T.C.

Resmî Gazete

Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Kuruluşu: 7 Ekim 1920

29 Ağustos 2000  SALI 

Sayı : 24155

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
Bakanlar Kurulu Kararı
2000/1165 Akaryakıt Tüketim Vergisi Tutarlarının Tespitine İlişkin Karar
 
Atama Kararları
— Milli Savunma, Tarım ve Köyişleri ile Turizm Bakanlıklarına Ait 3 Adet Atama Kararı
 
Yönetmelikler
— Milli Eğitim Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Cumhuriyet Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
 
Tebliğler
— Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-41)
— Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-42)

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararı

 

Karar Sayısı : 2000/1165

Akaryakıt tüketim vergisi tutarlarının tespitine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 22/8/2000 tarihli ve 39475 sayılı yazısı üzerine, 7/11/1984 tarihli ve 3074 sayılı Kanunun değişik 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/8/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

 

 

 

Başbakan

 

 

 

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

R.ÖNAL

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

DevletBakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

DevletBakanı

DevletBakanı

DevletBakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

DevletBakanı

DevletBakanı

DevletBakanı

Devlet Bakanı V.

Prof. Dr. A. ÇAY

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

S. TANTAN

DevletBakanı

AdaletBakanı

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı V.

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Y. OKUYAN

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. K. TANRIKULU

M. C. ERSÜMER

M. İ. TALAY

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

 

R. K. YÜCELEN

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı V.

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

24/8/2000 Tarihli ve 2000/1165 Sayılı

KararnameninEki

 

KARAR

 

Madde 1 — Gazyağı, motorin, marine diesel, kalorifer yakıtı ve fuel oil için uygulanan akaryakıt tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

 

Gazyağı

173.055

TL/Litre

Motorin

161.290

TL/Litre

Marine diesel

161.290

TL/Litre

Kalorifer yakıtı

 38.495

TL/Kilogram

Fuel oil

       67

TL/Kilogram

 

Madde 2 — Bu Kararın 1 inci maddesinde kalorifer yakıtı için belirlenen tutar 22/8/2000 tarihinde; gazyağı, motorin ve marine diesel için belirlenen tutarlar 23/8/2000 tarihinde; fuel oil için belirlenen tutar 25/8/2000 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 — Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 

—— • ——

 

Atama Kararları

 

Milli Savunma Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2000/904

1 — Bu Kararnamede kimlikleri yazılı (2) İki Hava Subayının hizalarında belirtilen görevlere atanmaları 1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 2568 sayılı Kanunla değişik 9 uncu maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

2 —Bu Kararı Milli Savunma Bakanı yürütür.

 

25 Ağustos 2000

Ahmet Necdet SEZER

  CUMHURBAŞKANI  

Bülent ECEVİT

S. ÇAKMAKOĞLU

Başbakan

Milli Savunma Bakanı

 

 

Hv.K.K.Per.Bşk.Per.Pl. ve Ynt.D.Per.Ynt.Ş.Md. ANKARA, Hv.Per.Kur.Alb., Tayfun Termezi TUNA, SİVAS, 1979-099, 30/8/1999, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Subay Üyeliğine ANKARA.

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Subay Üye ANKARA, Hv. Yer (Bkm.) Kur. Alb., Sami ÖZDİL, İZMİR, 1978-037, 30/8/1998, Hv.K.K.Pl.P.Bşk.Pl.Prog.D.Mali Pl. ve Prog.Ş.Md. ANKARA.

—— • ——

 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2000/888

1 — Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Kütahya-Simav Bölge Müdürü Mehmet KOTANAK’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

25 Ağustos 2000

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI  

Bülent ECEVİT

Dr. Devlet BAHÇELİ

Prof. Dr. H.Y.GÖKALP

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Tarım ve Köyişleri Bakanı

 

—— • ——

Turizm Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2000/853

1 — Siirt İl Turizm Müdürü Hüseyin Selahattin ORTABOY’un, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanun ile eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Turizm Bakanı yürütür.

