T.C.

Resmî Gazete

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Kuruluşu : 7 Ekim 1920

29 Ocak 2001

PAZARTESİ

Sayı : 24302
Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Yönetmelikler

— Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Bilet Satış ve İkramiye Yönetmeliğinin 30 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Yönetmelik

— Doğuş Üniversitesi Yüksek Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

— İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu Yönetmeliği

 

Tebliğler

— Litvanya Menşeli Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

— Giresun Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 12)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Yargıtay Kararları

—  Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait 2 Adet Karar

 

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Yönetmelikler

        Devlet Bakanlığından  :

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Bilet Satış ve İkramiye

Yönetmeliğinin 30 uncu Maddesine Bir Fıkra

Eklenmesine Dair Yönetmelik

             MADDE 1 — 1/6/1988 tarihli ve 19829 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Bilet Satış ve İkramiye Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             “İlk üç ikramiye hariç,Genel Müdürlük gerekli gördüğü hallerde, ikramiyeli biletlere hüviyet fişi düzenleme limitlerini artırmaya ve eksiltmeye yetkilidir.”

             Yürürlük

             MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

          Doğuş Üniversitesinden :

              Doğuş Üniversitesi Yüksek Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

             Amaç ve Kapsam

             Madde 1 — 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 65 inci maddesi gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan ve 1/7/1996 tarih ve 22683 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan  "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" kapsamında, Doğuş Üniversitesi (DÜ) Senatosunca hazırlanan bu Yönetmelik, Doğuş Üniversitesinde yürütülen yüksek lisans eğitim ve öğretimini düzenler.

             Program Açma

             Madde 2 — Doğuş Üniversitesinde, ikinci eğitim-öğretim programları da dahil, Türkçe ve İngilizce tezli ve tezsiz yüksek lisans programları, ilgili Enstitü Kurulunun önerisi üzerine, Üniversite Senatosu kararı ve Mütevelli Heyetinin onayı ile açılır.

             Öğrenci Kabulü

             Madde 3 — a) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adayların programa kabulleri; lisans başarı not ortalaması, LES  standart puanı ve mülâkat sınavı puanı birlikte değerlendirilerek belirlenir.

             b) DÜ Tezli ve tezsiz lisansüstü eğitim-öğretim programına başvuran adayların, son iki yıl içinde katıldığı sınavda elde ettiği eşit ağırlıklı standart LES puanının en az 45 olması gerekir.

             c) Yüksek lisans programına giriş puanları, adayların LES puanına %50, lisans başarı  notuna %20, mülâkat sınavına  % 30 ağırlık verilerek hesaplanır.

             d) Öğretim dili İngilizce olan tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylar, İngilizce yeterlik düzeylerini aşağıdaki koşullardan biri ile sağladıklarını kanıtlamak zorundadırlar:

             - Dܒnce yapılacak Yüksek Lisans İngilizce Yeterlik sınavından, yüz tam not üzerinden, en az 60  almak,

             - Son beş yıl içinde yapılmış Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavında (KPDS) en az 60 puan almış olmak,

             - Uluslararası kurumlarca yapılan aşağıda belirtilen sınavların birinden son iki yıl içinde hizalarında gösterilen taban başarı puanını almış olmak.

SINAV TÜRÜ

TABAN BAŞARI NOTU

TOEFL

550

Bilgisayarlı TOEFL

213

IELTS

6,5

FCE, CPE, CAE

PASS

             Lisans öğrenimlerini İngilizce yapmış adaylardan ayrıca yabancı dil yeterliği aranmaz. 

             Madde 4 — DÜ Enstitülerinde açılacak tezli ve tezsiz yüksek lisans programları ve bu programlara kabul edilecek öğrenci sayıları ile kabul şartları, hangi lisans mezunlarının başvurabileceği,  başvuru için gerekli başvuru belgeleri ve sınav tarihleri enstitülerce ayrı ayrı belirlenerek, DÜ Senatosunca kabul edilen Yüksek Lisans Akademik Takvimine göre ilân edilmek üzere, DÜ Rektörlüğüne iletilir.

             Yüksek lisans programlarında, ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun önerisi ve DÜ Senatosunun onayı ile, onbir haftadan oluşan dönem sistemi veya ondört haftadan oluşan yarıyıl sistemi uygulanır.

             Madde 5 — İngilizce yeterlik ve mülâkat sınavları ilgili Enstitü Yönetim Kurulunca seçilen "İngilizce Yeterlik Sınav Komisyonu" ile " Mülâkat Sınav Komisyonu" tarafından yapılır. Komisyonlar üç asil ve bir yedek üyeden oluşur. Komisyonlar, yapılan sınav sonuçlarını bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde belirtilen esaslar içinde değerlendirerek, Enstitü Müdürlüğüne teslim ederler. Komisyonlarca yapılan sınav sonuç değerlendirmeleri ilgili Enstitü Yönetim Kurulunca karara bağlanır ve yüksek lisans programlarına kabul edilecek öğrenciler belirlenerek süresi içinde ilân edilir.

