merkez Hakem Kurulunun Görev ve Yetkileri

             Madde 10 — Merkez Hakem Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

             a) EWF  ve IWUF  hakemlik oyun ve kuralları ile ilgili her türlü değişiklik ve yorumların, konu ile ilgili yayınların en kısa zamanda hakemlere duyurulmasını sağlamak,

             b) İllerden gelecek olan kurs ve seminer  tekliflerini incelemek ve uygun görülen yer ve tarihlerde kurs ve seminer açmak üzere  Spor Eğitim Daire Başkanlığı ile işbirliği yapmak,

             c) IWUF ve yabancı ülkelerin Wushu Federasyonlarının düzenleyeceği seminer ve kurslara katılacak olan hakemleri belirlemek ve Federasyonun onayına sunmak,

             d) Uluslararası seviyede hakem teknik kursları açmak için, yabancı öğretici, gözlemci ve hakem çağırmak üzere Federasyona teklifte bulunmak,

             e) Hakem adaylarından sınav ve adaylık dönemlerinde başarı kazananları tespit ederek lisansların verilmesi ile ilgili işlemleri yapmak,

             f) Hakemlerin terfisini yapmak ve onaylamak üzere Federasyona teklifte bulunmak,

             g) Ulusal hakemlerden başarılı görülenleri ve gerekli şartları haiz olanları Federasyon aracılığı ile EWF veya IWUF’a uluslararası hakemlik için teklif etmek,

             h) Hakemlerin dilekçelerini incelemek ve değerlendirmek,

             ı) Yarışmalarda görevlendirilen hakemleri, gözlemciler aracılığıyla denetlemek ve verilen raporlara göre değerlendirmek,

             j) Hakemlerin yönettikleri yarışmalarda, görülen aksaklıklarla ilgili olarak telkin ve tavsiyede bulunmak,

             k) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre suç sayılan davranışlarda bulunan hakemler hakkında, gerekli soruşturmayı yapmak ve gerektiğinde Ceza Kuruluna öneride bulunmak,

             l) Yurt içi ve yurt dışı uluslararası yarışmalar ile, Federasyonun faaliyet programında yer alan yarışmalar ve özel yarışmalar, okullar arası, emniyet güçleri ve silahlı kuvvetlerin, tüm Türkiye şampiyonalarının hakemlerini tespit ederek Federasyonun onayına sunmak,

             m) Hakemlerin dosyalarını ve bilgi fişlerini tutmak ve hakem bilgi formunu hazırlamak.

             Merkez Hakem Kurulunun İl  Hakem Kurulları Üzerindeki Yetkisi

             Madde 11 — Merkez Hakem Kurulunun, il hakem kurulunun üzerindeki yetkileri şunlardır; 

             a) İl hakem kurullarının kararlarına karşı yapılacak itirazları inceler ve sonuca bağlar,

             b) İl  hakem kurullarını denetlemek, gerekli tedbirleri almak, gerektiğinde il  hakem kurullarının görevlerinin sona erdirilmesi için Federasyona teklifte bulunmak,

             c) Hakem kurullarınca, teklif edilen hakem terfi tekliflerini incelemek ve sonuçlandırmak.

             Merkez Hakem Kurulunun Seminer ve Kurs Düzenlemesi

             Madde 12 — Federasyon ile koordineli olarak hakem komitelerinden gelecek tekliflere göre, Genel Müdürlük Personel ve Eğitim Daire Başkanlığının da koordinesi ile kurs ve seminer düzenleyerek hakem yetiştirme, geliştirme, kurs ve seminerlerini açar.

             Hakem Lisansının İptali

             Madde 13 — Hakem lisanslarının iptalini gerektiren haller şunlardır;

             a) İstifa etmek,

             b) Hakem olabilme şartlarından birini kaybetmek,

             c) Özürsüz olarak üst üste üç defa hakemlik görevine gelmemek,

             d) Gerçeğe uymayan rapor tanzim ettiği veya gizlediği, ya da taraflardan maddi veya manevi bir menfaat temin ettiği anlaşılmak,

             e) Teşkilat mensupları aleyhinde basın ve yayın yoluyla gerçek dışı suçlamalarda bulunmak,

             f) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre Genel Müdürlük Ceza Kurullarınca haklarında altı ay veya daha fazla yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almak,

             Merkez Hakem Kurulu tarafından Ceza Kurullarına sevk edilen ve cezaları kesinleşen hakemlerin ceza süresince lisansları askıya alınır. Bu süre boyunca cezalı hakemler yarışma yönetemez  ve görev yapamaz.

             Bu maddede sayılan şıklardan birinin hakemlerce yapılması halinde, Merkez Hakem Kurulunca lisansların iptali için gerekli işlemler yapılarak onaya sunulur.

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 İl Hakem Kurulları

             İl  Hakem Kurullarının Kuruluşu

             Madde 14 — Lisanslı hakem sayısı en az on olan illerde hakem kurulu kurulması zorunludur. Hakem kurulu olmayan yerlerde bu hizmetler il müdürlüklerince yürütülür.

             İl Hakem Kurullarının Kuruluş Esasları

             Madde 15 — İl hakem kurulları il müdürlüklerinin teklifi, Merkez Hakem Kurulunun uygun görüşü ve Federasyon Başkanının onayı ile kurulur.

             İl hakem kurulları üçer kişiden oluşur. Kurul üyeleri kendi aralarında bir başkan ve bir sekreter seçerler. İl temsilcisi gerekli hallerde kurula başkanlık yapabilir.

             İl Hakem Kurullarının Çalışma Usulleri

             Madde 16 — İl temsilcisi veya kurul başkanı, il hakem kurulunu her zaman toplayabilir. Kurul çoğunlukla toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Oyların eşit çıkması halinde Başkanın tarafının kararı kabul edilir. Kararlar karar defterine yazılır ve üyelerce imzalanır.

             İl Hakem Kurulu Üyelerinde Aranacak Şartlar

             Madde 17 — İl hakem kurulu üyelerinde, bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinde yer alan  hakem adayı  olacaklarda aranacak nitelikler yanında aşağıdaki şartlarda aranır;

             a) Kendi ilinde en az iki yıl il hakemi olarak çalışmış olmak,

             b) Faal sporcu, antrenör ve il temsilcisi olmamak.

             İl ve İlçe Hakem Kurullarının Görev Süresi

             Madde 18 —- İl hakem kurullarının görev süresi iki yıldır. İl temsilcisinin  görevden ayrılması ile görev süresi kendiliğinden sona erer. İl temsilcisi gerek gördüğü zaman, kurul üyelerinin tamamını veya bir kısmının  değiştirilmesini il müdürlüğünden talep edebilir. İl müdürlüğünün uygun görüşü ve Federasyonun onayı ile bu değişiklik yapılabilir.

             İl Hakem Kurulunun Görev  ve Yetkileri

             Madde 19 — İl hakem kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

             a) Federasyon ve il müdürlüklerince verilecek görevleri yapmak,

             b) Kayıtlı hakemlerin sicillerini tutmak,

             c) İhtilaflı yarışmaların sonuçları hakkında birinci derecede karar vermek ve itiraz halinde bunları Merkez Hakem Kurulunca karara bağlanmak üzere Federasyona  gönderilmesini sağlamak,

             d) Aşağıda yazılı yarışmaların hakemlerini tespit etmek ve görevlendirmek;

             1) İl ve ilçelerdeki özel ve resmi klüpler arasındaki bütün yarışmalar,

             2) İl ve ilçede başka illerin klüpleri arasında oynanan özel yarışmalar,

             3) Federasyon tarafından yetki verilen yarışmalar.

             İl Hakem Kurulu Üyeliğinin Son Bulması

             Madde 20 — İl hakem kurulu üyelerinin görev süresi aşağıdaki hallerde sona erer;

             a) Üyenin istifa etmesi,

             b) Kurulun görev süresinin bitmiş olması,

             c) Özürsüz üç toplantıya gelmemesi,

             d) Üye olma niteliğini kaybetmiş olması.