25 Ağustos 2000

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. Devlet BAHÇELİ

E. MUMCU

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Turizm Bakanı

 

—— • ——

 

Yönetmelikler

Millî Eğitim Bakanlığından :

 

 Millî Eğitim Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 3/6/1991 tarihli ve 20890 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı SicilAmirleri Yönetmeliği”nin ek listesindeki “A MerkezTeşkilâtı” başlıklı bölümün Kurul Başkanlıkları adı altındaki 4 üncü maddesinin 30/12/1993 tarihli ve 21804 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile değişik (a) bendinin (8) nolu alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“8) Eğitim Araştırmaları

İlgili Daire Başkanı

İlgili Talim ve Terbiye

Talim ve Terbiye

Merkezi Müdürü

 

Kurulu Başkan

Kurulu Başkanı

   

Yardımcısı

 

Müdür Başyardımcısı

Eğitim Araştırmaları

İlgili Daire Başkanı

İlgili Talim ve

Müdür Yardımcısı

Merkezi Müdürü

 

Terbiye Kurulu

Öğretmen

   

Başkan Yardımcısı

Diğer Personel

Eğitim Araştırmaları

Eğitim Araştırmaları

İlgili Daire Başkanı”

 

Merkezi Müdür

Merkezi Müdürü

 
 

Başyardımcısı yoksa

   
 

Müdür Yardımcısı

   

 

 

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

—— • ——

Millî Eğitim Bakanlığından :

 

Millî Eğitim Bakanlığı DisiplinAmirleri Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 3/6/1991 tarihli ve 20890 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği”nin ek listesindeki “A Merkez Teşkilâtı” başlıklı bölümün Kurul Başkanlıkları adı altındaki 4 üncü maddesinin 30/12/1993 tarihli ve 21804 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile değişik (a) bendinin (8) nolu alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“8) Eğitim Araştırmaları

İlgili Daire Başkanı

İlgili Talim ve Terbiye Kurulu

Merkezi Müdürü

 

Başkan Yardımcısı

Müdür Başyardımcısı

Eğitim Araştırmaları

İlgili Daire Başkanı

Müdür Yardımcısı

Merkezi Müdürü

 

Öğretmen

   

Diğer Personel

Eğitim Araştırmaları

Eğitim Araştırmaları Merkezi

 

Merkezi Müdür

Müdürü”

 

Başyardımcısı yoksa

 
 

Müdür Yardımcısı

 

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

—— • ——

 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :

 

Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları,

Deniz Ticaret Odaları,Ticaret Borsaları ve Türkiye Odalar ve

Borsalar Birliği Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 9/9/1989 tarihli ve 20277 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları,Ticaret Borsaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği OrganSeçimleri Hakkında Yönetmeliğin 28 inci maddesinin sonuna 6/7/2000 tarihli ve 24101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle eklenen fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununa tabi olarak kurulan odaların organlarında görev alan gerçek kişiler, herhangi bir tüzel kişiliği temsilen dahi olsa Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları,Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odalarının meclislerinde görev alamazlar. Bu durumda olanlar, tercihlerini 1 ay içinde ilgili oda başkanlığına yazılı olarak bildirirler. Bu süre zarfında tercihlerini bildirmeyenlerin 5590 sayılı Kanuna tabi odalardaki meclis üyelikleri kendiliğinden sona erer.”

Yürürlük

MADDE 2 —Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanan bu Yönetmelik hükümleri, 5590 sayılı Kanuna tabi odalarda yapılacak genel organ seçimlerinden sonra uygulanmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——

Cumhuriyet Üniversitesinden :

 

Cumhuriyet Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

 

Kapsam ve Dayanak

Madde 1 — Cumhuriyet Üniversitesinin tüm eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin faaliyet alanlarını kapsamak üzere hazırlanan bu Yönetmelik, 5/7/1983 tarihli ve 18098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesine göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 25/12/1998 tarihli ve 23564 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelikle değiştirilen 2 nci maddesine göre hazırlanmıştır.

