T.C.

Resmî Gazete

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Kuruluşu : 7 Ekim 1920

13 Şubat 2001

SALI

Sayı : 24317
Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet Bakanı Yüksel YALOVA’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Yönetmelikler

— Alkol Tablolarına Dair Yönetmelik

— Anayasa Mahkemesi Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği

 

Tebliğler

— Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 578)

— Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 579)

— Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 582)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2001/1)

—Mecburi Standard Tebliği No: ÖSG-2001/2-3 Sayılı Tebliğ

— Mecburi Standard Tebliği No: ÖSG-2001/3-4 Sayılı Tebliğ

— Mecburi Standard Tebliği No: ÖSG-2001/4-5 Sayılı Tebliğ

— Mecburi Standard Tebliği No: ÖSG-2001/8-9 Sayılı Tebliğ

— Mecburi Standard Tebliği No: ÖSG-2001/9-10 Sayılı Tebliğ

— Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-7)

— Gümüşhane Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2001/2)

 


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

12 Şubat 2001

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-2626

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 13 Şubat 2001 tarihinde Macaristan’a gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar OKUYAN’ın dönüşüne kadar; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet Bakanı Yüksel YALOVA’nın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan  

—————

TÜRKİYE

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

12 Şubat 2001

39-06-25-2001-97

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 12 Şubat 2001 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-2626 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 13 Şubat 2001 tarihinde Macaristan’a gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar OKUYAN’ın dönüşüne kadar; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet Bakanı Yüksel YALOVA’nın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 


 

Yönetmelikler

 

—— • ——

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından :

Anayasa Mahkemesi Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; hizmet gerekleri ile kariyer ve liyakat ilkeleri esas alınarak, sicil, kıdem, sınav ve benzeri ölçütlere göre Anayasa Mahkemesi personelinin görevde yükselmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek, hizmette etkinlik ve verimliliği arttırmaktır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Anayasa Mahkemesi’nde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan personelden hizmet birimi müdürleri ve daha alt görevler için uygulanacak görevde yükselme ve hizmet grupları arasındaki geçişlere uygulanacak kural, yöntem ve koşullara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 657 sayılı "Devlet Memurları Kanunu", 217 sayılı "Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan "Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Başkanlık : Anayasa Mahkemesi Başkanlığını,

Mahkeme : Anayasa Mahkemesini,

Yönetmelik : Anayasa Mahkemesi Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğini,

Görevde yükselme : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerden bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görevlere aynı ve başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

Aynı düzeyde görev : Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen benzer veya eşit görev (unvan) gruplarını,

Görevde yükselme eğitimi : Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

Görevde yükselme yazılı sınavı : Görevde yükselme eğitimini kesintisiz tamamlayanlar için Başkanlıkça, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılacak yazılı sınavı,

Hizmet süresi : Ücretsiz izinli geçen süreler hariç, askerlik süresi dahil genel ve katma bütçeli idareler ile yerel yönetimlerde, kamu kurum ve kuruşlarında fiilen çalışılan süreyi,

Personel : Mahkemeye ait kadrolarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışanları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselmeye İlişkin Kurallar

Görevde Yükselme Koşulları

Madde 5 — Bu Yönetmeliğe tabi Mahkeme personelinden,

A) Kararlar Müdürü, Yazı İşleri Müdürü, Personel ve Eğitim Müdürü, Mali İşler Müdürü, İdari İşler Müdürü, Bilgi İşlem Merkezi Müdürü, Yayın İşleri Müdürü, Kitaplık Müdürü, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü ve Çözümleyici kadrolarına yapılacak atamalarda;

1 – İki yılı Mahkemede programcı veya şef kadrosunda geçmek üzere en az on yıllık hizmeti bulunmak,

2 – En az dört yıllık yüksekokul bitirmiş olmak,

3 – Disiplin cezası almamış olmak,

4 – Her yılı olumlu olmak koşuluyla son üç yıllık sicil notu ortalaması (80) puandan aşağı olmamak,