             Hakemlerin Ceza Kurullarına Sevkinde Uygulanacak Kurallar

             Madde 21 — Bu Yönetmelik çerçevesinde, EWF ve IWUF kurallarına göre verilen görevleri tam olarak yapmayan, onur kırıcı suçları işleyen, Merkez Hakem Kurulu tarafından verilen görevleri gerekçe göstermeden kabul etmeyen veya yapmayan, yarışmanın akışını bozan ve sporcuları aşağılayan, rahatsız eden hakemler; yarışmada görevli hakemler tarafından Merkez Hakem Kuruluna bildirilir. Merkez Hakem Kurulu, gelen şikayetler üzerine gerekli incelemeyi yapar. Cezalandırılması düşünülen hakemi, Federasyon Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile Ceza Kuruluna sevk eder. Bu durumların dışında Merkez Hakem Kurulu, hakemlerin yaptıkları hatalar nedeniyle kendilerini yazılı olarak uyarabilir, hakemlerin benzer hataları yapmaya devam etmesi durumunda Ceza Kuruluna sevk eder.

             İl Hakem Kurulu Toplantıları

             Madde 22 — İl hakem kurulu, il temsilcisi veya kurul başkanının daveti ile toplanır.

             İl Hakem Kurulu Üyelerinin Görev Yasağı

             Madde 23 — İl hakem kurulu üyeleri spor kulüplerinde görev alamazlar ve sporcu olarak yarışmalara katılamazlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hakemlerle İlgili Diğer Hususlar

             Hakemlerin Yarışma Öncesi ve Sonrası  Görevleri

             Madde 24 — Hakemlerin yarışma öncesi  ve sonrası görevleri şunlardır;

             a) Bütün hakemler bir araya gelerek salonun fiziki şartlarını, yerleşim düzeni, ölçülerin uygun olup olmadığını kontrol etmek,

             b) Kıyafet talimatına uygun giyinmek,

             c) Yetkili kurullarca verilecek hakemlikle ilgili diğer görevleri yapmak,

             d) Yarışma sonuçlarını Federasyon yetkilisine vermek,

             e) Yarışma ile ilgili bir açıklaması varsa yazılı hale getirmek.

             Yarışma Yöntemi ile İlgili Esaslar

             Madde 25 — Federasyonca düzenlenen yarışmaların hakemleri Merkez Hakem Kurulu tarafından tayin edilir.

             Yarışmalarda 1 orta, 1 yedek orta ve 5 yan olmak üzere 7 platform hakemi, jüri için 4 hakem olmak üzere her minder ve maç için 11 hakeme görev  verilir.

             Yeterli sayıda hakem bulunmaması durumunda milli sporculara hakemlik görevi verilebilir.

             Hakem Olabilme Şartları

             Madde 26 — Hakem olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

             a) T.C. vatandaşı olmak,

             b) En az ortaokul mezunu olmak,

             c) En az 1 inci duan olmak,

             d) 18 yaşından küçük 40 yaşından büyük olmamak,

             e) Hakemlik yapmaya mani bir vücut arızası olmamak,

             f) Düzenlenen hakem kurslarında başarılı olmak,

             g) Ceza kuralları tarafından bir defada 6 ay veya daha fazla yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezaları ile cezalandırılmamış olmak,

             h) Trafik suçu hariç üç ay veya daha fazla hapis veya yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezalarıyla hükümlü bulunmamak,

             i) Branşındaki kulüplerin yönetim kurullarında yönetici, antrenör, sporcu ve il temsilcisi olanlar hakem kurslarına katılabilirler. Ancak bu görevlerini muhafaza ettikleri sürece hakemlik yapamazlar.

             Hakemlik Kademe ve Dereceleri

             Madde 27—- Hakemlik kademe ve dereceleri şunlardır;

             a) Aday Hakem,

             b) İl Hakemi                    : 3. Derece Hakem,

             c) Ulusal Hakem             : 2. Derece Hakem,

             d) Uluslararası Hakem    : 1. Derece Hakem.

             Aday Hakem

             Madde 28 — Aday hakemler, bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtilen şartları  taşımanın yanında aday hakemlik kursuna katılarak 100 üzerinden 70 puan almak zorundadır.  

             Aday hakemler illerinde iki yıl denemeye tabi tutulurlar. Başarılı olanlar il hakemliğine terfi ettirilmek üzere, Merkez Hakem Kuruluna teklif edilirler.

             İl Hakemi

             Madde 29 — İki yıl aday hakemlik yapmış ve başarılı olan aday hakemlerin, il hakemliğine terfileri için Merkez Hakem Kurulunun yapacağı sınavda 100 puan üzerinden en az 75 puan alan hakemler, il hakemliğine terfi ettirilirler.

             Ulusal Hakem

             Madde 30 — Üç yıl il hakemliği yapmış ve başarılı olan il hakemlerinin ulusal hakemliğe terfileri için Merkez Hakem Kurulunun yapacağı sınavda 100 puan üzerinden 80 puan alan il hakemleri, ulusal hakemliğe terfi ettirilirler.

             Uluslararası Hakem

             Madde 31 — En az üç yıl görev yapıp başarılı olan ulusal hakemlerden İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden en az birini iyi derecede bilenler Federasyon aracılığıyla Uluslararası  hakem sınavı için IWUF'a teklif edilirler.

             IWUF’un açmış olduğu sınavda başarılı olanlar uluslararası hakem lisansı almaya hak kazanırlar.

             EWF ve IWUF'un uluslararası hakemlerde, uluslararası hakem, olimpik hakem gibi yapmış olduğu sınıflamalar aynen kabul edilir.

             Hakemlerin Sigortalanması

             Madde 32 — Milli takım kafilesinde yer alan hakemlerin sigorta işlemleri, ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

             Yurtdışında Görev Yapan Hakemlerin Görevlendirilmesi ile İlgili Esaslar

             Madde 33 — Yabancı ülkeler Federasyonlarından hakemlik lisansı alanların, Türkiye’de hakemlik yapmak istediklerinde, lisansı aldıkları Federasyondan müsaadesi alınmak kaydıyla hangi kategoriye gireceklerine Federasyonca karar verilir.

             Hakemlerin Atanması ve Görev Yerleri

             Madde 34 — Yurt dışında düzenlenecek yarışmalarda görev alacak hakemlerin atanması, Merkez Hakem Kurulunun teklifi ve Federasyon Başkanının onayı ile yapılır. Özel yarışmalarda görev alan hakemlerin yolluk, harcırah ve seans ücretleri Federasyon tarafından belirlenir. Bu ücret Genel Müdürlük tarafından resmi yarışmalar için ödenen tazminattan düşük olamaz.

             Resmi yarışmalarda görev alacak hakemlerin ücretleri Genel Müdürlük tarafından ilgili mevzuat ve yasalar çerçevesinde ödenir.

             Raporlara Dayanılarak Hakemler Hakkında Alınacak Kararlar

             Madde 35 — Gözlemci, Federasyon veya illerce düzenlenen yarışmalar sonrasında hakemler hakkında rapor düzenler ve il hakem kuruluna gönderir. İl hakem kurulu, gözlemci raporunu ve gerek gördüğünde kendisinin düzenleyeceği raporu Merkez Hakem Kuruluna gönderir. Merkez Hakem Kurulu, kendisine gelen raporlar doğrultusunda gerekli kararları almaya ve gereğini yapmaya yetkilidir.

             Hakemlik Görevine Ara Verilmesi

             Madde 36 — Her hangi bir nedenle hakemlik görevine ara vermek isteyen hakemler, il hakem kurullarına yazılı olarak başvururlar. Özürleri sağlık nedeni ise, doktor raporunu başvurularına eklerler. İl hakem kurulu görüşünü Merkez Hakem Kuruluna iletir. Merkez Hakem Kurulu, özürleri kabul edilenlerin dışında hakemliği bir yıldan fazla ara verenlerin lisansını vize etmez.

             Tekrar göreve dönmek isterlerse özürsüz ara verenlerin bıraktıkları seviyedeki ilk seminere katılmaları ve başarılı olmaları  şarttır.

             Hakemlikten  İstifa

             Madde 37 — Hakemlikten istifa edenler, bu isteklerini bir dilekçe ile il hakem kuruluna bildirirler. İl hakem kurulu, bu dilekçeyi hakemin özlük dosyasına işlemek üzere Merkez Hakem Kuruluna gönderir.