             Bilimsel Hazırlık Programı

             Madde 6 — Lisans öğrenimini, başvurdukları yüksek lisans programlarından farklı alanlarda yapmış olanlar, akademik danışmanın önerdiği ve  ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun onayladığı bilimsel hazırlık programı derslerine kaydolurlar. Öğrencinin lisans eğitimi göz önünde bulundurularak, akademik danışmanın önerisi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile, hazırlık dersleri yanında, kredili derslere  yazılmak da mümkündür. En az altı saatlik bilimsel hazırlık dersi alınan dönem veya yarıyıl, bu Yönetmeliğin 15 inci ve 21 nci maddelerinde yazılı eğitim-öğretim sürelerinden sayılmaz. Bilimsel hazırlık programlarında geçirilecek süre bir takvim yılından fazla olamaz.

             Hazırlık programı derslerinden bazılarını lisans öğreniminde görmüş olan öğrenciler, bu derslerden muaf olmak isteyebilirler. Muafiyet isteğinin karşılanması için, dönem başında muafiyet istenen derslerin mezun olunan yüksek öğretim kurumundan onaylı içeriklerinin veya okunulan dönem/yarıyıla ilişkin program kataloğu ile öğrenci transkriptinin ilgili Enstitü müdürlüğüne verilecek başvuru dilekçesine eklenmesi gerekir. Başvurular ilgili Enstitü Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Gereken durumlarda, öğrenci söz konusu ders veya derslerden muafiyet sınavına alınır. Sınavda başarılı olan öğrenciye bu ders(ler) den muafiyet tanınır. Hazırlık programı dersleri kredisiz olup, ders değerlendirmeleri "başarılı/başarısız" şeklinde yapılır. Başarısız olanlara en çok ek iki sınav hakkı tanınır. Bu tür sınavlar, diğer derslerle birlikte, sınav dönemlerinde yapılır.

             Bu sınavlar sonunda da başarısız olan öğrencinin ilgili Enstitü ile ilişkisi kesilir. 

             Özel Öğrenci Kabulü

             Madde 7 — Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya yüksek lisans öğrencisi olup belirli bir konu veya konularda bilgilerini artırmak isteyenler ilgili Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile, yüksek lisans derslerine özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Bu adaylarda LES puanı aranmaz. Özel öğrenci statüsünde olanlar,  öğrencilik  haklarından yararlanamazlar. Özel öğrenciler bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen eğitim-öğretim ücretine tabidirler. 

             Özel öğrencilerin ders başarı durumlarının değerlendirilmesi bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinde belirtilen esaslar içinde yapılır. Bu öğrencilere başarılı oldukları dersler için bir başarı belgesi verilir. Özel öğrenciler, bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde belirtilen esaslar içinde, ilgili Enstitü Yüksek Lisans programına kayıt hakkını elde etme durumlarında, ilgili anabilim dalının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulunca, daha önce alıp başarılı oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ancak özel öğrenciler bir yüksek lisans eğitim-öğretim programından mezuniyet için gerekli   toplam kredi saatinin % 50’den fazlasına kayıt yaptıramazlar.

             Yatay Geçiş Yolu İle Öğrenci Kabulü

             Madde 8 — Doğuş Üniversitesi yüksek lisans programlarına, aşağıdaki koşullarla, yatay geçiş yolu ile kayıt yaptırılabilir.

             a) Daha önce kayıtlı olduğu benzer içerikli bir yüksek lisans programında kredileri toplamı en az dokuz tutan derslerin her birindeki başarısının, tam notun en az  %75’i kadar olması,

             b) Bu derslerden, kredi toplamları en az altı tutan derslerin, yatay geçiş için başvurduğu yüksek lisans programındaki derslerle eşdeğer olması,

             c) İngilizce yüksek lisans programına kabul edilebilmek için, bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde belirtilen, yabancı dil ile ilgili koşulu sağlamış olması,

             d) Tezli programlarda tez çalışmasına başlamış öğrencilerin yatay geçiş başvuruları dikkate alınmaz.

             Yatay geçişle gelen öğrencilere Dܒnin ilgili yüksek lisans programından mezun olmak için gerekli toplam kredi saatinin en çok yarısı kadar muafiyet verilebilir. Yatay geçiş hakkı kabul edilerek, DÜ yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin, muaf olacakları derslerin, dönem sisteminde her dokuz, yarıyıl sisteminde ise her oniki kredisi için, yasal öğrenim süresinden bir dönem/yarıyıl düşülür. Yatay geçiş kontenjanları, Anabilim Dalı Başkanlığının görüşü alınarak ilgili Enstitü Yönetim Kurulunca saptanır ve intibak işlemleri aynı kurul tarafından sonuçlandırılır.

             Program Değiştirme

             Madde 9 — Öğrencinin isteği, danışmanın önerisi, Anabilim Dalı Başkanının ilgili Enstitü Müdürlüğüne yazılı başvurusu ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş yapılabilir.

             Geçiş başvuruları aynı adı taşıyan programlar için yapılabilir.  Bu konuyla ilgili uygulama esasları DÜ Senatosunca belirlenir.

             Eğitim- Öğretim Ücretleri ve Ödenme Şekli

             Madde 10 — Yüksek lisans derslerinin kredi saati başına, bilimsel hazırlık programı derslerinin  ders saati başına ücretleri DÜ Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine DÜ Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.               

             Her dönem veya yarıyılın kayıt ücreti, Akademik takvimde belirtilen süre içinde ve bir defada ödenir.

