T.C.
Resmî Gazete

Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Kuruluşu: 7 Ekim 1920

11 Ağustos 2000  CUMA

Sayı : 24137

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararları
— Başbakanlık, Devlet Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığına Ait 3 Adet Atama Kararı
 
Yönetmelikler
— Türk Standardları Enstitüsü Teftiş Kurulu Yönetmeliği
— Ufuk Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
 
Tebliğ
— 2000 Yılı SSK İlaç Listesi ve Uygulama Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat (Seri No : 2000/2)

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararla

    Başbakanlıktan :
    Karar Sayısı : 2000/788
    1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli BaşbakanlıkMüşavirliğine, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Hikmet Cemil AKKUTAY’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci     maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.
    2 —Bu Kararı Başbakan yürütür.
9 Ağustos 2000
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI
Bülent ECEVİT     Dr. D. BAHÇELİ
Başbakan     Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

—— • ——

    Devlet Bakanlığından :
   Karar Sayısı : 2000/730
    1 — Çay İşletmeleri GenelMüdürlüğü (ÇAY-KUR) YönetimKurulu Üyeliğine (Bakanlık Temsilcisi) Servet TÜZÜN’ün yeniden atanması,
    233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.
    2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.
9 Ağustos 2000
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI
Bülent ECEVİT     Dr. D. BAHÇELİ     R. K. YÜCELEN
Başbakan     Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı     Devlet Bakanı

—— • ——

    Bayındırlık ve İskan Bakanlığından :
    Karar Sayısı : 2000/775
    1 — İller Bankası Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı Ahmet ŞAHİN’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.
    2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.
9 Ağustos 2000
 
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI
Bülent ECEVİT     Dr. D. BAHÇELİ     K. AYDIN
Başbakan     Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı     Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Yönetmelikler

    Türk Standardları Enstitüsü Başkanlığından :

Türk Standardları Enstitüsü Teftiş Kurulu
Yönetmeliği
 
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler ve Teşkilat
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
    Amaç
    Madde 1 — Bu Yönetmelikle, Türk Standardları Enstitüsü Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları düzenlenmektedir.
    Kapsam
    Madde 2 — Bu Yönetmelik, Türk Standardları Enstitüsü Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın görevleri ile Kurul Başkanı, Müfettişler, Müfettiş Yardımcıları ile Büro personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını, teftişe tabi olanların sorumluluklarını, Kurul Başkanı, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları’nın atanmalarını, özlük haklarını ve Teftiş Kurulu ile Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları’nın çalışma esas ve usulleri ile raporların düzenlenmesini kapsar.
    Dayanak
    Madde 3 — Bu Yönetmelik, 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununun 14 üncü maddesine göre hazırlanmıştır.
    Tanımlar
    Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;
    TSE    : Türk Standardları Enstitüsü’nü,
    Başkan    : TSE Başkanı’nı,
    Başkanlık Makamı    : TSE Başkanlık Makamı’nı,
    Genel Sekreter    : TSE Genel Sekreterliği’ni,
    Teftiş Kurulu    : TSE Teftiş Kurulu Başkan ve Müfettişleri’ni,
    Kurul Başkanı    : TSE Teftiş Kurulu Başkanı’nı,
    Müfettiş    : TSE Teftiş Kurulu Başkanı’nı, Başmüfettişleri ve Müfettişleri,
    Refakat Müfettişi    : Teftiş Kurulu Başkanı’na yardımcı olmak üzere görevlendirilen Müfettişleri,
    Müfettiş Yardımcısı    : TSE Müfettiş Yardımcıları’nı,
    Büro    : TSE Teftiş Kurulu Bürosu’nu,
    Büro Personeli    : TSE Teftiş Kurulu bürosunda istihdam edilen tüm personeli,
    ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat
 