             Hakemlikten istifa edip istifasını geri alanlar, o sezon yarışmalarda görev alamazlar. İstifanın tekrarı halinde ise Merkez Hakem Kurulu tarafından hakemlik lisansı iptal edilir.

             Gözlemci Olarak Görevlendirileceklerde  Aranacak Şartlar

             Madde 38 — Gözlemci olarak görevlendirileceklerde aşağıdaki şartlar aranır;

             a) Uluslararası kuralları ve Genel Müdürlükle ilgili mevzuatı bilmek,

             b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

             c) 40 yaşından büyük olmamak,

             d) Ceza kurallarından üç ay veya daha fazla ceza almamış olmak,

             e) Kulüp yöneticisi, antrenör veya faal sporcu olmamak.

             Merkez Hakem Kurulu üyeliği yapanlar ve yapmış olanlar ile uluslararası hakemler gözlemci olabilirler.

             Gözlemcilerin Görev ve Yetkileri

             Madde 39 — Gözlemcilerin görev ve yetkileri şunlardır;

             a) Yarışmaları izlemek ve sonuçlarını rapor etmek,

             b) Hakemlerin görevlerini yerine getirip getirmediğini değerlendirmek ve bu konuda düzenledikleri raporu Federasyona vermek,

             c) Yarışma sonunda teknik ve idari yönden yarışmanın değerlendirilmesini yapmak ve düzenleyeceği raporu Federasyona sunmak,

             d) Gözlemciler, Federasyon tarafından görevlendirilirler ve yarışmalar sırasında hakemlere ve yarışma organizasyonuna herhangi bir şekilde karışamaz ve müdahale edemez.

             Hakemlerin Denetimi

             Madde 40 — Merkez Hakem Kurulu, il hakem kurulları ve hakemleri denetlemekle görevlidir. Merkez Hakem Kurulu üyeleri ile uluslararası hakemler bütün hakemlerin, ulusal hakemler ise , il ve aday hakemlerin gözlemciliklerini yapar.

             Hakem Kıyafetleri

             Madde 41 — Yarışmada hakemlerin kıyafetleri EWF ve IWUF’nin belirlediği esaslara uygun olur.

 BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

              Hüküm Bulunmayan Haller

             Madde 42 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, EWF ve IWUF’nin çıkardığı tüzük, yönetmelik ve ilke kararları doğrultusunda alınacak kararlar ve talimatlar Federasyon Başkanın teklifi ve Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe girer.

             Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kazanılmış haklar  saklıdır. Merkez Hakem  Kurulu üyeliğinden veya hakemlikten istifa edenler ile ayrılanlar ve hakemlik lisansı iptal edilenler hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

             Geçici Madde 2 — Federasyonda alt bölüm olarak yeni kurulan wushu spor dalının hakem ihtiyacını karşılayabilmek için, bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin (b)   bendindeki tahsil şartı 2 yıl süreyle  aranmaz.

             Yürürlük

             Madde 43 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 44 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

Sayfa Başı


              Devlet Bakanlığından :                                          

 

Wushu Müsabaka Yönetmeliği

 

 BİRİNCİ  BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             Madde 1 – Bu  Yönetmeliğin amacı; uluslar arası Wushu Federasyonu ve Avrupa Wushu Federasyonu kuralları uyarınca yurt içinde düzenlenecek wushu sanda-sanshou, light sanda ve taolu yarışmalarında uygulanacak usul ve esasları  belirlemektir.

             Kapsam

             Madde 2 — Bu Yönetmelik, yurt içinde yapılacak resmi ve özel bütün wushu sanda-sanshou, light sanda ve taolu yarışmaları ile bu yarışmalara katılan kulüpleri, yöneticileri, antrenörleri ve sporcuları kapsar.

             Dayanak

             Madde 3 — Bu Yönetmelik, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

             Genel Müdürlük      : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

             Genel Müdür           : Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

             Federasyon             : Karate Federasyonunu,

             İl Müdürlüğü          : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,

             İl Müdürü                : Gençlik ve Spor İl Müdürünü,

             İl Temsilciliği           : Karate ve Wushu İl Temsilciliğini,

             IWUF                       : Uluslar Arası Wushu Federasyonunu,

             EWF                         : Avrupa Wushu Federasyonunu,

             Sanda(Sanshou)    : Tam temaslı serbest dövüşünü,

             Light Sanda            : Hafif temaslı serbest dövüşünü,

             Platform                   : Müsabaka alanını,

             Taolu                       : 8m x 14m ebadında halı zemin üzerinde bir kişinin/kişilerin hayali rakip/rakiplere karşı saldırı ve savunmaya yönelik çıplak elle ya da silahla uyguladıkları teknikleri,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

             Yarışma Mevsimi

             Madde 5 – Federasyonun yarışma mevsimi 1 Ocak – 31 Aralık tarihleri arasındadır.

             Yarışmalara Katılma

             Madde 6 – Her il veya kulüp temsilcileri yarışmalara katılacak sporcuların isim listesini; kategorilerine ve branşlarına göre zamanında, silintisiz ve eksiksiz olarak yarışma tertip kuruluna verir. Zorunlu hallerde değişiklik isteği, ilgili yarışmalardan en az iki saat önce tertip kuruluna gerekçeli olarak bildirilir.

             Yarışmalara Katılacak Sporcularda Aranacak Şartlar

             Madde 7 – Yarışmalara katılacak sporcularda, kategorilerinin yaş sınırları içinde ve belirtilen kuşak, kimlik kartları ve lisanslarının vize edilmiş olması şartı aranır.

             Yarışma Çeşitleri

             Madde 8 – Wushu müsabakaları resmi ve özel olmak üzere iki çeşittir.

             a) Resmi yarışmalar; Genel Müdürlük, Federasyon, il ve ilçe müdürlükleri tarafından düzenlenir ve yürütülür.

             b) Özel yarışmalar; resmi yarışmalar dışında kalan yarışmalardır. İllerde yapılan özel yarışmalar için il müdürlüklerinden, iller arası ve yabancılarla yapılacak özel yarışmalar için, Federasyondan izin almak gerekir.

             Wushu branşında, uluslar arası yarışmalarda ancak, Federasyonca belirlenen isim listesindeki sporcular yarışır.

             Wushu Yarışma Usulleri

             Madde 9 – Wushu yarışmaları, ferdi ve takım branşlarında olmak üzere aşağıdaki şekilde  yapılır:

             a) Sanda-sanshou  sistemi;

             1) Direkt eleme,

             2) İkili eleme,

             3) Round-robin (lig usulü).

             b) Light sanda sistemi;

             1) Direkt eleme,

             2) İkili eleme,

             3) Round-robin (lig usulü).

             Wushu Taolu Yarışma Usulü

             Madde 10 – Wushu taolu yarışma ve gösteri müsabakaları olarak ikiye ayrılır.

             a) Taolu yarışma müsabakaları şunlardır:

             1) Chagquan  (kuzey boksu),

             2) Nanquan  (güney boksu),

             3) Taijiquan (gölge boksu),

             4) Daoshu  (geniş kılıç),

             5) Jianshu (kılıç),

             6) Nandao (güney kılıç),

             7) Taijijian (taiji kılıcı),

             8) Qiangshu  (mızrak),

             9) Gungshu (sopa),

             10) Nangun (güney sopası).

             b) Taolu gösteri müsabakaları şunlardır:

             1) Ferdi karşılaşmalar,

             2) İkili karşılaşmalar,

             3) Grup karşılaşmaları.

             İzne Tabi Yarışmalar

             Madde 11 – İllerde, iller arası ve yabancılarla yapılacak ikili yarışmalar  Federasyonun teklifi, Genel Müdürün onayı ile yapılır.