             Programa Kayıt, Derse Yazılma, Ekleme-Bırakma, Dersten Çekilme

             Madde 11 — DÜ tezli veya tezsiz yüksek lisans programlarından birine kabul edilen öğrenciler, belirlenen süre içinde belirtilen belgelerle birlikte ilgili Enstitü Müdürlüğüne başvururlar. Adayların kesin kayıtları söz konusu belgelerin eksiksiz olarak tesliminden sonra, Enstitü Yönetim Kurulunca karara bağlanarak yapılır. İlân edilen süre içinde, istenen geçerli belgelerle birlikte başvurmayan adaylar programa kayıt hakkını kaybederler.

             Öğrenciler, dönem veya yarıyıl başlarında, belirlenen süre içinde, danışmanlarınca onaylanan derse yazılma formu ile, eğitim-öğretim ücretinin yatırıldığını gösterir banka makbuzunu ilgili Enstitü Müdürlüğüne teslim ederek, derslere yazılmak zorundadırlar.

             Üst üste, toplam iki dönem/yarıyıl derslere yazılmayan öğrencinin Enstitü ile ilişkisi kesilir.

             Birinci eğitim-öğretim haftası "ders bırakma-ekleme" haftasıdır. Öğrenciler bu hafta içinde, daha önce yazıldıkları bazı dersleri bırakabilir ve/veya yeni derslere kaydolabilir. Bırakılan derslerin ücreti eklenen veya ileride alınacak derslerin ücretine mahsub edilir. Eklenen dersler için ücret yeniden hesaplanır.

             Öğrenciler, dersten çekilme formunu  danışmanına onaylatıp ilgili Enstitü öğrenci bürosuna kaydettirmek suretiyle, dördüncü hafta başından yedinci  hafta sonuna kadar  almakta oldukları bir veya daha fazla dersten çekilebilir. Bu tür dersler için, öğrenciye W notu verilir.  Dersten çekilme durumunda, ücret iadesi yapılmaz.

             Kayıt Dondurma ve İzinli Sayılma

             Madde 12 — Öğrencinin başvurması ve Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilecek özüre dayalı olarak, öğrencinin kaydı, dönem sisteminde bir defada üst üste iki, toplam en çok üç dönem için dondurulabilir. Yarıyıl sistemi uygulanan programlarda, kayıt dondurma işlemi en çok iki yarıyıl için yapılır. Öğrenci kayıt dondurma başvurusunu dönem/yarıyıl başında asgari ders yükü ücretini yatırarak yapmak zorundadır. Kayıt dondurma başvurusunun ardışık iki dönemi/yarıyılı kapsaması durumunda, iki dönem/yarıyılı kapsayacak ücret yatırılır. Dondurulan süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

             Öğrenimlerine devam etmekte iken hastalık, doğal afetler, tutukluluk, mahkumiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi önceden görülemeyen ve bilinemeyen nedenlerle, bir öğrenciye Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile, yarıyıl/dönem içinde de izin verilebilir. Bu durumda öğrenci yarıyıl/dönem başından itibaren izinli sayılır ve bu yarıyıl/dönemin ödenmiş ücreti, izni izleyen yarıyıl/dönemin ücretine mahsub edilir. Bu şekilde verilen izinler eğitim-öğretim süresinden  sayılmaz.

             Ders Plânları

             Madde 13 — Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında okutulacak zorunlu ve seçimlik  dersler ile bunların kredi saatleri, derslerin hangi dönem veya yarıyılda açılacağı, derslere ilişkin önkoşullar ilgili Enstitü Kurulunca hazırlanır ve DÜ Senatosunca onaylanarak yürürlüğe konur.

              TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

             Amaç ve Kapsam

             Madde 14 — Dܒde tezli yüksek lisans programının amacı, öğrenciye bilimsel araştırma yaparak yeni bilgiler edinme, edindiği bilgileri değerlendirme, yorumlama, uygulamaya koyabilme ve geliştirme yeteneğini kazandırmaktır.

             Tezli yüksek lisans programı toplam yirmibir krediden az olmamak üzere, en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

             Programdaki önkoşullu derslerin alınabilmesi için, öğrencinin bu derslerin önkoşulu olan derslere kaydolmuş, derslere devam etmiş ve önkoşul derslerinden W veya IA notu almamış olması gerekir.

             Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın veya dördüncü dönemin başından itibaren, her yarıyıl veya dönem tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

             Öğrencinin alacağı seçime bağlı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olmak koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca, bu dersler ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile, diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

             Süre

             Madde 15 — a) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıl, dönem sisteminde, altı dönemdir. Daha kısa sürede mezun olabilecek bir öğrenciyle ilgili düzenlemeler, öğrencinin durumu dikkate alınarak, akademik danışmanının önerisi, Enstitü Yönetim kurulunun onayı ile yapılır. Yüksek lisans çalışmasını, tanınan yasal süre içinde tamamlayamayacağı anlaşılan öğrencilerin, danışman görüşü de alınarak, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile söz konusu süre tamamlanmadan, Yüksek Lisans Programıyla ilişkisi kesilir.

             b) Dört yarıyıl veya altı dönem sonunda, kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan ve/veya genel ağırlıklı not ortalaması üçün altına düşen öğrencinin yüksek lisans programı ile ilişkisi kesilir.

             c) Tez çalışmasından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız not alan öğrencinin yüksek lisans programı ile ilişkisi kesilir.

             d) Kredili dersleri ve seminer dersini başarıyla bitiren, ancak tez çalışmasını maddenin "a" bendinde belirtildiği gibi, dört yarıyıl veya altı dönemde tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tezini tamamlaması ve savunması için en fazla iki yarıyıl veya üç dönem ek süre verilebilir.

             e) Eğitim-Öğretim ücretinin hesaplanmasında, tez çalışması dokuz kredi saati kabul edilir. Bu ücret teze yazılma aşamasında ödenir. "d" şıkkında belirtilen ek sürenin verilmesi halinde dokuz kredi saatlik tez çalışması ücreti yeniden ödenir.