    
    Teşkilat ve Bağlılık
    Madde 5 — Teftiş Kurulu Başkanlığı; Başkan, Başmüfettişler, Müfettişler, Müfettiş Yardımcıları ve Büro personelinden müteşekkil olup, doğrudan TSE Başkanı’na bağlıdır.
    Görev Merkezi
    Madde 6 — Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın görev merkezi Ankara’dır.
İKİNCİ KISIM
Atanma, Görev, Yetki ve Sorumluluk
BİRİNCİ BÖLÜM
Teftiş Kurulu
    Teftiş Kurulu Başkanlığının Görev ve Yetkileri
    Madde 7 — Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın görevleri şunlardır.
    TSE Başkanı’nın yazılı emri ile Enstitünün merkez birimleri, bölge müdürlükleri, mahalli temsilcilikleri, ithalat temsilcilikleri, her türlü laboratuvarları ve diğer bağlı birimlerinde, bağlı ve ilgili ortaklık, şirket ve kuruluşlarında;
    a) Her kademe ve derecesinde görevli personelin iş ve işlemlerini, kanun, tüzük, yönetmelik ve talimatlara uygun yapıp yapmadıklarını denetlemek, görevleri sırasında, suç işleyip işlemediklerini, tutum ve davranışlarının sıfat ve görev gereklerine uyup uymadığını araştırmak ve gerektiğinde haklarında inceleme ve soruşturma yapmak,
    b) Soruşturma izni verilen veya Müfettişlerce incelenmesi Başkan tarafından istenilen işlerde teftiş, denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturma sırasında öğrenilen, soruşturmayı gerektirir nitelikteki konularda, mevzuatın verdiği yetkiye dayanarak Kurul Başkanının direktifi ve Başkanın onayı doğrultusunda soruşturma yapmak,
    c) Görev alanına giren konularda uygulamalarla ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili hususlarda araştırma ve inceleme yaparak, alınması gereken kanuni ve idari tedbirler konusunda Başkanlık Makamına teferruatlı ve somut tekliflerde bulunmak,
    d) Görev alanına giren konularda TSE birimlerinin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının soruları hakkında görüş bildirmek, gerekiyorsa bu konulardaki toplantılara katılmak,
    e) Kanun, tüzük, yönetmelik ve talimatlarda gösterilen veya Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
İKİNCİ BÖLÜM
Teftiş Kurulu Başkanının Atanması, Görev, Yetki ve
Sorumlulukları
    Kurul Başkanının Atanması
    Madde 8 — Teftiş Kurulu Başkanı; Enstitüde en az 10 yıl denetim hizmeti yapmış, TSE Teftiş Kurulu mensubu Başmüfettişleri arasından veya Enstitüde geçmiş yıllarda en az 10 yıl denetim hizmeti görüpte idari görevlere atanmış TSE Teftiş Kurulu eski Başmüfettişleri arasından, Başkanın önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile atanır.
    Kurul Başkanının Görevleri
    Madde 9 — Teftiş Kurulu Başkanı, müfettiş sıfat ve yetkisine sahip olup, aşağıdaki görevleri yapar;
    a) 7 nci maddedeki görevleri, Başkanın emir ve onayı üzerine Başkan adına yürütmek,
    b) Teftiş Kurulu’nu yönetmek, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları’nın çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,
    c) Gerektiğinde bizzat teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmak,
    d) Teftiş programlarını hazırlayarak, Başkanın onayına sunmak, uygulanmasını sağlamak,
    e) Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları’ndan gelen raporları incelemek, noksan, hatalı veya açık olmayan tenkit ve görüşlerin bulunması halinde Müfettişe bildirmek, raporu görüş belirterek Başkanın onayına sunmak ve ilgili mercilere göndermek, ilgililerce alınacak tedbirleri ve yapılacak işlemlerin sonuçlarını takip etmek ve alınması gereken tedbirlerle ilgili tekliflerde bulunmak,
    f) Müfettiş Yardımcıları’nın işe alınması ve 3 yıllık staj döneminde yetişmelerini sağlayıcı tedbirleri almak,
    g) Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları’nın mesleki ve bilimsel çalışmalarını teşvik ve tanzim etmek, gerekirse başarılı tetkik sonuçlarının yayımlanmasını sağlamak,
    h) Kurulun çalışmalarına ait yıllık faaliyet raporlarını düzenlemek ve Başkan’a arzetmek,
    ı) Mevzuatın, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları arasında farklı yorumlandığı hallerde görüş ve uygulama birliği sağlanması için gerekli tedbirleri almak,
    i) Müfettiş, Müfettiş Yardımcısı ve Büro personelinin sicillerini doldurmak,
    j) TSE Mevzuatına göre kurulacak kurul ve komisyonlarda görev almak.
    Kurul Başkanının Yetki ve Sorumlulukları
    Madde 10 — Kurul Başkanı Teftiş Kurulu’nun ve Büro’nun yönetiminden, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları’nın görev ve yetkileri çerçevesinde çalıştırılmasından, Başkan tarafından Teftiş Kurulu’na verilen diğer görevlerin yerine getirilmesinden ve bu hususlarda aldığı karar ve uygulamalarından Başkana karşı sorumludur.
    Refakat Müfettişi
    Madde 11 — Teftiş Kurulu Başkanı kendisine yardımcı olmak üzere yeteri sayıda Müfettişi Başkan’ın onayı ile Refakat Müfettişi olarak görevlendirebilir.
    Kurul Başkanına Vekalet
    Madde 12 — Kurul Başkanı; geçici sebeplerle görevden ayrıldığında Kurul Başkanı’nın önereceği, Başkan’ın uygun göreceği Refakat Müfettişi kendisine vekalet eder.
    Teftiş, Tahkikat ve Soruşturmalara Yardım-Bilirkişi İncelemesi
    Madde 13 — Yürütülen teftiş, tahkikat ve soruşturmalarda uzmanlık isteyen muhtelif konularda Müfettişe yardımcı olması amacıyla konusunda uzman bir veya birkaç TSE personeli kısa veya uzun süreli olarak görevlendirilir.
    Tahkikat sırasında Müfettiş, kendi uzmanlık alanına girmeyen konularda bilirkişi incelemesine gerek duyduğu takdirde, durumu incelenmesi gereken konuları da belirterek Kurul Başkanı'na bildirmek suretiyle bilirkişi görevlendirilmesini ister.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Müfettişler
 
    Müfettişlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
    Madde 14 — Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları aşağıdaki görev, yetki ve sorumlukları haizdirler;
    a) Müfettişler ve tek başına teftişe yetkili Müfettiş Yardımcıları Başkan adına yapacakları teftiş, inceleme ve soruşturma işlerinde, görev bakımından her türlü yetkiye sahip olup, Enstitü merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ortaklık ve şirketlerinin faaliyet ve işlemlerinin kanun, kararname, tüzük, yönetmelik, yönetim kurulu kararları ve talimatlara uygun olarak yapılıp yapılmadığını teftiş etmek, incelemek ve soruşturma yapmak,
    b) Teftiş ve inceleme sırasında öğrendikleri ve görev emrinin dışında olan yolsuzluklar için, sorumlular hakkında tabi oldukları soruşturma usulüne uygun olarak, gecikmeden hadiseye el koyabilmek üzere durumu hemen Teftiş Kurulu Başkanı’na bildirmek,
    c) Teftişe tabi birimlerde yürütülen faaliyetlerin, mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak, görülecek yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırmak, işlerin istenen seviyede yürümesini sağlamak için alınması gereken tedbirleri ve düşüncelerini raporla Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirmek,
    d) Teftiş veya soruşturma esnasında, işleri başından ayrılmaları sakıncalı olan personelin izinlerinin teftiş ve soruşturmanın sonuna bırakılmasını ve izne çıkanların görev başına dönmelerini istemek,
    e) Görev alanları ile ilgili konularda yurt içinde ve yurt dışında araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri kurs, seminer ve toplantılara katılmak,
    f) Kanun, tüzük, yönetmelik, talimat ile Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak,
    g) Görevlendirildikleri birimin teftişi sırasında, mevcut personelin ve yönetici kadrosunun Enstitünün faaliyetlerini sürdürmesi ve geliştirmesi ile, amacı gerçekleştirme yönünden yeterli olup olmadıklarını araştırmak, personel verimini artırıcı yönetime önerilerde bulunmak, gerektiğinde makam onayı ile tüm personel hakkında denetleme raporu düzenlemek.
    Müfettişler, teftiş, inceleme ve soruşturma görevlerini yaparken görevlilerin muhafaza ettikleri bütün belge ve defterleri, para ve para yerine geçen kağıt ve senetler ile resmi belgeleri ve eşyayı, gizli de olsa görmeye, incelemeye ve saymaya görevli ve yetkilidir.Yaptıkları çalışmalar ve hazırladıkları raporlardan yürürlükteki mevzuat çerçevesinde sorumludurlar.
    Müfettiş Yardımcıları’nın bu yetkileri kullanabilmeleri veya bağımsız görev yapabilmeleri, belirli bir yetişme süresinin sonunda, kendilerine yetki verilmesi ile mümkündür.
    Teftiş ve Soruşturma Sırasında Personeli Görevden Uzaklaştırma ve Kanuni Kovuşturma
    Madde 15 — Teftiş ve soruşturma sırasında suç delilleri henüz elde edilememiş olmakla beraber, iş başında kalmasının soruşturmanın selameti açısından sakıncalı olacağı kanaatine varılan, veya teftişte, evrakta sahtecilik ve kayıtlarda tahrifat yaptıkları anlaşılan, gizli ve açık zimmet veya işlemlerinde yolsuzluğu görülen veya para ve para hükmündeki kağıtlar ile ayniyat defter ve belgelerini göstermeyen ve bunlarla ilgili soruları cevaplamayan personel, Müfettişin teklifi İta Amirinin onayı üzerine usulüne göre derhal görevden uzaklaştırılır.
    Görevden uzaklaştırma tedbiri, teftiş ve soruşturmanın her safhasında alınabilir, ancak görevden uzaklaştırılan kişinin görevi başında kalmasının sakıncalı olduğunun açık bir şekilde ortaya konması gerekir.
Teftiş ve soruşturmanın neticesinde suçun işlendiğinin anlaşılamadığı veya yeterli delil bulunamadığı hallerde görevden uzaklaştırılmış olan personel, Müfettişin vereceği rapor üzerine İta Amiri tarafından derhal göreve başlatılır.
    Herhangi bir personelin görevden uzaklaştırılması sebebiyle işlerin aksamaması için gereken tedbirler o birim amirince alınır.
    Görevden uzaklaştırılması gereken personel hakkında işledikleri suçların durumuna göre yasal işlemler yerine getirilir.
    Görevlilerin işledikleri suçlarla ilgili soruşturma raporları, Teftiş Kurulu Başkanlığı kanalı ile Başkanlığa gönderilir.