5 – Çözümleyici görevine yükseltileceklerin öğrenimleri sırasında bilgisayar programcılığı alanında ders aldığına ilişkin belge veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar Programcılığı Kursunu tamamladığına ilişkin sertifika ile en az iki bilişim dilini kullanabilecek seviyede kurs ya da eğitimi tamamladığına dair belgeye sahip olmak,

B) Programcı ve Şef kadrolarına yapılacak atamalarda;

1 – İki yılı Mahkemede fiilen geçmek üzere en az sekiz yıllık hizmeti bulunmak,

2 – En az iki yıllık yüksekokul bitirmiş olmak,

3 – Disiplin cezası almamış olmak,

4 – Her yılı olumlu olmak koşuluyla son üç yıllık sicil notu ortalaması (80) puandan aşağı olmamak,

5 – Programcı görevine yükseltileceklerin öğrenimleri sırasında bilgisayar programcılığı alanında ders aldığına ilişkin belge veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar Programcılığı Kursunu tamamladığına ilişkin onaylı sertifika sahibi olmak,

C) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Zabıt Katibi ve Şoför kadrolarında yapılacak atamalarda;

1 – İki yılı Mahkemede, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde sayılan sınıflarda geçmek üzere en az dört yıllık hizmeti bulunmak,

2 – En az orta öğrenim görmüş olmak,

3 – Disiplin cezası almamış olmak,

4 – Her yılı olumlu olmak koşuluyla son üç yıllık sicil notu ortalaması (80) puandan az olmamak,

5 – Zabıt katipliği için seri şekilde daktilo kullanabilmek,

6 – Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği için seri şekilde Mahkemede kurulu bilgisayar programlarını kullanabilmek,

7 – Şoförlük için en az beş yıllık ( E ) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

D) Teknisyen kadrolarına yapılacak atamalarda;

1 – İki yılı Mahkemede, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde sayılan sınıflarda geçmek üzere en az dört yıllık hizmeti bulunmak,

2 – Teknisyenlik branşlarında meslek lisesi mezunu olmak,

3 – Disiplin cezası almamış olmak,

4 – Her yılı olumlu olmak koşuluyla son üç yıllık sicil notu ortalaması (80) puandan az olmamak

koşulları aranır.

Özel Kalem Müdürlüğüne yapılacak atamalarda, görevin istisnai niteliğinin gereği olarak bu maddenin (A) bendinde sayılan koşullar aranmaz.

Görevde yükselme ile ilgili ilanlar sonucunda Mahkeme personelinden başvuru olmaması halinde, Mahkemede en az iki yıl çalışma koşulu aranmaz.

Diğer yüksek yargı organları, Yüksek Seçim Kurulu ve yüksek öğretim kurumlarından naklen alt görevlere önceden atanan personelin, ayrıldıkları kurum ve kuruluşlarda alt görevde geçen hizmet süreleri de Mahkemede geçmiş sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Eğitimi

Boş Kadroların ve Görevde Yükselme Eğitiminin İlânı

Madde 6 — Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadroların unvanı, derecesi ve sayısı ile görevde yükselme eğitiminin tarihi, yöntemi, esasları ve diğer hususlar; üç çalışma günü, yazılı olarak Mahkemenin panosuna asılarak ilân edilir.

Görevde Yükselme Eğitimi

Madde 7 — Bu Yönetmelik kapsamında bulunan memurların Başkanlıkça belirlenecek görevlere, görevde yükselme niteliğindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla; yetmiş beş saatten az olmamak üzere düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programını eksiksiz tamamlamaları gerekir.

Bu amaçla; Başkan tarafından görevlendirilecek Genel Sekreter veya bir raportör, eğitim programını hazırlar ve programda yer alan konularda gerekli eğitimi vermek üzere yeterince raportör veya birim müdürü Başkanlıkça görevlendirilir.