             Tez  Danışmanı Atanması

             Madde 16 — a) Tezli Yüksek Lisans Programında, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı, her öğrenci için, bir tez konusu ve tez danışmanını en geç ikinci yarıyılın; dönem sisteminde ise üçüncü dönemin sonuna kadar, ilgili Enstitüye önerir. Tez danışmanının önerisi, Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile kesinleşir. Tez çalışmasının birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, ikinci bir tez danışmanı atanır.

             b) Tez danışmanı, öğretim üyeleri veya en az doktora derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

             Yüksek Lisans Tezinin Sonuçlanması

             Madde 17 — a) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, tezini DÜ Senatosu tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve danışmanın sunuş yazısıyla birlikte en geç 4 üncü yarıyıl/6 ncı dönem sonunda ilgili Enstitü Müdürlüğüne teslim etmek ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

             b) Yüksek lisans tez  jürisi, ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri DÜ içindeki başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere, üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda, varsa, ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

             c) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi en az 45 en çok 90 dakika süreli tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı dinleyicilere açıktır.

             d) Tez sınavının tamamlanmasından sonra, jüri tez hakkında, salt çoğunlukla "Kabul", "Red" veya "Düzeltme" kararı verir ve jüri üyelerince ortaklaşa düzenlenen, karara ilişkin rapor Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığına bir gün içinde teslim edilir. Enstitü Anabilim Dalı Başkanı bu kararı, raporun kendisine teslimini izleyen üç gün içinde, Enstitü Müdürlüğüne teslim eder.

             Tezi reddedilen öğrencinin yüksek lisans programı ile ilişkisi kesilir.

             Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en çok üç ay içinde, gerekli düzeltmeleri yaparak, tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişkisi kesilir.

             Yüksek Lisans Diploması

             Madde 18 — a) Tez sınavında başarılı olan ve yönetmelikte belirlenen diğer koşulları yerine getiren öğrenci, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş  üç kopyasını, tez sınavına giriş  tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitü Müdürlüğüne teslim eder. Tezin, tez  sınavını yapan jüri tarafından şekil yönünden bir kez daha gözden geçirilmesi ve onaylanmasından sonra Enstitü Yönetim Kurulu teklifi ve DÜ Senato kararıyla öğrenciye Yüksek Lisans Diploması verilir.

             b) Yüksek Lisans Diplomasında,  öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü Anabilim Dalındaki programın  adı ve varsa anadalı ile verilen ünvan yazılır.                 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

             Amaç ve Kapsam

             Madde 19 — Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mesleki uygulamalarda karşılaşılacak sorunları çözme yetenek ve becerisini edindirmektir.

             Tezsiz yüksek lisans programı, otuz krediden az olmamak üzere en az on ders ile kredisiz proje dersinden oluşur.

             Programdaki önkoşullu derslerin alınabilmesi için, öğrencinin bu derslerin önkoşulu olan derslere kaydolmuş, derslere devam etmiş ve önkoşul derslerinden W veya IA notu almamış olması gerekir.

             Tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, mezuniyet için gerekli toplam kredi saati sayısının (2/3)’ü oranında derse yazılmaları ve devam etmeleri durumunda, dönem/yarıyıl projesi dersine yazılma hakkını elde ederler. Dönem/yarıyıl projesi dersi kredisiz olup"başarılı veya başarısız" olarak değerlendirilir. Öğrenci dönem projesinin alındığı yarıyıl/dönemde, yarıyıl/dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl/dönem sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Öğrenci, projesini, Enstitü Yönetim kurulunca, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının önerisine göre belirlenecek üç kişilik bir jüri önünde, sözlü olarak sunar.

             Öğrencinin alacağı seçime bağlı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden ve/veya, Enstitü Anabilim Dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile başka bir yükseköğretim kurumunda verilen derslerden seçilebilir.

             Eğitim-Öğretim ücretinin hesaplanmasında, proje dersi bir saat olarak kabul edilir.  

             Danışman Atanması

             Madde 20 — Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı, her öğrenci için, ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya doktoralı bir öğretim görevlisini birinci dönem/yarıyılın sonuna kadar danışman olarak atar.

             Süre

             Madde 21 — Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, en fazla altı yarıyıl veya dokuz dönemdir. Bu süre içinde, genel ağırlıklı not ortalaması üçün altında kalan veya yüksek lisans programını süresi içinde başarı ile tamamlayamayacağı anlaşılan öğrencinin, danışmanın da görüşü alınarak, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla Enstitü ile ilişkisi kesilir.

             Yüksek Lisans Diploması

             Madde 22 — Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye Yüksek Lisans diploması verilir. Yüksek lisans diplomasında, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın adı ve varsa anadal ile verilen ünvan belirtilir.