    Müfettişlerin Görevlendirilmeleri
    Madde 16 — Müfettişler, Başkanın emir ve onayı üzerine Kurul Başkanından aldıkları talimatla görev yaparlar. Aldıkları görevlerin sonuçlarını Teftiş Kurulu Başkanlığı’na bildirirler.
    Müşterek Çalışmalar
    Madde 17 — Yıllık teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma programlarının gruplar halinde uygulanması durumunda, her gruba dahil Müfettişlerden en kıdemlisi o grubun başkanı sıfatıyla çalışmaları düzenler. Müfettişler işe başlarken ve çalışmaların devamı sırasında, teftiş ve tetkiklere verilecek en uygun yönü tayin, işlerin seyrini takip ve sonuç almasını sağlayabilecek fikir ve tedbirlerin uygulanmasını temin ederler.
    Grup Başkanı Müfettişler, çalışmaların seyri hakkında zaman zaman veya talep halinde Kurul Başkanlığı’na özet bilgi verirler. Teftiş, tetkik veya soruşturmanın sonuçlanmasını müteakip, çalışmaların neticelerini düzenleyecekleri raporlarda belirtirler.
    İşlerin Süresinde Bitirilememesi ve İşin Devri
    Madde 18 — Müfettişler, kendilerine verilen işleri, Kurul Başkanlığı’nın belirlediği süre içinde bitirirler. Süresi içerisinde tamamlanmayacağı anlaşılan işler hakkında Teftiş Kurulu Başkanlığı’na zamanında bilgi verip alacakları talimata göre hareket ederler.
    Müfettişlere verilen işin devredilmemesi esastır. Ancak Müfettişler üzerlerindeki işleri, Teftiş Kurulu Başkanı’nın yazılı emri veya müsaadesi ile başka bir Müfettişe devredebilirler.
    Devredilecek işler için devri yapacak olan Müfettiş bir devir notu ve dizi pusulası hazırlar, en az üç nüsha olacak bu devir notuna:
    a) Devredilen işin ne olduğu,
    b) İşin hangi kısmının nereye kadar incelendiği,
    c) İş hakkında ne gibi görüş ve kanaate varıldığı,
    d) Beliren görüş ve kanaat olarak o işin özelliğine göre bundan sonraki en uygun inceleme ve soruşturma şeklinin ne olması gerekeceği,
    hakkındaki düşüncelerini yazar.
    Devredilen işe ait bütün belgeleri sıra numarası altında gösteren dizi pusulasının bir nüshasını, işe ait defter ve belgelerle birlikte, işi devralan Müfettişe imza karşılığında verir.
    Devir notunun ve dizi pusulasının ikinci nüshası bir yazı ile devreden Müfettiş tarafından Teftiş Kurulu Başkanlığı’na gönderilir, üçüncü nüsha devreden Müfettişte kalır.
    Müfettişlerin ve Müfettiş Yardımcılarının Riayet Edecekleri Hususlar
    Madde 19 — Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları bulundukları yerde görev ve sıfatlarının önemine uygun bir tutum ve davranış göstermek, ilişkilerde nezaket kurallarına uymak ve her ne suretle olursa olsun münakaşalara girmekten kaçınmak ve görevlerini yaparken objektif olmak zorundadırlar.
    Müfettişler ve Müfettiş Yardımcıları;
    a) İcraya müdahale edemezler,
    b) Evrak defter ve kayıtlar üzerine şerh, ilave, düzeltme ve değişiklikler yapamazlar,
    c) Teftişe tabi kimselerle özel ilişki kuramazlar. Beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar bu yasakların dışındadır,
    d) Teftişe gidecekleri yerleri, yapacakları işleri ve görevleri dolayısıyla öğrendikleri gizli bilgi ve belgeleri açıklayamazlar,
    e) Asıllarını raporlarına eklemeye lüzum gördükleri belgelerin tasdikli bir suretini vermeden alamazlar,
    f)İşlerini, tekrar teftiş yerine dönmeye meydan vermeyecek şekilde sonuçlandırmadan ve Başkanlık iznini almadan görev yerinden uzaklaşamaz ve işlerine ara veremezler. Teftişin, teftişe tabi yerde yapılması ve raporun burada düzenlenmesi esastır. Zaruret olmadıkça defter ve belgeleri teftiş yeri haricine çıkaramazlar,
    g) Görev yaptıkları yerin çalışmalarını aksatamazlar.
    Cezai Yaptırımlar
    Madde 20 — Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları yaptıkları çalışmalar, hazırladıkları raporlar ile, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde yer alan hususlara aykırı davranışlarından yürürlükteki mevzuat çerçevesinde sorumludurlar.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Teftiş Kurulu Bürosu ve Sorumluluklar
   
