T.C.

Resmî Gazete

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Kuruluşu : 7 Ekim 1920

25 Ocak 2001

PERŞEMBE

Sayı : 24298
Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi
— Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı  Mesut YILMAZ’a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Cumhur ERSÜMER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
 
Atama Kararı
— Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı
Yönetmelikler
— Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü (TÜDEMSAŞ) Alım, Satım ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Türkiye İş Kurumu İl İstihdam Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
— Sosyal Sigortalar Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Dikişli, Alaşımsız Çelik Basınçlı Gaz Tüplerine Dair Yönetmelik
— Orman Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Orman Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Telekomünikasyon Kurumu Telekomünikasyon Uzman Yardımcılığı ve Telekomünikasyon Uzmanlığı Sınav, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
 
Tebliğler
— 20/10/2000 Tarihli ve 2000/10 Sayılı Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu Kararının Uygulanmasına Dair Tebliğ
— Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 80)
— Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları
— Yargıtay 2. ve 12. Hukuk Dairelerine Ait 3 Adet Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

24 Ocak 2001

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-1492

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Dünya Ekonomik Forumu yıllık toplantısına katılmak üzere, 25 Ocak 2001 tarihinde İsviçre’ye gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mesut YILMAZ’ın dönüşüne kadar; DevletBakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Enerji ve Tabii KaynaklarBakanı M. Cumhur ERSÜMER’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

Bülent ECEVİT 

Başbakan  

—————

TÜRKİYE

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

24 Ocak 2001

39-06-13-2001-55

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 24 Ocak 2001 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-1492 sayılı yazınız.

Dünya Ekonomik Forumu yıllık toplantısına katılmak üzere, 25 Ocak 2001 tarihinde İsviçre’ye gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mesut YILMAZ’ın dönüşüne kadar; DevletBakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Enerji ve Tabii KaynaklarBakanı M. Cumhur ERSÜMER’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

—— • ——

Yönetmelikler

Ulaştırma Bakanlığından :

 

Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü

(TÜDEMSAŞ) Alım, Satım ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 28/9/1997 tarihli ve 23124 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü (TÜDEMSAŞ) Alım, Satım ve İhale Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini TÜDEMSAŞ Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından :

 

Türkiye İş Kurumu İl İstihdam Kurulları Çalışma Usul ve

Esasları Hakkında Yönetmelik

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye İş Kurumu il istihdam kurullarının görevleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 —Bu Yönetmelik; il düzeyinde istihdamın korunması, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve işsizliğin önlenmesi konularında ve il istihdam politikasının oluşturulmasına yardımcı olunması, uygulanacak aktif işgücü programlarının belirlenmesi, ildeki istihdam etkinliklerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi çalışmalarını kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik; 617 sayılı Türkiye İş Kurumunun Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Kurum               : Türkiye İş Kurumunu,

 b) Genel Müdürlük    : Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünü,

 c) İl Müdürlüğü        : Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğünü,

 d) Başkan              : İl Valisini veya görevlendireceği Vali Yardımcısını,

 e) Kurul                : İl İstihdam Kurulunu,

 ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İl İstihdam Kurullarının Oluşumu, Görevleri, Toplantı ve Karar

 

İl İstihdam Kurullarının Oluşumu

Madde 5 — İl istihdam kurulları; illerde Valinin veya görevlendireceği bir Vali Yardımcısının başkanlığında, Belediye Başkanı veya görevlendireceği bir üst düzey temsilci, İl Milli Eğitim Müdürü, Sanayi ve Ticaret İl Müdürü, Kurum İl Müdürü, İl Ticaret ile Sanayi Odası Başkanı veya görevlendirecekleri birer temsilci, İl Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı veya görevlendireceği bir temsilci, İl Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı temsilcisi, İl Organize Sanayi Bölgeleri Müdürleri, bir üniversite öğretim üyesi, ilin istihdam yapısını dikkate alarak Valinin görevlendireceği diğer kamu il müdürleri ile en çok üyeye sahip işçi ve işveren konfederasyonlarının birer temsilcisinden oluşur.

İl istihdam kurulunda, işçi ve işveren konfederasyonu, İl Ticaret ile Sanayi Odası, İl Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği adına görev alacak temsilciler ile yedekleri Kurumun isteği üzerine belirlenerek Kuruma bildirilir.

İl istihdam kurullarında görev almak üzere seçimle gelecek asıl ve yedek temsilcilerin görev süresi üç yıldır.

Kuruma bildirilen asıl ve yedek temsilcilerin herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları veya konfederasyonları ve odalarınca değiştirilmek istenmeleri halinde, aynı şartları taşıyan yenileri üç yıllık süreyi tamamlamak üzere seçilerek on beş gün içerisinde Kuruma bildirilir.