            DERS YÜKÜ, DERSLERE DEVAM VE BAŞARI DEĞERLENDİRME

             Kredi Yükü

             Madde 23 — Tezli veya tezsiz, yüksek lisans programına devam eden öğrencinin, bir yarıyıldaki ders yükü en az altı, en çok oniki, bir dönemdeki ders yükü ise en az üç en çok dokuz kredi saatidir. Ancak, Enstitü Yönetim Kurulunun kabul edeceği zorunlu durumlarda, bir yarıyılda alınacak kredi saati üçe kadar indirilebilir.

             Derslere Devam

             Madde 24 — Her bir yüksek lisans dersine, bir yarıyılda veya dönemde, en az  %70 oranında devam zorunludur. Derse devamsızlığı %30 ‘u aşan öğrenciler, söz konusu derslerden başarısız sayılır ve kendilerine IA notu verilir.

             Başarı Değerlendirme

             Madde 25 — Bir yüksek lisans dersinin başarı notu, dönem/yarıyıl içi sınavlar, ev ödevleri ve diğer dönem/yarıyıl içi çalışmalar ile dönem/yarıyıl sonu sınavına göre saptanır.  Bunların nasıl değerlendirileceği yarıyıl/dönem başında öğretim üyesi tarafından duyurulur. Ancak dönem/yarıyıl içi çalışmalar ile dönem/yarıyıl sonu sınavı değerlendirmelerinin her birinin ağırlığı % 40’dan az  % 60’dan fazla olamaz.

             Dersi veren öğretim üyesi sınıfın genel başarı düzeyini dikkate alarak, öğrenciye aşağıdaki başarı notlarından birini verir.

Başarı Notu  

A+

A

B+

B

C+

C

F

Katsayı

4.00

3.75

3.50

3.00

2.50

2.00

0

 

             Madde 26 —  DÜ ‘de, madde 25’de belirtilen başarı notu harfleri dışında, bir ders için, öğrenciye verilecek diğer harf notları ve anlamları şöyledir:

Başka bir öğretim kurumundan yatay geçişle gelen veya DÜ içinde program değiştiren öğrencilerin geldikleri kurumda veya önceki programda okuyup başarılı oldukları için transfer kredisi verilen dersler için kullanılır. T notu not ortalamasına dahil edilmez.

Mezuniyet için gerekli olan kredisiz dersler için kullanılır. Ağırlıklı not ortalaması hesaplarına dahil edilmez.

           Bir dersten başarılı olmak için, devam dışında, öğretim üyesi tarafından yarıyıl/dönem başında belirtilen koşulları zamanında yerine getirmemiş öğrencilere verilir. İzleyen dönem sonuna kadar telâfi edilmeyen I notu F notuna dönüşür. 

Öğrencinin devamsızlık nedeniyle başarısız olduğunu gösterir.

Tekrar edilen dersleri gösterir.

Öğrencinin, madde 11‘de belirtilen süre içinde, dersten çekilmiş olduğunu gösterir.

Dönem/Yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrencilere verilir.

Öğrencinin kayıt dondurmuş olduğunu gösterir.

Öğrencinin yarıyıl içinde izinli sayıldığını gösterir.

             Ağırlıklı Genel Not Ortalaması

             Madde 27 —  Ağırlıklı genel not ortalaması (GNO) her dersten elde edilen başarı notu katsayılarının derslerin kredi saati ile çarpılıp toplanması ve  toplam kredi saatine bölünmesi ile hesaplanır.  

             Bir yüksek lisans programından mezun olabilmek için ağırlıklı genel not ortalamasının en az üç olması gerekir. GNO’su üçün altında kalan öğrenciler, azami öğrenim süresi içinde, F aldıkları derslerden başlayarak, C ve/veya C+ not aldıkları dersleri tekrarlamak suretiyle, GNO ortalamasını üç veya üzerine çıkarmak zorundadırlar. Bu şekilde tekrarlanan dersler için, ortalama hesabında son alınan notlar geçerlidir.

             Tekrarlanan dersler için, öğrenci, kredi saati başına göre hesaplanan eğitim-öğretim ücreti öder.

             Başarı Notlarının İlânı, İtiraz Hakkı, Not Durum Belgesi

             Madde 28 — Bir dersin başarı notu, dersi veren öğretim üyesi tarafından,  yarıyıl/dönem sonu sınavının yapıldığı tarihten itibaren en geç yedi gün içinde, Enstitü Müdürlüğüne iletilir. Başarı durumu listelerinin bir kopyası, Enstitü Müdürlüğünce, öğrencilerin kolayca görebileceği bir panoda ilân edilir.

             Yarıyıl/Dönem sonu sınavına girmediği için NP notu alan öğrenciler, sınav sonuçlarının ilân tarihinden itibaren, en geç bir hafta içinde Enstitü Müdürlüğüne yazılı olarak başvurarak mazeretlerini bildirmek zorundadırlar. Mazeretleri Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilenlerin notu I notuna dönüştürülür. Süresi içinde baş vurmayan veya mazeretleri kabul edilmeyen öğrencilerin notu F’e dönüşür.

             Öğrencilerin güncelleştirilmiş not durum belgeleri, sınavların bittiği günü izleyen en geç otuz gün içinde Enstitü Müdürlüğünce, öğrencilere ve danışmanlarına teslim edilir.