             Kategoriler

             Madde 12 – Wushu sporunda yarışan wushucular aşağıdaki kategorilere ayrılırlar.                                                                                            

             Sanda-sanshou kilo kategorileri ve yaş sınırları          

             Kategori                                    Yaş                                                     

             1 - 48kg (48kg ve altı)             18 – 35 yaş                         

             2 - 52kg (48kg - 52kg)             18 – 35 yaş                         

             3 - 56kg (52kg - 56kg)             18 – 35 yaş

             4 - 60kg (56kg - 60kg)             18 – 35 yaş

             5 - 65kg (60kg - 65kg)             18 – 35 yaş

             6 - 70kg (65kg - 70kg)             18 – 35 yaş

             7 - 75kg (70kg - 75kg)             18 – 35 yaş

             8 - 80kg (75kg - 80kg)             18 – 35 yaş

             9 - 85kg (80kg - 85kg)             18 – 35 yaş

             10 - 90kg (85kg - 90kg)           18 – 35 yaş

             11 - +90kg (90kg ve üzeri)      18 – 35 yaş

             Light sanda kilo kategorileri ve yaş sınırları

             Kategori                Yaş               Sıkleti (kg)            

             Minikler Erkek     12-14             35-40-45-48-52-56-60-65-70-+70

             Bayan                   12-14             25-30-35-40-45-48-52-+52

             Ümitler  Erkek      15-17             48-52-56-60-65-70-75-80-85-+85

             Bayan                   15-17             35-40-45-48-52-56-60-65-70-+70

             Taolu yarışmaları kategorileri ve yaş sınırları

             Kategori                                            Yaş                                                        

             Küçükler  Erkek-Bayan             8-14

             Büyükler  Erkek-Bayan             14 ve üzeri                                 

             Ancak, IWUF ve EWF’nin  yaş ve kategorilerde yapacağı değişiklikler göz önüne alınır. Yaş tayininde 31 Aralık esas alınarak doğum yılı hesabı yapılır.

             Tertip Kurulları

             Madde 13 – Federasyon tarafından düzenlenen yarışmalar için, yarışma tertip kurulu kurulur. Bu kurulun başkanı Federasyonca görevlendirilecek olup, başkan yardımcısı, o ilin  il temsilcisidir. Ayrıca illeri temsilen gelen yöneticilerin kendi aralarında seçecekleri 3, 5 veya 7 üye ile birlikte tertip kurulu 5, 7 veya 9 kişiden oluşur.

             Tertip Kurullarının Görev ve Yetkileri

             Madde 14 – Yarışma tertip kurulunun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

             a) Federasyon tarafından gönderilen yarışma programını uygulamak,

             b)Yarışmaya girecek sporcuların isim listelerini, illerden gelen katılım belgelerine göre hazırlamak, bu listeleri yarışma gününde tartı ve kura çekimi için Merkez Hakem Kuruluna teslim etmek.

             Tartı sırasında geçerli lisans ibraz etmeyen sporcu tartıya alınmaz ve kuraya dahil edilmez.

             İl Tertip Kurulunun Kuruluşu

             Madde 15 – İl müdürlüklerince düzenlenecek yarışmalar için il temsilciliklerine yardımcı olmak ve iki yıl görev yapmak üzere il tertip kurulları kurulur. Bu kurullar, wushuda faaliyet gösteren kulüplerin temsilciliklerinden seçilen 3 asıl, 3 yedek üyeden teşekkül eder. Yeterli sayıda wushu faaliyeti yapan kulüp yoksa, eksik kalan üyeler il müdürlüklerince, wushudan anlayanlar arasından tamamlanarak kurul oluşturulur.

             İl Tertip Kurulunun Görev ve Yetkileri

             Madde 16 – İl tertip kurulunun görev ve yetkileri  şunlardır:

             a) Federasyonca gönderilen yarışma programını uygulamak,

             b) Yarışma yapılacak salonu, il müdürlüklerinin imkanları dahilinde hazır hale getirmek,

             c) Yarışmalar için gerekli olan her türlü malzeme, araç ve teçhizatları il müdürlükleri kanalı ile temin etmek, hazır bulundurmak,

             d) Hakem kurulu bulunmayan illerde, il temsilcisi tarafından tayin edilen hakemleri görevlendirmek,

             e) Federasyonca ve il temsilciliğince verilen görevleri yapmak.

             Tescil ve Vize Şartı

             Madde 17 – Federasyonca ve il müdürlüklerince düzenlenecek yarışmalara katılacak tescilli kulüp ve ferdi sporcuların lisanslarını o yıl içerisinde vize yaptırmaları zorunludur.

             Yarışmanın Ertelenmesi ve Yarışma Yerinin Değiştirilmesi

             Madde 18 – Yarışmalar belirlenen yer ve zamanda başlatılır. Yarışma ancak, zorunlu nedenler ile başka bir güne bırakılabilir. Erteleme yetkisi öncelikle tertip kuruluna aittir. Ertelenen yarışmalar tertip kurulunun belirleyeceği yer ve zamanda yapılır. Faaliyet programında yer alan yarışmaların ertelenmesi veya yarışma yerinin değiştirilmesi, Yönetim Kurulu Kararı ile alınıp Federasyon Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe girer.

             Takım Kadroları

             Madde 19 – İl veya kulüp idarecileri kuralar çekilmeden önce branş ve kategorilerine göre takım sporcularının isim listesini tertip kuruluna vermek zorundadır.

             Yarışma Süreleri

             Madde 20 – Federasyonca düzenlenen yarışmalarla ilgili olarak yarışma süreleri şu şekildedir:

             Sanda-sanshou müsabakaları 2 dakika üzerinden 3 raunttur ve rauntlar arasında 1’er dakikalık dinlenme araları vardır. 3 raundun ikisini kazanan sporcu maçı kazanır.

             Taolu yarışmaları için yarışma süreleri aşağıdaki gibidir.

             a) Changquan,  nanquan,   jianshu,   daoshu,   gunshu,  qianshu, nangun, nandao  için müsabaka zamanı 1 dakika 20 saniyeden kısa olamaz.

             b) Taijiquan   rutini  için müsabaka zamanı 5 ila 6 dakikadır (zaman tutucu beşinci dakikada düdük çalar), taijijian için ( taiji kılıç oyunu ) 3 ila 4 dakikadır.

             c) Geleneksel karşılaşmalar için müsabaka zamanı  1  dakikadan az olamaz, duilian (danışıklı dövüş) için ise 50 saniyeden az olamaz  ve grup karşılamaları için ise 3 dakikadan az olamaz.

             Bu esaslar il müdürlüklerine bildirilir.

             Yarışma Neticeleri

             Madde 21 – Wushu  yarışma neticeleri aşağıdaki esaslara göre belirlenir.

             A) Sanda-sanshou, light sanda neticeleri şu şekilde belirlenir.

             a) Her maçın sonucunu yan hakemlerin verdiği kararlar belirler.

             b)  Eğer iki taraf da aynı puana sahipse kazanan;

             1) Daha az ihtar alan taraf olur,

             2) Daha az ikaz alan taraf olur,

             3) Vücut ağırlığı daha az olan taraf olur (Yarışmadan önce alınan kilo kayıtlarına göre).

             c) Bir maçın ilk iki raundunu kazanan taraf maçı kazanır.

             d) Eğer tarafların ikisi de nakavt olmuşsa kazanan;

             1) Daha az ihtar alan taraf olur,

             2) Daha az ikaz alan taraf olur,

             3) Kilosu daha az olan taraf olur.

             Hala beraberlik varsa kurallara göre bir raunt daha yapılır.

             e) Lig usulü müsabakalarda taraflar eşit sayıda raunt kazanmışsa beraberlik ilan edilir.

             f) Yerleştirme ( sıralama ) şu şekilde yapılır:

             1) Eleme sistemi müsabakalarda yerleştirme direkt yapılır.

             2) Lig usulü müsabakalarda en fazla sayıyı toplayan birinci olur. Eğer iki veya daha fazla müsabık aynı sayıya sahipse şu şekilde karar verilir :

             - Kazandığı raunt sayısı fazla olan taraf birinci olur.

             - En az ihtar alan taraf birinci olur.

             - En az ikaz alan taraf birinci olur.

             - Kilosu daha az olan taraf birinci olur.

             Eğer hala denge varsa beraberlik ilan edilir.