Görevde Yükselme Eğitimine Alınma

Madde 8 — Başkanlık, memurları bir üst göreve hazırlamak amacıyla, bu görevler için gerekli olan öğrenim düzeyi, hizmet süresi, sicil ve disiplin niteliklerine sahip personeli görevde yükselme eğitimine alır.

Ancak, bu eğitime alınacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını geçemez. Eğitime alınacakların sayısı, boş kadro sayısının iki katını geçtiği takdirde; Yönetmeliğin 12 nci maddesi ile oluşturulan sınav kurulu tarafından öğrenim düzeyi, hizmet süresi, sicil ve disiplin nitelikleri itibariyle gerekçelendirilmiş değerlendirme yapılarak, eğitime alınacaklar boş kadro sayısının iki katına indirilir.

Başka kurumlarda aynı görevler için benzer eğitim almış olanların hakları Başkanlıkça kabul edilmesi koşuluyla geçerlidir.

Görevde yükselme eğitimine alınacakların sayısı, atama yapılacak görevler ve eğitim programı, bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilip uygun görüş verilmesi halinde, anılan Başkanlık tarafından veya uygun bulunacak bir kamu kurum veya kuruluşu ile ortaklaşa görevde yükselme eğitimi de düzenlenebilir.

Görevde Yükselme Eğitiminin Konuları

Madde 9 — Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

a) TC. Anayasası,

1. Genel esaslar,

2. Temel hak ve ödevler,

3. Devletin temel organları,

b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

e) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

g) Mahkemenin yapısı, işleyişi, görevleri hakkında genel bilgiler,

1 – 2649 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler,

2 – Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü,

3 – Atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konular.

Görevde yükselme eğitimi programında, bu maddenin (g) bendinde belirtilen eğitimin ağırlığı yüzde altmıştır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Sınavı Esasları

Sınav Koşulu

Madde 10 — Sadece görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

Aynı düzeydeki görev (unvan) değişikliklerinde, görevin özelliğinden kaynaklanan şartlar mevcut ise eğitim ve sınav şartı aranmaz.

Sınavın Şekli

Madde 11 — Görevde yükselme sınavı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yazılı olarak yaptırılır.

Görevde yükselme sınavında başarılı sayılmak için, yüz puan üzerinden, en az yetmiş puan alınması zorunludur.

Sınav Kurulu

Madde 12 — Sınav kurulu, Başkan veya görevlendirmesi durumunda Başkanvekili başkanlığında, Genel Sekreter, en kıdemli Raportör, Genel Sekreter Yardımcısı ile Personel ve Eğitim Müdürü olmak üzere beş kişiden oluşur.

Başkan ya da Başkanvekilinin izinli veya mazeretli olmaları halinde en kıdemli Anayasa Mahkemesi Üyesi sınav kuruluna başkanlık eder.

Sınav kurulu üyelerinden bir ya da birkaçının izinli ya da mazeretli olması halinde, yerine benzer görevdeki bir raportör ya da hizmet birimi müdürlerinden, izin ya da mazeret süresince geçerli olmak üzere Başkanlıkça geçici görevlendirme yapılır.

Sınav kurulu, başkan ve üyelerinin eksiksiz katılımı ile toplanır. Değerlendirme ve kararlarda oy çokluğu bulunması zorunludur.

Sınav Kurulunun Görevleri

Madde 13 — Eğitim programına katılacakları seçmek, eğitim sonunda yapılacak görevde yükselme sınavında sorulacak soruların bilgi kaynaklarını hazırlamak, sınav sonuçlarını ilân etmek, yapılacak itirazları sonuçlandırmak ve sınava ilişkin diğer işleri yürütmek görevleri sınav kurulunca yerine getirilir.

Sınav Sonuçlarının İlânı

Madde 14 — Sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından, sınavın sonuçlandığı tarihten başlayarak en geç on beş gün içerisinde, Mahkeme ilân panosuna asılarak duyurulur ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Sınav Kazananların Atanması

Madde 15 — Yapılan sınav sonunda başarılı bulunanlar arasından, sınavda başarı sıralamasına göre boş kadro sayısı kadar atama yapılır.