             Öğrenci, sınav sonuçlarına, sınavın ilân tarihinden itibaren bir hafta içinde, Enstitü Müdürlüğüne dilekçeyle başvurarak maddi hata yönünden itirazda bulunabilir. Enstitü Müdürlüğünün yazılı talebi üzerine, dersin  öğretim üyesi, öğrencinin dönem/yarıyıl içi ve dönem/yarıyıl sonu notlarını yeniden inceleyerek, maddi hata olup olmadığını  Enstitü Müdürlüğüne bir hafta içinde yazılı olarak bildirir.  Öğrenci bu sonuca bir hafta içinde  Rektörlüğe verilen bir dilekçeyle itiraz edebilir. Bu durumda kesin karar dersin konusu ile ilgili öğretim elemanlarından oluşturulan üç kişilik bir komisyonun yapacağı inceleme sonunda  hazırlayacağı rapora göre Üniversite  Yönetim Kurulu tarafından verilir.

              Yönetmelikte Belirtilmeyen Konular

             Madde 29 — Bu yönetmelikte belirtilmeyen konularda, YÖK tarafından kabul edilip yayımlanan ve bu yönetmeliğin birinci maddesinde anılan, Lisansüstü Yönetmeliğine göre işlem yapılır ve karar verilir.

             Yürürlük

             Madde 30 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 31 — Bu Yönetmelik hükümlerini Doğuş Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

             İstanbul Üniversitesinden :

                          İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç, Kapsam ve Uygulama Alanı

             Amaç

             Madde 1 — Bu Yönetmelik 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 2880 sayılı Kanunla değişik 58 inci maddesinin (b) fıkrası ve 260 sayılı karar gereği YÖK çerçevesi sınırları doğrultusunda İstanbul Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Araştırma Fonunun görev ve faaliyetlerini düzenlemektedir.

             Araştırma Fonu dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeleri, Beş Yıllık Kalkınma Plan hedeflerini, ülkenin bilim politikaları ve Üniversitemizin birikimini gözönünde bulundurarak, İstanbul Üniversitesi bünyesinde yürütülecek bilimsel ve teknolojik araştırmaların, en üst düzeyde planlamasında ve desteklenmesinde Rektörlüğe yardımcı olur. Yürütülen bu tür araştırmaların eşgüdümünü olabildiğince sağlar ve bu araştırmaları değerlendirir, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 2880 sayılı Kanunla değişik 58 inci maddesi ve ilgili yönetmelikler uyarınca aktarılan gelirlerin elverdiği ölçüde proje esasında destekler.

             Kapsam

             Madde 2 — Bu Yönetmelik İstanbul Üniversitesine bağlı Araştırma Fonunu kapsar.

             Uygulama Alanları

             Madde 3 —         Araştırma ve geliştirme çalışmalarının kaynak gereksinimlerini karşılamak üzere destek programları oluşturur, bu tür çalışmalara proje esasında destek verir. Destek programları çağdaş bilimsel araştırmaların çok yönlü gereksinimlerine yanıt vermek üzere Fon tarafından oluşturulan ve ilkeleri belirlenen programlardır. Bu programlar Araştırma Fonu Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer. Araştırma projeleri için, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 2880 sayılı Kanunla değişik 58 inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca oluşturulan kaynaklardan yararlanılır. Desteklenecek araştırma projelerinin seçiminde Yüksek Öğretim Kurulunun 10/10/1984 tarih ve 84.62.965 sayılı kararındaki hükümler ve üniversitemizin BEKADEP yönergesi ve destek programlarında belirlenen ilkelere uygunluğu gözönüne alınır.

             İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu Organları

             Madde 4 — İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonunun Organları şunlardır:

             a) Genel Kurul

             b) Yönetim Kurulu

             c) Yönetim Kurulu Başkanı

             d) Danışma Kurulları

             Genel Kurul

             Madde 5 —- Genel Kurul, İstanbul Üniversitesi Rektörü veya görevlendireceği bir yardımcısının başkanlığında İ.Ü. Senatosu ve İ.Ü. Araştırma Fonu Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulundan oluşur.

             Genel Kurul uygun bulduğu takdirde bu görevlerinin bazılarını İ.Ü. Araştırma Fonu Yönetim Kuruluna devredebilir.

                       Genel Kurul, Rektörün veya onu temsilen Rektör Yardımcısının çağrısı ile yılda en az iki kez toplanır.

             Genel Kurulun Görevleri

             Madde  6 — Genel Kurulun görevleri şunlardır:

             a) Araştırma Fonunun kesinleşmiş yıllık bütçesinin ışığında İ.Ü. Araştırma Fonu Yönetim Kurulunun hazırladığı çalışma raporunu incelemek ve karara bağlamak,

             b) Araştırma Fonu Yönetim Kurulunun çalışmaları için gerekli kararları almak,

             c) Mevzuat gereğince verilen öteki işleri yürütmektir.

             Yönetim Kurulu

             Madde 7 — Yönetim Kurulu, İ.Ü. Araştırma Fonu Yönetim Kurulu Başkanı ile Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimlerini ve Güzel Sanatları temsil eden yeteri sayıda Uzman Üyeden oluşur. Yönetim Kurulu Üyeleri Rektör tarafından konularında bilimsel çalışmalarıyla ön plana çıkmış kişiler arasından Rektörlük dönemi süresince atanır.