Faaliyet Alanları

Madde 2 —Cumhuriyet Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanına giren iş ve hizmetler aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

a)Yükseköğretim Kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce talep edilecek konularda bilimsel görüş vermek, proje hazırlamak, araştırma ve benzeri hizmetler yapmak, seminer, konferans ve sempozyumlar düzenlemek, kurslar açmak,

b) Yükseköğretim Kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler arasında danışmanlık hizmeti yapmak,

c)Bilimsel, teknik, kültürel, sanatsal, tarım ve sağlık ile ilgili araştırma ve uygulamaları teşvik etmek amacıyla çevre kampları ve incelemeleri düzenlemek ve alınacak bilimsel sonuçların uygulamasını yapmak,

d) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek birimlerin faaliyet alanları ile sınırlı olarak iş ve hizmet üretmek, elde edilen ürünleri önceden Rektörün izni alınmak şartıyla pazarlanması ve satılması için satış ve teşhir yerleri açmak.

Yönetim Organları

Madde 3 —Döner Sermaye İşletmesinin Yönetim Kurulu, Cumhuriyet Üniversitesinin Yönetim Kuruludur. Döner Sermaye İşletmesinin İta Amiri Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde Rektör Yardımcılarına, Dekanlara veya Enstitü, Yüksekokul ve Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlerine devredebilir.

Üniversite Yönetim Kurulu, yetkilerini uygun gördüğü ölçüde kuracakları yürütme kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulunca seçilecek bir rektör yardımcısı, üç öğretim elemanı (dekan ve yüksekokul müdürüde olabilir) ve döner sermaye saymanı olmak üzere beş kişiden oluşur.

Sermaye Limiti

Madde 4 —Cumhuriyet Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin sermaye limiti 85.000.000 (Seksenbeşmilyon)TL.dır.

Uygulanacak Hükümler

Madde 5 —Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 1 inci maddede adı geçen yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler

Madde 6 — a) 10/12/1983 tarihli ve 18247 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Döner Sermaye Yönetmeliği,

b) 20/8/1985 tarihli ve 18848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği,

c) 22/10/1996 tarihli ve 22795 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği,

d) 1/7/1986 tarihli ve 19151 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği,

yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 —Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce mevcut Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliklerine göre başlanmış iş ve hizmetler sonuçlanıncaya kadar eski mevzuatın uygulanmasına devam edilir.

Geçici Madde 2 — Bu Yönetmeliğin yayımından önce mevcut Döner Sermaye İşletmelerinin bütün mal varlığı ve personeli başkaca bir işleme gerek kalmadan bu Yönetmelikle kurulan Döner Sermaye İşletmesine devredilir.

Yürürlük

Madde 7 — Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 8 — Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

 

Tebliğler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

 

Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt

Fiyat İstikrar Fonu Payları

Hakkında Tebliğ

(PİGM/AFİF 2000-41)

 

Madde 1 — 23/2/1998 tarihli ve 98/10745 sayılı “Ham Petrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu’nun İşleyişi Hakkında Karar”ın 13 üncü maddesine istinaden, petrol ürünlerinin tüketiciye arzında fiyat istikrarını temin etmek amacıyla 22/8/2000 tarihinden itibaren;

Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu payı alınır.

Madde 2 —1 inci maddede yer alan Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu payları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yayımlanacak müteakip tebliğe kadar yürürlükte kalır.

Tebliğ olunur.

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

 

Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt

Fiyat İstikrar Fonu Payları

Hakkında Tebliğ

(PİGM/AFİF 2000-42)

 

Madde 1 — 23/2/1998 tarihli ve 98/10745 sayılı “Ham Petrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu’nun İşleyişi Hakkında Karar”ın 13 üncü maddesine istinaden, petrol ürünlerinin tüketiciye arzında fiyat istikrarını temin etmek amacıyla 25/8/2000 tarihinden itibaren;

Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu payı alınır.

Madde 2 —1 inci maddede yer alan Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu payları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yayımlanacak müteakip tebliğe kadar yürürlükte kalır.

Tebliğ olunur.