Başarı notunun aynı olması halinde hizmet süresi fazla olana öncelik tanınır. Hizmet süresinin de aynı olması halinde son üç yıllık sicil notu ortalaması yüksek olan tercih edilir.

Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak bir sonraki sınava kadar geçerlidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Özürlülerin Eğitim ve Sınavları

Madde 16 — Başkanlık, gerekli koşulları taşıyan ve atanılacak görevi yapabilecek durumda bulunan özürlülerin görevde yükselme eğitimi ile sınavlarının yapılabilmesi için gerekli önlemleri alır.

Bu Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 17 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1 — Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 18/4/1999 tarihinde 5 inci maddede sayılan unvanları kazanmış olanlarla, anılan tarihten sonra Anayasa Mahkemesi Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği’nin yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı düzeyde görevlere atananların hakları saklıdır.

18/4/1999 tarihinde Anayasa Mahkemesinde görevde bulunan personelin, ilk öğretim(ortaokul), orta öğretim (lise - dengi okul) ve iki ya da üç yıllık yüksek öğrenim görmüş olanlarında, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl süreyle diğer niteliklerin bulunması koşuluyla, 5 inci maddedeki öğrenim düzeyi koşulu aranmaz.

Yürürlük

Madde 18 — Bu Yönetmelik, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 19 — Bu Yönetmelik hükümlerini Anayasa Mahkemesi Başkanı yürütür.


Tebliğler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

KARAR TARİHİ

: 26/1/2001

KARAR NO

: 2001/1

İŞYERİ

: Elazığ Özelİdare Müdürlüğü

 

Hulusi Sayın Cd. Polis Okulu Yanı ELAZIĞ

B.M. DOSYA NO.

: 10525.23

TESPİTİ İSTEYEN

: Tez Koop-İş Sendikası

İNCELEME : Elazığ Özelİdare Müdürlüğü’nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; Özel İdarenin amacının, “İl halkının yol, su, eğitim, sağlık, kültür, tarım ve ekonomi gibi ortak ve mahalli ihtiyaçlarını karşılamak, ülke ekonomisine mahalli katkıda bulunmak ve kalkınma planlarının il düzeyinde başarısını sağlamak” olarak belirlendiği, amaçlarını gerçekleştirmek ve görevlerini yapmak için büro hizmetleri verildiği, fiili bir çalışmalarının olmadığı, bu işleri diğer kamu kurum ve kuruluşlarına veya ihale yolu ile yaptırdığı, işlerin yapılmasında aşçı, temizlik işçisi, kaloriferci, şoför, işçi statüsünde çalışan büro elemanları ve santralcı çalıştırıldığı, işçilerin yapmış oldukları işlerin asıl işin dahil bulunduğu işlerden olması nedeniyle bunlarında büro işi olduğu kabul edilerek işyerlerinde yapılan işlerin İşkolları Tüzüğü’nün 17 sıra numarasında yer alan “Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar” işkolunda yer aldığı belirlenmiştir.

KARAR : Elazığ İl Özel İdare Müdürlüğü işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle 17 sıra numaralı “Ticaret,Büro, Eğitim ve GüzelSanatlar” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Mecburi Standard Tebliği

(Tebliğ No:ÖSG-2001/3-4)

Madde 1 — 25/4/1976 Tarihli ve Mükerrer 15569 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak mecburi uygulamaya konulan, 13/2/1994 tarihli ve 21848 sayılı Resmî Gazete’de yayım-lanan 94/12-13 sayılı Tebliğ ile tadil edilen TS 431 "Cıvatalar Ahşap İçin" standardı aşağıdaki şekilde yeniden tadil edilmiş olup, bu tadil metni Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra imalat ve satış safhalarında mecburi olarak uygulanacaktır.

Madde 2 — Adı geçen Standard kapsamına giren malı üreten ve satanların standard hükümlerine uymaları gerekmektedir.

Madde 3 — Bu Standarda ait hükümler 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı, 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı kanunlara göre Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yürütülecektir.