    Teftiş Kurulu Bürosunun Görev Yetki Ve Sorumlulukları
    Madde 21 — Teftiş Kurulu Bürosu, Teftiş Kurulu Başkanı’nın emri altında yeterli sayıda personelden teşekkül eder.
    Teftiş Kurulu Bürosunun görevleri şunlardır:
    a) Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal eden her türlü evrakın kaydını tutmak ve cevaplarını sevk etmek,
    b) Müfettişlerden gelen rapor ve yazıları kaydetmek ve ilgili olduğu yerlere vererek takip etmek,
    c) İşleri biten rapor ve evrakı düzenli bir şekilde muhafaza etmek,
    d) Müfettişlerin avans ve hakedişleri ile ilgili işlemleri yapmak,
    e) Teftiş Kurulu’nun çalışmaları ile ilgili kayıt ve dosyaları tutmak,
    f) Teftiş Kurulu Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
    Teftiş Kurulu Bürosu; Kurul Başkanı ve Refakat Müfettişlerine karşı birinci derecede sorumludur. Büro personeli görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamazlar.
    Teftişe Tabi Olanların Sorumlulukları
    Madde 22 — Başkanlık Makamı, Yönetim Kurulu, Teknik Kurul, İhtisas Kurulları, Denetleme Kurulu ve Genel Kurul dışındaki TSE Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Bağlı Ortaklık ve Şirketleri ile İlgili Kuruluşlar teftişe tabidirler.
    Teftiş veya soruşturmaya tabi birimlerin amir ve personeli, bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uymak ve Müfettişlere her türlü kolaylığı göstermek ve yardımcı olmakla mükellef olup;
    a) Para ve para hükmündeki kağıtlar ile ambar ve depolarında bulunan varlıklarını ve bunlarla ilgili belge ve defterleri, gizli de olsa bütün belgeleri ilk talepte Müfettişe göstermek, saymasına ve tetkik etmesine yardımda bulunmak,
    b) Müfettişin gerekli gördüğü her türlü kayıt ve belgelerin suretlerini veya asıllarını vermek,
    c) Teftiş hizmetlerinin gereklerine uygun biçimde yürütülebilmesi için Müfettişlere görevi süresince uygun bir yer sağlamak ve diğer tedbirleri almak,
    d) Teftiş raporlarına ve tebliğ edilecek her türlü notlara, Müfettiş tarafından sorulan yazılı ve sözlü sorulara belirtilecek süreler içerisinde cevap vermek,
    e) Teftiş raporları ve bunlara ait belgeleri düzenli bir şekilde muhafaza etmek,
    f) Teftiş veya soruşturma esnasında Müfettişin talebi halinde, hastalık ve mücbir sebepler dışında, izinli ve geçici görevli personelin görevleri başına dönmesini veya izinlerini teftiş ve soruşturma sonuna kadar ertelenmesini sağlamak,
    zorundadırlar.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Teftiş Kuruluna Giriş, Yetişme, Yeterlik Sınavı ve
Müfettişliğe Tayin
 