                          İ.Ü. Araştırma Fonu Yönetim Kurulu Başkanı görev teslim alan Rektör tarafından Rektörlük görev süresince atanır. Her Rektörlük değişikliğinde yeni dönem için aynı kişi atanabilir.

                  Yönetim Kurulu ayda en az iki kez İ.Ü. Araştırma Fonu Yönetim Kurulu Başkanının çağrısı üzerine ve onun başkanlığında toplanır.

             Yönetim Kurulunun Görevleri

             Madde  8 — Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Araştırma Fonunun çalışmalarını düzenler, destek programlarını hazırlar, proje değerlendirme ve izleme görevini yürütür, proje ile ilgili (ek süre, ek ödenek, başlık ve konu değişikliği gibi) yürütücü istemlerini danışman görüşleri ışığında değerlendirerek kararlarını Rektörlük onayına sunar.

             b) Genel Kurul tarafından alınan kararları uygular.

             c) Danışma Kurullarını, görevlerini ve üyelerini belirleyerek İ.Ü. Rektörünün onayına sunar. İ.Ü.  Rektörü Danışma Kurulu üyelerini aynen veya değiştirerek onaylar.

             Yönetim Kurulu Başkanı

             Madde 9 — Yönetim Kurulu Başkanı: İstanbul Üniversitesi Rektörü İstanbul Üniversitesi profesörleri arasından konularında bilimsel çalışmalarıyla tanınan kişiyi İ.Ü. Araştırma Fonu Başkanı olarak Rektörlük dönemi süresince atar. Rektörlük değişince İ.Ü. Araştırma Fonu Başkanı da değişecektir.

             Yönetim Kurulu Başkanının Görevleri

             Madde 10 — Yönetim Kurulu Başkanının görevleri şunlardır:

             a) Araştırma Fonunu temsil etmek,

             b) Yönetim Kurulu ve Genel Kurul toplantılarının gündemini hazırlamak,

             c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak,

             d) Çalışma programlarını uygulamak,

             e) Fon Sekreterliğinin işlemlerini denetlemek ve düzenletmek ve böylece Araştırma   

             Fonunu çağdaş ve yasa ile yönetmeliklere uygun yönetmektir.

             Danışma Kurulları

             Madde 11 — Danışman Kurulları, genelde Fonun çalışmalarına öneri ve uyarılarıyla katkıda bulunan organlardır.

             a) Danışma Kurulları, Yönetim Kurulu tarafından, Üniversite içinden veya gerektiğinde dışından, özel araştırma konu ve alanlarındaki çalışmaların planlamasında uzmanlıklarından yararlanabilecek kişiler arasından seçilerek İ.Ü. Rektörünün onayına sunulur.

             b) Danışma Kurulları, aralarından bir üyeyi başkan olarak seçer. Kurullar başkanın çağrısı üzerine toplanır. Toplantılarda çoğunluk koşulu aranmaz.

İKİNCİ BÖLÜM

Fonun Gelir ve Giderleri

Fonun Gelirleri

             Madde 12 — Fonun gelirleri şunlardır:

             a) 2547 sayılı Kanunun değişik 58 inci maddesi gereğince kurulacak Üniversiteler Araştırma Fonlarının Kullanım ve Yönetim Esaslarına İlişkin Yönetmelik (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca hazırlanmış ve 20/5/1984 gün ve 18406 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır)     2 nci maddesi esaslarına göre döner sermaye gelirlerinden her yıl Fona aktarılan meblağlar,

             b) Öğretim üyelerinin katkılarına dayanmayan döner sermaye işletmelerinin gelirlerinin tümü,

             c) Üniversite bütçesinin araştırma ile ilgili tertiplerine konan ödenekler,

             d) Fondan yıl içinde kullanılmayarak ertesi yıla devreden meblağlar.

             Fonun Giderleri

             Madde 13 — İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu Madde 12 uyarınca tahsis edilen gelirleri bilimsel ve teknolojik araştırma ve geliştirme etkinliklerini proje bazında desteklemek üzere kullanır. Gelirlerin yüzde altısına karşılık gelen meblağ Araştırma Fonunun proje destekleme ve Sekreterya etkinlikleri ile BEKADEP yönergesi uyarınca oluşacak ilgili giderlerin karşılanması için kullanılabilir.

             Yürütme

             Madde 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

             Yürürlük

             Madde 15 — Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

—— • ——

Tebliğler

 

—— • ——

Giresun Valiliğinden :

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

             Karar No     : 12

          Karar Tarihi  : 4/12/2000

             Giresun İli Mahalli Çevre Kurulu 4/12/2000 tarihinde Vali Yardımcısı Kemal YURTNAÇ başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

             1 — İl ve ilçelerimiz genelinde tüm motorlu taşıtların 2001 yılı için, egzoz emisyon ölçümlerinin 2 Ocak 2001 tarihinde başlayıp, 31 Aralık 2001’de sona ermesine, ancak 2000 yılı içerisinde egzoz emisyon ölçümü yaptırmış olup da, bir yıllık (1 yıllık) emisyon süresi dolan araçların, egzoz ölçümlerini süre bitim tarihinden itibaren bir ay (1 ay) içerisinde yaptırmaları ve yıl sonuna bırakmamalarına,

             2 — Bir yıllık emisyon süresini doldurmuş olup da, bir aydan daha fazla geciktirmiş olarak egzoz emisyon ölçümüne gelen araç sahiplerinden, gecikme farkı olarak makbuz mukabili 2.500.000 TL. alınmasına,