 

TS 431/Temmuz 1975 "Civatalar - Ahşap İçin"

Standardı Teknik Kurulumuzun 15 Aralık 2000 Tarihli

Toplantısında Aşağıdaki şekilde Tadil edilmiştir.

 

ESKİ METİN

 

03 - Kapsam

 

Bu standard, ahşap civatalarını kapsar.

 

YENİ METİN

 

03 - Kapsam

 

Bu standard, ahşap cıvatalarını kapsar.

Bu standard, sunta cıvatalarını kapsamaz.

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Mecburi Standard Tebliği

(Tebliğ No:ÖSG-2001/4-5)

Madde 1 — 5/2/2000 tarihli ve 23955 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ÖSG-2000/16 - 17 sayılı Bakanlığımız Tebliği ile mecburi uygulamaya konulan TS 11097 "Vidalar Saclar İçin-Deliğini ve Vida Dişini Kendi Açan" standardı, Türk Standardları Enstitüsünce aşağıdaki şekilde tadil edilmiş olup, bu tadil metni Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra imalat ve satış safhalarında mecburi olarak uygulanacaktır.

Madde 2 — Adı geçen standard kapsamına giren malı üreten ve satanların standard hükümlerine uymaları gerekmektedir.

Madde 3 —Bu Standarda ait hükümler 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı, 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı kanunlara göre Sanayi ve Ticaret Ba-kanlığınca yürütülecektir.

 

TS 11097/Eylül 1993 "Vidalar-Saclar İçin-Deliğini ve Vida Dişini Kendi Açan"

Standardı Teknik Kurulumuzun 15 Aralık 2000 Tarihli

Toplantısında Aşağıdaki Şekilde Tadil Edilmiştir.

 

ESKİ METİN

 

03 - Kapsam

 

Bu standard, deliğini ve vida dişini kendisi açan sac vidalarını kapsar.

 

YENİ METİN

 

03 - Kapsam

 

Bu standard, deliğini ve vida dişini kendisi açan sac vidalarını kapsar.

Bu standard, alçıpan vidalarını kapsamaz.

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt

Fiyat İstikrar Fonu Payları

Hakkında Tebliğ

(PİGM/AFİF 2001-7)

 

Madde 1 — 23/2/1998 tarihli ve 98/10745 sayılı “Ham Petrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu’nun İşleyişi Hakkında Karar”ın 13 üncü maddesine istinaden, petrol ürünlerinin tüketiciye arzında fiyat istikrarını temin etmek amacıyla 13/2/2001 tarihinden itibaren;

Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu payı alınır.

Madde 2 —1 inci maddede yer alan Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu payları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yayımlanacak müteakip tebliğe kadar yürürlükte kalır.

Tebliğ olunur.

—— • ——

Gümüşhane Valiliğinden :

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar No : 2001/2

Tarih : 11/1/2001

İl Mahalli Çevre Kurulu 11/1/2001 tarihinde Vali Yardımcısı Salih Işık başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1 — 2001 yılı için; egzoz ölçüm bedeli olarak emisyon pulu karşılığında 4.000.000.–TL. (Dört milyon lira) ücret alınmasına,

2 — 2001 yılı için cezalı taşıt sahiplerinden;

Vizesi 1 ila 6 ay arası geçenlerden; 2.000.000.–TL. + ölçüm bedeli

Vizesi 6 ila 12 ay arası geçenlerden; 4.000.000.–TL. + ölçüm bedeli

Vizesi 12 ayı geçenler veya emisyon pulu hiç

olmayanlardan; 6.000.000.–TL. + ölçüm bedelinin emisyon pul bedeli olarak tahsil edilmesine,

3 — Taşıt emisyonları ile çevre kirliliğine sebebiyet veren, emisyon pulu olmayan ve taşıtlarına gerekli bakımı yaptırmayan taşıt sahiplerine 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümlerine göre ceza uygulanmasına,

Oy birliği ile karar verildi.

Tebliğ olunur.