             B) Taolu neticeleri şu şekilde belirlenir.

             a) Ferdi karşılaşmalar : Her bir karşılaşmada en yüksek skoru alan o karşılaşmanın birincisi olur. İkinci en yüksek puanı alan ikinci olur ve böyle devam eder. Eğer müsabakada elemeler ve final gibi bir durum söz konusu ise, yarışmacının her iki müsabakada aldığı toplam puan üzerinden yerleştirme yapılır. En yüksek toplam puanı alan  karşılaşmanın birincisi ve ardından gelenler de ikinci, üçüncü şeklinde sıralanır.

             b) Ferdi  dört  karşılaşmanın birleşimi veya beş karşılaşmanın birleşimi ve takım karşılaşmaları: Ferdi dört veya beş karşılaşmanın birleşimi ve takım karşılaşmalarının yerleştirmesi IWUF Müsabaka Tüzüğündeki ilgili hükümlere göre yapılır.

             c) Beraberlik :  Eğer yarışmacılar ferdi karşılaşmalardan birinde aynı skoru alırlarsa netice şu şekilde belirlenir:

             1) En yüksek ve en  düşük  skorunun   ortalaması  (hakemlerin verdikleri) daha önce hesap edilen üç skorunun ortalamasına en yakın olan sporcu karşılaşmanın birincisi olur.

             2) Eğer hala beraberlik  varsa, en yüksek ve en düşük skorunun ortalaması en yüksek olan yarışmacı birinci olur.

             3) Eğer hala beraberlik devam ediyorsa, en düşük skoru en yüksek olan birinci olur.

             Eğer yarışmacılar ferdi dört veya beş karşılaşmanın birleşiminde  aynı skoru alırlarsa, ayrı ayrı  her bir karşılaşmada en fazla birincilik almış olan ilk sıraya yerleşir.

             Eğer beraberlik devam ediyorsa, ikinciliği çok olan dikkate alınarak birincilik kürsüsüne yerleştirilir ve sıralama böyle devam eder.

             Eğer takımlar takım karşılaşmalarında aynı toplam skoru almışlarsa, ferdi karşılamalarda en fazla şampiyona sahip olan takım ilk sıraya yerleşir; eğer hala beraberlik devam ediyorsa ikincileri fazla olan takımlar öne çıkar ve sıralama böyle devam eder.

             4) Eğer danışıklı dövüş karşılaşmalarında beraberlik durumu söz konusu olursa, ferdi karşılaşmalarda en iyi skora sahip olan sporcu birinci sıraya yerleştirilir.    

             Taolu formları, ulusal ve uluslar arası bazda yapılan yarışmalarda resmi "Müsabaka Karşılaşmaları  Grubu"nu oluştururlar ve madalya sıralaması sadece bu formlarda derece alan müsabıklar için yapılır. Bu  formların dışında kalan  ferdi, grup ve danışıklı dövüş formlarının tamamı" Gösteri Karşılaşmaları Grubu"nu oluşturur ve bu kategoride derece alan müsabıklar madalya sıralamasına dahil edilmez.

             Neticelerin İlanı

             Madde 22 – Wushu sanda-sanshou ve light sanda müsabakalarının neticeleri yan hakemlerin verdiği çoğunluk kararına göre belirlenir. Taolu neticeleri ise, yan hakemlerin ve baş hakemin değerlendirmeleriyle sonuçlanır. 5 yan hakemin verdiği puanlardan en yüksek ve en düşüğü çıkarıldıktan sonra kalan diğer puanların ortalaması alınır. Bu puandan baş hakemin puan düşmesinden sonra kesin sonuç puanı ilan edilir. Bu neticeler bir yazı ekinde il müdürlüklerine gönderilir. İl müdürlüklerince düzenlenen yarışmaların neticeleri, 10 iş günü içinde Federasyona gönderilir.

             Hükmen Yenik Sayılma

             Madde 23 – Uluslar arası wushu kurallarına göre yapılan yarışmalarda belirtilen kural ve esaslara uymayan sporcu ve takım diskalifiye edilir ve hükmen yenik sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hakemler, Temsilciler, Gözlemciler

             Hakemlerin Tayini

             Madde 24 – Yurt içinde yapılacak olan ulusal ve uluslar arası  bütün yarışmalarda görev alacak Merkez Hakem Kurulu üyeleri ve diğer hakemlerin tayini Merkez Hakem Kurulunun tespiti, Federasyon Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile yapılır. İllerin düzenleyecekleri özel ve resmi yarışmaların il hakem kurulu üyesi ve hakemlerin tayini ise, il hakem kurulunun tespiti, il temsilcisinin teklifi ve il müdürünün onayı ile yapılır.

             Sporcu Kıyafetleri

             Madde 25 – Federasyonca ve il müdürlüklerince düzenlenecek yarışmalara katılacak olan sporcuların kıyafetleri, IWUF ve EWF’nin belirlediği esaslara uygun olur.

             Yarışmaların Yönetimi ve Hakem Sayıları

             Madde 26 – Wushu sanda-sanshou ve light sanda müsabakaları için 7 platform hakemi  (1 orta, 1 yedek orta, 5 yan hakem), 1 baş hakem, 1 kronometre hakemi, 1 kontrol ve çizgi hakemi, 1 anonsör   olmak üzere her platform ve maç için toplam 11 hakeme görev verilir.

             Wushu taolu yarışmaları için 5 yan hakem, 1 baş hakem, 1 kaydedici, 1kronometre hakemi, 1 anonsör olmak üzere 9 hakeme görev verilir.

             Hakemlerin Yarışmalardan Önceki Görevleri

             Madde 27 – Hakemlerin yarışmalardan önceki görevleri şunlardır:

             a) Yarışmalara katılacak sporcuların sıkletlerine göre tartılarını yapmak,

             b) Sporcuların sıkletlerine göre listelerini çıkartmak,

             c) Kura çekimi ile ilgili hazırlıkları yapmak.

             Hakemlerin Yarışmalar Sırasındaki Görevleri

             Madde 28 – Hakemlerin yarışmalar sırasındaki görevleri şunlardır:

             a) Yarışmaların düzenli bir şekilde yürümesi için gerekli tedbirleri almak,

             b) Salon düzeninin sağlanmasına yardımcı olmak,

             c) Sporcuların sağlık durumlarının tehlikeye girmesine izin vermemek,

             d) Yarışmaların hatasız yapılması için gerekli özen ve dikkati göstermek,

             e) Yarışmalara IWUF ve EWF’nin belirlediği nitelikteki hakem kıyafetleri ile çıkmak,

             f) Yarışma neticelerinin hatasız ve noksansız olarak işlenmesini ve değerlendirilmesini sağlamak.

             Hakemlerin Yarışma Sonrası Görevleri

             Madde 29 – Hakemlerin yarışma sorası görevi, yarışmalarda  tutulan cetveller ve diğer dokümanları noksansız bir şekilde Federasyona iletmek üzere il müdürlüğüne veya Merkez Hakem Kuruluna göndermektir.

             Temsilciler ve Gözlemcilerin Görevleri

             Madde 30 – Temsilci ve gözlemcilerin görevleri; yarışmalar sırasında sporcu, antrenör ve hakemlerin kurallara uyup uymadığını izlemek ve hazırlayacakları raporları Federasyona sunmaktır.

             İtirazlar

             Madde 31 – İtirazlar aşağıdaki şekilde yapılır:

             a) Yarışmacıların nitelikleriyle ilgili olan itirazlar, görüşülmesi için takım liderlerine sunulur. Yarışmayla ilgili konular için itirazlar, şahsi olarak takım liderleri tarafından kendi imzalarıyla tertip kuruluna sunulur. Tertip kurulu bu konudaki son kararı verir. Diğer konularda itiraz edildiği takdirde 1 inci derece Devlet memuruna ödenen günlük harcırahın 10 katının Genel Müdürlüğün Federasyonlar Fon Müdürlüğü  amatör spor hesabına yatırılması gereklidir. İtirazın haklı çıkması halinde yatırılan para iade edilir.

             b) Gösteri ve yarışmalar hakkındaki itirazlarla ilgili karar Merkez Hakem Komitesi tarafından sonuçlandırılacaktır.

             c) Yarışmayla ilgili itirazda farklı iki görüş ortaya çıkarsa, sözlü ifadenin dışında yazılı ve resmi bir itiraz sunulmalıdır. 30 dakika içinde prosedüre uygun düzenleme yapılmazsa, itirazın sözlü itiraz olduğuna karar verilir ve geçersiz sayılır.

             d) Eğer itiraz resmi prosedüre uygun olarak sunulmazsa veya yarışmanın devamını engelliyorsa, adı geçen müsabık yarışmadan diskalifiye edilir.