İl İstihdam Kurullarının Görevleri

Madde 6 — a) İl düzeyinde istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirleri belirlemek,

b) Yerel istihdam politikasının oluşturulmasına yardımcı olmak,

c) Aktif işgücü programları çerçevesinde;

1) Kurumun uyguladığı geçmiş yıl işgücü eğitim faaliyetlerini değerlendirmek, işçi, işveren örgütleri, üniversite, mesleki eğitim kurumları, istihdamında güçlük çekilen grupları temsil eden vakıflar, dernekler, ilgili sivil toplum örgütleri ile diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapıp; yerel düzeyde gelişen meslekleri, eğitim olanaklarını, eğitim gereksinimlerini ve işverenlerin aradıkları yeterliliklerin belirlenmesine dönük çalışmalar yaparak işgücü eğitimi gerekliliğini ortaya çıkarmak,

2) Tespit edilen ihtiyaçlar dikkate alınarak iş piyasasının nitelikli işgücü taleplerini karşılamak amacıyla; gençlere, kadınlara, özürlülere, eski hükümlülere ve uzun süreli işsizlere mesleğe hazırlık, meslek edindirme, meslek değiştirme ve meslek geliştirme programları uygulanmak üzere Kuruma önerilerde bulunmak,

3) Kendi işini kurmak isteyen işsizlere meslek edindirme, girişimcilik eğitimi ile iş kurma danışmanlığı hizmeti verilmesine yönelik Kuruma önerilerde bulunmak,

4) Mesleğe yöneltme, iş ve meslek danışmanlığı ve sanayide eğitim hizmetlerinin geniş kitlelere duyurulması ve verimli olarak yürütülebilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların Kurumla yakın işbirliği yapmalarını sağlayacak tedbirleri almak,

5) Kurum tarafından hazırlanan yıllık işgücü eğitim programlarını incelemek, varsa gerekli değişiklikleri ve düzeltmeleri yapmak ve onaylamak,

d) İlde ortaya çıkabilecek doğal afet, ekonomik istikrarsızlık ve benzeri olağanüstü durumlarda yerel istihdamı kolaylaştırıcı sosyal ve ekonomik tedbirleri belirlemek,

e) Aktif işgücü programlarına ve diğer istihdam etkinliklerine ilişkin uygulamaları takip etmek, uygulama sonunda değerlendirme raporları düzenleyerek Kuruma göndermek.

Toplantı Zamanı

Madde 7 — İl İstihdam Kurulu her yıl Kasım ayı içinde olağan toplantısını yapar. Başkanın çağrısı üzerine her zaman olağanüstü toplantı yapılabilir. Toplantı günü ve gündemi en az 15 gün önceden hazırlanan dokümanlarla birlikte il müdürlüğünce Kurul üyelerine yazılı olarak gönderilir.

Gündem

Madde 8 — Gündem, Başkanın görüşü alınarak il müdürlüğünce hazırlanır. Kurul kararı ile gündemdeki sıralama değiştirilebilir. Önemli ve acele konularda gündem dışı önerilerin gündeme alınıp alınmaması Kurul tarafından kararlaştırılır.

Toplantı ve Karar

Madde 9 — Toplantı, kurul üye tam sayısının yarıdan bir fazlasıyla yapılır. Çoğunluğun sağlanamaması halinde toplantı bir hafta içinde çoğunluk aranmaksızın yapılır. Başkan, kurulda teknik bilgilerinden yararlanmak üzere oy hakkı olmaksızın ilde aktif olarak faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri ve benzeri kuruluşların temsilcilerini de Kurula çağırabilir. Kararlar toplantıya katılan üyelerin oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır.

Sekreterya Görevi

Madde 10 — Kurulun sekreterya görevi il müdürlüğünce yerine getirilir. Toplantıda alınan kararlar tutanakla tespit edilir ve bir hafta içinde üyelere imzalattırılarak Genel Müdürlüğe gönderilir. Bir nüshası da il müdürlüğünde muhafaza edilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

 

Yürürlük

Madde 11 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından :

 

Sosyal Sigortalar Kurumu Personel Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 3/8/1987 tarihli ve 19537 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigortalar Kurumu Personel Yönetmeliğinin 135 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 135 — Disiplin Kurullarının kuruluşu aşağıdaki şekilde olur.

A — Yüksek Disiplin Kurulu:

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanının başkanlığında;

a) Teftiş Kurulu Başkanı,

b) I. Hukuk Müşaviri,

c) Sigorta İşleri Genel Müdürü,

d) Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanından,

oluşur.

B — Merkez Disiplin Kurulu:

Sağlık İşleri Genel Müdürünün başkanlığında;

a) Refakat Müfettişi,

b) Hukuk Müşaviri,

c) Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı,

d) Başkanın belirleyeceği Sigorta İşleri Genel Müdür Yardımcılarından birinden,

oluşur.

Kurum Başkanı veya Genel Müdürün toplantıya katılmadığı hallerde, Disiplin Kurullarına en kıdemli üyeleri Başkanlık eder.”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanı yürütür.

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

YARGI BÖLÜMÜ