             3 — Bundan önceki yıllarda, egzoz emisyon ölçüm sonucunda, araç sahiplerine cama yapıştırmak için verilen emisyon pullarının cam kırılma esnasında kaybolması ve araç sahiplerini mağdur duruma düşürmesi nedeniyle, emisyon pulunu kaldırıp yerine daha uzun vadede ekonomik olarak kullanılabilecek Emisyon Ruhsat Kartının verilmesine,

             4 — 2001 yılı egzoz emisyon ölçüm bedelinin il merkezinde 3.000.000 TL. ilçelerde ise 3.500.000 TL. olarak alınmasına,

             5 — Egzoz emisyon ölçümüne gelen taşıtların 2000 yılına ait emisyon ölçüm pulunu veya kartını ibraz edemedikleri takdirde bu araç sahiplerinden makbuz mukabili 5.000.000 TL. alınmasına,

             6 — Yapılacak denetimlerde ölçümü yaptırmamış veya bir yıllık (1 yıllık) emisyon süresini geciktirmiş araçların tespiti halinde, bu taşıt sahiplerine görevlilerce tutanak tutularak ölçüm yaptırması için, 7 (yedi) gün süre verilmesi ve ölçüm ücreti olarak 5.000.000 TL. alınmasına, tutanak tutulduğu halde, ölçüme getirilmeyen araçların sahiplerine 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 inci ve 20 nci maddelerine göre yasal işlem yapılmasına,

             7 — İlçelerdeki motorlu taşıtların 2001 yılı egzoz emisyon ölçüm programının, 2000 yılı içinde yapılan normal ölçüm ve denetim programına uyularak yapılmasına,

             8 —Egzoz gazı emisyon ölçümlerinin ilimizde trafiğe kayıtlı tüm araçlara uygulanabilmesi için, caydırıcı bir önlem olarak Giresun Merkez,Bulancak, Tirebolu, Göreleİlçe EmniyetMüdürlüklerine bağlı Trafik Şube Müdürlüklerince emisyon ölçümü yaptırmamış veya 2000 yılı içerisinde egzoz emisyon ölçümü yaptırmış olup da, bir yıllık (1 yıllık)emisyon süresini dolduran araçların, 2001 yılına ait emisyon ölçümünü yaptırmadan kayıt ve tescillerinin yapılmamasına,

             9 — Giresun Karayolları 104 üncü Şube Şefliğince araçlarda yapılan fenni muayenelerde, egzoz emisyon ölçümünü yaptırmamış veya 2000 yılı içerisinde emisyon ölçümü yaptırmış olup da, bir yıllık (1 yıllık) emisyon süresini dolduran veya geciktiren araçların, 2001 yılına ait emisyon ölçümünü yaptırmadan, fenni muayenelerinin yapılmamasına,

             Oy birliği ile karar verilmiştir.

             Tebliğ olunur.

—— • ——

        YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

        Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden :

Esas No

: 2000/13900

Karar No

: 2000/15850

İncelenen Kararın

 

Mahkemesi

: Fethiye S.H.

Tarihi

: 16/3/1999

Numarası

: 1999/104-208

Davacı

: Mustafa Çukuroğlu

Davalı

: Hasımsız

Dava Türü

: Evlenmeye İzin

Temyiz Eden

: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

             Davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

             Davacı Mustafa Çukuroğlu’nun Emine Çukuroğlu’na velayeten açtığı dava ile Emine Çukuroğlu’nun evlenmesine izin verilmesini istediği, mahkemece davanın kabulüne karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.

             Türk Medeni Kanununun 88. maddesi hükmüne göre hakim, olağanüstü hallerde ve pek önemli bir nedenle ancak onbeş yaşını bitirmiş bir erkeğin veya ondört yaşını bitirmiş olan bir kadının evlenmesine müsaade edebilir. Karardan önce ana, baba veya vasinin dinlenmesi şarttır.

             Evlenmesi için izin istenen Emine Çukuroğlu ile annesi Nazire dinlenmeden hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.

             SONUÇ : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 14/12/2000

—— • ——

        Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden :

Esas No

: 2000/14162

Karar No

: 2000/16011

İncelenen Kararın

 

Mahkemesi

: Sulusaray A.H.

Tarihi

: 26/7/2000

Numarası

: 28/31

Davacı

: Salih Alkan

Davalı

: —

Dava Türü

: Tanıma

Temyiz Eden

: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

             Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

             Tanıma talebinin incelenmesi ve karara bağlanması tenfiz davalarındaki usul ve esasa tabidir (MÖHUK md.42/III). Bu itibarla, 2675 sayılı Kanunun 36. maddesi uyarınca diğer eşe husumet yöneltilmesi, tanıma talebini içeren dilekçenin Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun 39/1. maddesi hükümlerine uygun olarak duruşma günü ile birlikte karşı tarafa tebliğ edilmesi, duruşma gününde de basit yargılama usulü hükümlerine göre incelenerek karara bağlanması gerekmektedir.

             Mahkemece, hasımsız olarak açılan davanın, taraf teşkili yapılmaksızın duruşma açılarak, karşı tarafa savunma imkanı verilmeden kabulü usul ve yasa hükümlerine aykırı bulunmuştur.

             SONUÇ : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 18/12/2000