             Cezalar

             Madde 32 – Bu Yönetmeliğe aykırı fiilleri  işleyen idareci, antrenör, hakem ve sporcular 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği hükümlerine göre cezalandırılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

             Yabancı Uyruklu Sporcu Sayısı

             Madde 33 – Yabancı uyruklu olup en az bir yıl geçerli ikamet tezkeresi bulunan ve sporcu lisans, tescil, vize ve transfer işlemini yaptıran sporcular, Federasyonca düzenlenecek yarışmalara katılabilirler. Bu sporcular uyruğunda bulunduğu ülkenin milli maçları hariç, yabancı bir takımda yer alamazlar. Yabancı takımda yer aldıkları tespit edilerek suç durumu Uluslar Arası Federasyona bildirilir. Yabancı uyruklu sporcu sayısı her yıl Federasyon Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir. Bu sporcular ferdi Türkiye şampiyonalarına ve milli takım seçmelerine katılamazlar. Sporcuların transfer işlemleri 7/8/1999 tarihli ve 23426 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sporcu Lisans,  Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliği esasları dahilinde yapılır. Bir kulüpte yabancı sporcu sayısı her yarışmada en fazla ikisi yer almak kaydıyla  üç kişiyi geçemez.

             Yurt Dışından Gelecek Sporcular

             Madde 34 – Türk vatandaşı olup yurt dışında bulunan sporcular ülkemizde organize edilecek wushu sanda yarışmalarına ve milli takım seçmelerine katılabilirler. Ancak yurt dışında bulunduğu ülkenin Federasyon veya kuruluşunun izin belgesi yanında lisans ve sporcu kimliğini ibraz etmesi zorunludur.

             Sporu Bırakma Töreni

             Madde 35 – Wushu sanda sporunu yapan sporcular, Federasyonun izni ile sporu bırakma töreni yapabilir. Ancak, sporu bırakan sporcu tekrar faal sporculuğa dönemez.

             Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

             Madde 36 – Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda IWUF ve EWF’nin çıkarttığı  tüzük, yönetmelik ve ilke kararları  ile Federasyon Yönetim Kurulunca alınacak kararlar ve talimatlar Federasyon Başkanının teklifi ve  Genel Müdürün onayından sonra uygulanır.

             Yürürlük

             Madde 37 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

            Madde 38 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

Sayfa Başı 


          Devlet Bakanlığından :                                

Wushu Ji ve Duan Sınav Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; wushu sporunun üstün bir seviyeye yükselmesi, uluslararası alanda başarılı olması, yüksek stil, teknik ve yöntemlerle kaliteli sporcular yetiştirilmesi için sınava girecek sporcular ile sınavı yapacak üyelerle ilgili uygulanacak usul ve esasları belirlemektir. 

             Kapsam

             Madde 2 — Bu Yönetmelik, tüm wushu sporcuları ile sınav yapacak üyeleri kapsar.

             Dayanak

             Madde 3 — Bu Yönetmelik, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesine dayanılarak  hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             Madde 4— Bu Yönetmelikte geçen;

             Genel Müdürlük            : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

             Genel Müdür                 : Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

             Federasyon                   : Karate  Federasyonunu,

             İl Müdürlüğü                : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,

             İl Müdürü                      : Gençlik ve Spor İl Müdürünü,

             İl Temsilciliği                 : Karate   İl Temsilciliğini,

             Başkan                           : Karate Federasyon Başkanını,

             Sınav Kurul Üyeleri     : Federasyon Başkanı tarafından görevlendirilmiş olan teknik seviyesi ve duan derecesi yüksek, aktif, öncelikle Federasyon kurullarında görevli kişileri,

             Özel Okullar                   : İl müdürlüğünce ruhsat verilmiş özel ve tüzel kişilerce çalıştırılıp yönetilen wushu çalışma yerlerini,

             IWUF                              : Uluslararası Wushu Federasyonunu,

             EWF                                : Avrupa Wushu Federasyonunu,

             Sınav                               : Tüm şal ve duan sınavlarını,

             Sporcu                            : Wushu sporu yapan tüm sporcuları,

             Antrenör                        : Wushu antrenörlük belgesine sahip kişileri,

             Gözlemciler                     : Federasyonca görevlendirilmiş kişileri,

             Sanshou-Sanda             : Tam temaslı serbest dövüşü,

             Taolu                              : 8m x 14m  ebadında halı zemin üzerinde bir kişinin/kişilerin hayali rakip/rakiplere karşı uyguladıkları saldırı ve savunmaya yönelik çıplak elle ya da silahla uygulanan teknikleri,

             Ji-Şal                                : Kuşak derecesini,

             Duan                                : Siyah kemer ve üzeri dereceleri,

             ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM

Temel İlkeler

             Ji ve Duan Sınavı

             Madde 5 — Ji ve duan sınavlarında uygulanacak temel ilkeler şunlardır:

             a) Türkiye’de yapılan tüm ji sınavları, Federasyonun yetki ve kontrolü altında olup, Federasyonun yetkili kıldığı kişi ve kuruluşlarca yapılır. Federasyonun bilgisi dışında sınav yapılmaz.

             b) Sınav kurulunu oluşturacak kişiler veya sınav yetkisi verilecek olanlar üstün teknik bilgi sahibi, yüksek duan dereceli aktif öğretmenler arasından seçilir.

             c) Duan sahibi  olmayanlar ile Federasyonun sınav yetkisi vermediği duan sahibi öğretmenler sınav yapamazlar. Verdikleri ji Federasyonca geçerli kabul edilmez.

             d) Federasyon duan sahibi bulunmayan illere, sınav kurulunu merkezi illerden gönderir.

             e) Özel wushu okullarındaki Ji sınavları, yine Federasyonun yetkili kıldığı öğretmenlerce il temsilcilerinin yönetim ve kontrolünde yapılır. Bu sınavlarda il temsilcisi veya il wushu kurul üyelerinden biri gözlemci olarak bulunur.

             f) Sınav kurulu görevini, tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda ve adaletli bir şekilde yerine getirir.

            g) Sınavlarda yalnızca Federasyonca bastırılmış çizelge, kimlik ve diplomalar kullanılır.

             h) Sınavlara katılan sporcular masraflarını kendileri karşılarlar.

             i) Sınavlarla ilgili ücretler her sınav dönemi Federasyon yönetim kurulunca belirlenir ve Genel Müdürlük Makamının uygun göreceği bir kamu bankasındaki hesaba yatırılır.

             j) Federasyonca görevlendirilen sınav  kurul  üyelerinin harcırahları, onay alınarak Harcırah Kanununa göre Federasyonca ödenir.

             k) İlinde sınav yetkisine sahip öğretmen bulunmayan il müdürlükleri sınav yetkisini sınav döneminden bir ay önce Federasyondan ister. Bunların harcırahları o il müdürlüklerince karşılanır.

             l) İl müdürlüklerince istenen sınav yetkilileri, teknik ve eğitim kurullarınca belirlenir.

             m) Yabancı ülkelerde wushu sporu ile ilgilenmiş Türk sporcuların yabancı ülke resmi federasyonlarından almış oldukları şal, duan ve antrenörlük belgeleri teknik ve eğitim kurullarınca incelenir. Usulüne uygunluğu kanıtlandıktan sonra o sporcuya denklik belgesi verilir.

             Bunun için ayrıca;

             1) Yaş, bekleme süresi ve en son sahip olduğu ji ve duan durumunun uygunluğu,

             2) Hazırlanma koşulları ve yarışma başarılarını belgeleme,

             3) Sınavı ulusal bir federasyonun yapmış olması gibi esaslar göz önünde bulundurulur.

             Ji  Dereceleri Sınavları

             Madde 6  — Ji dereceleri sınavlarında uygulanacak temel esaslar şunlardır;

             a) Ji  derecelerinin  sınavlarında, en az 1 inci duan sınav yapma yetkisine sahip 1 inci kademe antrenörler görev alırlar.

             b) Federasyon görevini yapmayan veya kötüye kullanan öğretmenlerin yetkilerini geri alır.

             c) Sınavlar her okulda ayrı ayrı yapılabileceği gibi, yeknesaklığı sağlama yönünden belirli merkezlerde topluca da yapılabilir. Bu düzen, o sınav dönemi için tüm okullara il temsilcisi tarafından duyurulur.

             d) Sınavlar, Şubat-Haziran-Ekim aylarında olmak üzere yılda üç kez yapılır.

             e) Kendi klüp veya okulu dışında başka bir yerde sınava girmek isteyenler, kendi okul idarecisi veya antrenöründen izin belgesi alırlar. Dört ayı doldurmadan ikinci bir sınava girilmez ve girenlerin sınavları iptal edilir.

             f) Sınav kurulu veya sınav öğretmeni, sınav listelerine sınava gireceklerin adını, soyadını, baba adını, doğum tarihini, doğum yerini, ji derecesini, öğrenim durumunu  ve sınav tarihini kayıt eder. Bu yazılanlar, wushu kimlik kartlarındaki bilgilere uygun olmalıdır. Aynı listeye sınav sonuçları da yazılır ve sınav kurulunca imza altına alınır. Birinci Jiye yükselenler Federasyona bildirilir.

             g) Sınavlardaki başarıda, başarısızlıkta listeye ve kimlik kartlarına işlenir.

             h) Sınavlarda başarılı olan sporcuların kimlik kartları 1 inci ji derecesine kadar il temsilcileri tarafından, 1 inci ji ve duanlar Federasyon Başkanı tarafından onaylanır.

             Sınava giren sporcular wushu  kimlik  kartlarını yanlarında bulundururlar. Bu kart yarışmalarda lisansla birlikte ilgililere teslim edilir. Yarışma sonuçları gerektiğinde kimlik kartlarına işlenir.

             Wushu sporu için başlangıç yaşı, yaşa göre ji durumu ve hazırlanmada uygulanacak esaslar wushu sporunun özel kültür-fiziği, düşme, esneme, gerdirme, sıçrama ve her yaş grubu için özel teknikleri ile tıbbi yönden dengeli ve süratli bir gelişim sağlaması açısından kavrama ve yetenek göz önünde bulundurularak başlangıç yaşı 5 olarak kabul edilir. Buna göre sporcular aşağıdaki tabloya uygun olarak ji sınavına girerler.

             Jİ / ŞAL TABLOSU                                                                                           

              6.Ji . …………………………….BEYAZ ŞAL

              5.Ji………………………………SARI ŞAL

              4.Ji………………………………YEŞİL ŞAL

              3.Ji………………………………MAVİ ŞAL

              2.Ji………………………………KAHVERENGİ ŞAL

              1.Ji………………………………KIRMIZI ŞAL

             İki sınav arasında en az dört ay geçmelidir. Bu dört ay içinde devamlı çalışmış olanlar sınava alınır.

             Sınavların Şekli ve Düzeni

             Madde 7 — Sınavların şekli ve düzeni aşağıdaki şekilde yapılır:

             a) Sınavlarda Federasyonun teknik ve eğitim kurullarının hazırlamış olduğu sınav teknik ve hareketleri sorulur.

             b) Ji yükselmesi için teknik bilgi yanı sıra, yaş, fizik yapı ile okul ve kulüp  içinde ve dışındaki kişilik, davranış ve karakter yapısı da göz önünde bulundurulur.

             c) Sporcuların wushu kıyafetleri çok temiz ve usulüne uygun olmalıdır.

             d) Sınava en yüksek jiden başlayıp en küçüğe doğru gidilir.

             Tekniklerin Uluslararası kabul edilmiş orijinal Çince isimleri yanı sıra Türkçe isimleri de bilinmelidir.

             İstenilen teknikler başarılı bir şekilde devam ediyorsa, sınav kısa sürdürülür.

              Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılır. Başarı puanı 60 (altmış) dır.

             Her teknik grubundan ayrı ayrı ortalama başarı sağlama esastır.

             Örneğin: Yumruk tekniklerini çok iyi uygulayıp, düşme tekniklerini başarısız yapanlar geçer not alamazlar.

             6 ncı Ji Sınavı

             Madde 8 — 6 ncı ji sınav teknik ve hareketleri şunlardır:

             a) Wushu’nun teorik olarak tanımı,

             b) Selamlama,

             c) Salon içi ve dışı davranış biçimleri,

             d) Esneme hareketleri,

             e) Gerdirme hareketleri,

             f) Uzatma hareketleri,

             g) Basit duruş teknikleri (5 temel duruş-ma bu, pu bu, gung bu, xie bu, sie bu),

             h) Basit yumruk teknikleri (chong-quan, ce quan, pi quan, tui zhang, piao zhang).

             5 inci Ji Sınavı

             Madde 9 — 5 inci ji sınav teknik ve hareketleri şunlardır: 

             a) Duruş teknikleri,

             b) El teknikleri,

             c) Ayak teknikleri.

             4 üncü Ji Sınavı

             Madde 10  —  4 üncü ji sınav teknik ve hareketleri şunlardır:

             a) Duruş teknikleri (Temel duruş tekniklerinin tamamı),

             b) El teknikleri (El tekniklerinin tamamı),

             c) El ve duruş tekniklerinin kombinasyonları.

             Sanshou  ve Taolu

             Madde 11 — Wushu’da sanshou (müsabaka) ve taolu (form)’nun yarışma kuralları, antrenman şekilleri ve teknikleri farklı olduğundan birbirinden ayrılmıştır.

             Sanshou; yumruk, tekme, düşürme ve güreş oyunlarını içerir.

             Taolu; koreografik hareketler ve jimnastiğe dayalı sıçrama, atlama, dönme ve esneklik içerir.

             Bu yüzden 4 üncü jiden sonra 3 üncü, 2 nci ve 1 inci jiler; sanshou jisi ve taolu jisi olarak ikiye ayrılır. Sporcunun genetik yapısı, kabiliyeti ve psikolojik durumuna göre antrenörü sporcuyu sanshou veya taoluya yönlendirir.

             Sanshou  3 üncü Ji Sınavı

             Madde 12 — 3 üncü ji sınav teknikleri ve hareketleri şunlardır:

             a) Duruş ve yürüme biçimleri şunlardır:

             1) Ding bu: Adımla ileri geri yürüme,

             2) Pien bu: Öndeki ayağı kaldırarak ileri geri yürüme,

             3) Tsung bu: Sağa ve sola V şeklinde eskiv.

             b) Yumruk teknikleri şunlardır:

             1) Chong Quan: İleri, geri sol ve sağ direk yumruk,

             2) Guan Quan: İleri, geri sol ve sağ kroşe yumruk,

             3) Qiao Quan: İleri, geri sol ve sağ aparkat yumruk.

             c) Ayak teknikleri şunlardır:

             1) Deng  Tui: Ön topuk tekme,

             2) Ce Chuai Tui: Yan tekme,

             3) Ce Tan Tui: Yarım ay (dairevi) tekme.

             Duruş, yumruk ve ayak tekniklerini birleştirerek partneri ile 3 dakika içinde başarılı bir şekilde sergileyen sporcu başarılı olmuş sayılacaktır.

             Sanshou 2 nci Ji Sınavı

             Madde 13 — Sanshou 2 nci ji sınav teknikleri ve hareketleri şunlardır:

             a) Yumruk teknikleri şunlardır:

             1) Chong Quan: Sağa ve sola eskivli ileri geri direk yumruk,

             2) Guan Quan: Sağa ve sola eskivli ileri geri kroşe yumruk,

             3) Qiao Quan: Sağa ve sola eskivli ileri geri aparkat yumruk,

             4) Djuan Shin You Pien Quan: Dönerek yumruk(swing).

             b) Tekme teknikleri şunlardır:

             1) Go Ti Tui: Çengel tekme (Her iki ayakla),

             2) Heng Sao Tui: Döner tekme (Her iki ayakla),

             3) Hou Sao Tui: Dönerek ve çökerek süpürme (Her iki ayakla).

             c) Kombine teknikler şunlardır:

             1) Sol direk yumruk, sağ dönerek yumruk, sol direk yumruk, ön tekme,

             2) Sol, sağ ileri direk yumruk, sol ön tekme, sağ yan tekme.

             d) Düşme teknikleri şunlardır:

             1) Öne doğru düşme,

             2) Öne doğru yarım takla,

             3) Öne doğru takla,

             4) Sağa ve sola yan düşme,

             5) Geriye doğru düşme.

             Sanshou 1 inci Ji  Sınavı

             Madde 14 — Sanshou 1 inci ji sınav teknik ve hareketleri şunlardır:

             a) Yumruk teknikleri (Yumruk tekniklerinin tamamı hatasız olacak),

             b) Tekme teknikleri (Tekme tekniklerinin tamamı, hatasız olacak),

             c) Düşme tekniklerinin tamamı (hatasız olacak),

             d) Düşürme teknikleri:

             1) Bao tui bie tui shuai: Ön tekmeyi tutarak arkadan düşürme,

             2) Bao tui gou ti tui shuai: Ön tekmeyi tutarak önden düşürme,

             3) Zia ding shuai: Güreşteki gibi kafa kol atmak,

             4) Bao tui gou ti tui shuai: Bir ayağı tutarak düşürme,

             5) Bao tui gua tui shuai: İki ayağı tutarak düşürme,

             6) Bao tui shuai: Tutarak düşürmek,

             7) Bao tui xien xan: Ön tekmeyi tutarak yukarı kaldırarak itiş,

             8) Bao tui yuan shan: Tekmeyi tutup çevirerek atmak.

             Bu düşürme teknikleri partner ile hatasız olarak yapılacaktır.

             e) Sanshou müsabaka puanları ve hakemlik kurallarının tamamı 1 inci jide bilinmesi gereklidir.

             Teknikler tam olsa bile sanshou kurallarını bilmeyen sporcu başarısız sayılacaktır.

             Taolu 3 üncü Ji Sınavı

             Madde 15 — Taolu 3 üncü ji sınav teknik ve hareketleri şunlardır:

             a) 4 üncü jideki tekniklerin tamamı,

             b) Temel tekniklerin kombinasyonları,

             c) Chang Quan stilinin 1 inci formu.

             Taolu 2 nci Ji Sınavı

             Madde 16 — Taolu 2 nci ji  sınav teknik ve hareketleri şunlardır:

             a) 3 üncü jideki özelliklerin ve formların tamamı,

             b) Temel tekniklerin kombinasyonlarının tamamı,

             c) Nan Quan stilinin 1 inci formu.

             Taolu 1 inci Ji Sınavı

             Madde 17 — 1 inci ji  sınav teknik ve hareketleri şunlardır:

             a) 2 nci jideki özelliklerin tamamı,

             b) Temel teknik kombinasyonlarının tamamı hatasız olacak,

             c) Uluslararası federasyonun kabul ettiği 10 standart formdan herhangi biri.

             Duan Dereceleri

             Madde 18 — Duan dereceleri sınavlarında uyulacak temel esaslar şunlardır:

             a) Duan sınavları en az üç kişilik bir sınav kurulu tarafından yapılır.

             b) Sınavlarda daha yüksek duan sahibi bulunmadığı durumlarda, alınmak istenen duan derecesine sahip öğretmenlerden oluşturulacak kurullar görev yapar.

             c) Duan sınavları Nisan-Ekim aylarında ve/veya Federasyonun diğer etkinlikleri sırasında yapılır. Sınav yeri ve hangi etkinlik sırasında yapılacağı önceden illere tamim edilir.

             d) Duan  sınavlarının  yerinin  seçiminde  merkezi  iller  veya adayların çoğunlukta olduğu iller tercih edilir.

             e) Adaylar başarısız oldukları bir sınavdan en az üç ay sonra ikinci bir sınava girme isteğinde bulunabilirler.

              f) Duan dereceleri için yaş  ve bekleme süresi tablosu aşağıdadır.

             Derece  Yaş                 Bekleme süresi

             1. Duan  En az 14        6 Ay

             2. Duan  En az 16        2 Yıl

             3. Duan  En az 19        3 Yıl

             4. Duan  En az 23       4 Yıl

             5. Duan  En az 28       5 Yıl

             5 inci duandan sonraki dereceler  IWUF  tarafından verilir.

             Sanshou 1 inci Duan Sınavı

             Madde 19 — Sanshou 1 inci duan sınav teknik ve hareketleri şunlardır:

             a) Sanshou 1 inci jideki tekniklerin tamamı,

             b) Partner ile müsabaka teknik ve kombinasyonları.

             Sanshou 2 nci Duan Sınavı

             Madde 20 — Sanshou 2 nci duan sınav teknik ve hareketleri şunlardır:

             a) 1 inci duan tekniklerinin tamamı,

             b) Danışıklı müsabaka,

             c) Sanshou hakem kuralları.

             Sanshou 3 üncü Duan Sınavı

             Madde 21 — Sanshou 3 üncü duan sınav teknik ve hareketleri şunlardır:

             a) 2 nci duan tekniklerinin tamamı,

             b) Müsabaka,

             c) Hakem jestleri.

             Sanshou 4 üncü Duan Sınavı

             Madde 22 — Sanshou 4 üncü duan sınav teknik ve hareketleri şunlardır:

             a) 3 üncü duan tekniklerinin tamamı,

             b) Müsabaka,

             c) Sanshou müsabakalarında kullanılan tekniklerin Çince ve İngilizce isimleri.

             Sanshou 5 inci Duan Sınavı

             Madde 23 — Sanshou 5 inci duan sınav teknik ve hareketleri şunlardır:

             a) 4 üncü  duan tekniklerinin tamamı,

             b) Müsabaka,

             c) Platform hakemliği,

             d) İyi ahlak, Türk wushusuna uzun yıllar hizmet vermiş olmak.

             Taolu 1 inci Duan Sınavı

             Madde 24 — Taolu 1 inci duan sınav teknik ve hareketleri şunlardır:

             a) 1 inci jideki tekniklerin tamamı,

             b) 10 standart formdan herhangi biri.

             Taolu 2 nci Duan Sınavı

             Madde 25 — Taolu 2 nci duan sınav teknik ve hareketleri şunlardır:

             a) 1 inci duan tekniklerinin tamamı,

             b) 10 standart  formdan  herhangi  biri  (daha önce sergilediği haricinde).

             Taolu 3 üncü Duan Sınavı

             Madde 26 — Taolu 3 üncü duan sınav teknik ve hareketleri şunlardır:

             a) 2 nci duan tekniklerinin tamamı,

             b) 10 standart formdan herhangi ikisi (daha önce sergiledikleri haricinde).

             Taolu 4 üncü Duan Sınavı

             Madde 27 — Taolu 4 üncü duan sınav teknik ve hareketleri şunlardır:

             a) 3 üncü duan tekniklerinin tamamı,

             b) 10 standart formdan herhangi ikisi (daha önce sergiledikleri haricinde).

             Taolu 5 inci Duan Sınavı

             Madde 28 — Taolu 5 inci duan sınav teknik ve hareketleri şunlardır:

             a) 4 üncü duan tekniklerinin tamamı,

             b) 10 standart formdan herhangi ikisi (daha önce sergiledikleri haricinde).

             Taolu 6 ncı Duan Sınavı

             Madde 29 — Taolu 6 ncı duan sınav teknik ve hareketleri şunlardır:

             a) 5 inci duan tekniklerinin tamamı,

             b) 10 standart formdan herhangi ikisi (daha önce sergiledikleri haricinde).

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son hükümler

             Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

             Madde 30 — Bu Yönetmelikte  yer  almayan  konularda International Wushu Federation (IWUF) ve European Wushu Federation (EWF) Spor Yönetmelikleri hükümleri doğrultusunda  Federasyon Yönetim Kurulunca alınacak kararlar ve talimatlar Federasyon Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayından sonra yürürlüğe girer.

             Yürürlük

             Madde 31 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 32 —Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

Sayfa Başı 


Tebliğler

        Maliye Bakanlığından :

Muhasebat Genel Müdürlüğü
Genel Tebliği
          (Sıra No : 581)          

Sayfa Başı 


Sayfa Başı 


Sayfa Başı 


Sayfa Başı