BİRİNCİ BÖLÜM
TSE Müfettiş Yardımcılığına Giriş
   
    Müfettiş Yardımcılığına Giriş
    Madde 23 — TSE Teftiş Kurulu'na Müfettiş Yardımcısı olarak girilir. Atama, yazılı ve sözlü sınav da başarılı olanlar arasından Başkanın teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.
    Yazılı ve sözlü sınav, TSE bünyesinde kurulan Sınav Kurulu tarafından yapılır. Yazılı sınavda başarılı olanlar yazılı sınavın sonuçlanmasından sonra en geç 1 ay içerisinde sözlü sınava çağrılır.
    Sınav Kurulu
    Madde 24 — Sınav Kurulu, TSE Müfettiş Yardımcılığı yazılı ve sözlü sınavını yapar ve sonuçlarını değerlendirir.
    Sınav Kurulu, Başkanın onayı ile Teftiş Kurulu Başkanının Başkanlığında, dört Başmüfettişten oluşur. Ayrıca iki yedek üye tespit edilir.
    Başkan, istemesi halinde Sınav Kuruluna başkanlık eder.
    Sınav Kurulu, yazılı ve sözlü sınavın yer, zaman ve esaslarını bir tutanağa bağlar.
    Sınav Kurulu yukarıda bahsedilen esaslar çerçevesinde uygulama yapmak yetki ve sorumluluğundadır.
    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavının İlanı
    Madde 25 — Sınavın tarihi, yapılacağı yerler, sınava katılacakların taşımaları gereken nitelikler ile istenecek belgeler ve başvurma süresi, sınav tarihinden en az bir ay önce Resmi Gazetede ilan edilir. Ayrıca bir tamim ile teşkilata duyurulur.
    Müfettiş Yardımcılığı Sınavına Giriş Şartları
    Madde 26 — Sınavlar yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır. Sınava girebilmek için aşağıdaki niteliklerin taşınması gerekir.
    a) Türk vatandaşı olmak,
    b) Kamu haklarından mahrum olmamak,
    c) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılmış suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile, Devletin manevi şahsiyetine karşı işlenmiş suçlarla , zimmet, nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal veya istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
    d) Sınav tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak,
    e) En az 4 yıllık Fakülte veya Yüksekokul mezunu olmak,
    f) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmak,
    g) Enstitü dışında her hangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmamak,
    h) İş yapmasına engel herhangi bir vücut sakatlığı bulunmamak, Türkiyenin her yerinde görev yapmaya ve her türlü vasıta ile seyahat etmeye elverişli olduğunu hastane sağlık raporu ile belgelemek,
    ı) Sözlü sınavdan önce hakkında yapılacak soruşturma sonucunda sicil ve karakter bakımından Müfettişliğe alınmasına engel bir durumu bulunmamak,
    i) Sınava bir defadan fazla girmemiş olmak,
    j) Bu şartları taşıyan TSE personeli de sınava girebilir.
    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı İşlemleri
    Madde 27 — Sınava girmek isteyenler Teftiş Kurulu Başkanlığı'na bir dilekçe ile müracaat ederler. Dilekçeye isteklinin iş ve ikametgah adresleri yazılır ve aşağıdaki belgeler eklenir.
    a) Nüfus cüzdanının tasdikli sureti,
    b) Yüksek öğrenim diploma veya bitirme belgesinin tasdikli sureti,
    c) Erkek adayların askerlik durumları ile ilgili belgenin aslı veya tasdikli sureti,
    d) Gereği kadar fotoğraf,
    e) Sabıka kaydı belgesi,
    f) Kendi el yazısı ile özgeçmişi (Bu özgeçmişte hakkında bilgi verebilecek en az iki kişinin adları ve adresleri ile iş tecrübeleri belirtilir),
    g) Yazılı sınavı kazanan adaylardan mülakat öncesi sağlam ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarına dayanıklı olduğuna dair tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu.
    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Yerleri
    Madde 28 — Aranan şartları haiz istekliler yazılı ve sözlü olmak üzere iki sınava tabi tutulurlar. Yazılı ve sözlü sınavlar Ankara’da yapılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.
    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Konuları
    Madde 29 — Müfettiş Yardımcılığı sınavına girecek adaylar:
    a) Türkçe, Genel Kültür,
    b) İktisat, İşletme,
    c) Hukuk,
    d) Genel Muhasebe,
    e) Branşlarına göre mühendislik,
    f) Yabancı Dil (İngilizce, Almanca,Fransızca),
    konularında sınava tabi tutulurlar.
    Mühendisler için açılacak Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavının konuları meslek gruplarına göre sınav ilanında ayrıca belirtilir.
    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Notlarının Değerlendirilmesi
    Madde 30 — Konu grupları itibari ile yazılı sınavın ve sözlü sınavın değerlendirilmesi tam not üzerinden ayrı ayrı yapılır.
    Değerlendirmede tam not 100’dür. Yazılı sınavdan en az 70 puan alan adaylar sözlü sınava çağırılırlar.
    Yazılı sınavda başarı gösterenler bir yazı ile sözlü sınava davet edilir. Sözlü sınavda adayların genel olarak mesleki bilgileri ile zeka, intikal sürati, ifade kabiliyeti, tavır ve hareketi gibi şahsi vasıfları da göz önünde bulundurulur. Sözlü sınavı başarmış sayılabilmek için bu sınavdan 70’den aşağı puan almamış olmak gerekir.
    Sınavda başarı gösterenlerin sayısı kadro sayısından fazla olursa en yüksek notu alan adaylar tercih edilir. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
    Sınav sonuçları Sınav Kurulu tarafından tutanakla tespit edilir ve Enstitü Başkanın onayına sunulur. Teftiş Kurulu Başkanlığı onaylanan başarı listesindeki sıralamaya göre sınavda başarılı olanlara gerekli tebligatı yapar.
    Müfettiş Yardımcılığı’na atanma hakkını kazananların atamaları TSE Personel Yönetmeliği'nin hükümlerine göre yapılır.
    Sınav Belgelerinin Saklanması
    Madde 31 — Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı ile ilgili tüm belgeler Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca 5 yıl süre ile muhafaza edilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi
 
    Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi
    Madde 32 — Müfettiş Yardımcılarının yetiştirilmesinde;
    a) Şahsiyetlerini mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmek,
    b) Yetki alanına giren yürürlükteki mevzuat ile teftiş ve soruşturma alanlarında tecrübe ve uzmanlık kazanmalarını sağlamak,
    c) Bilimsel araştırma, çalışma ve bilgisayar gibi çağdaş araç ve gereçlerden yararlanma alışkanlığı kazandırmak,
    d) Yabancı dil bilgilerini gelişmesi yönünde imkan sağlamak,
    e) Sosyal, kültürel ve beceri temelli etkinliklere aktif olarak katılmalarını sağlamak amacıyla yol gösterici ve teşvik edici olmak,
esaslarına uyulur.
    Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi Programı
    Madde 33 — Müfettiş Yardımcılarının yetiştirilmesi için Kurul Başkanlığınca çalışma programı düzenlenir. Müfettiş Yardımcıları üç yıllık çalışma döneminde bu programa göre yetiştirilir.
    a) Birinci Dönem Çalışmaları:
    Bu dönem çalışmaları Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca kurul yetki alanına giren teftiş, denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma ile ilgili mevcut yürürlükteki mevzuatın yardımcılara öğretilmesi, lisan bilgilerinin geliştirilmesi amacıyla hizmet içi eğitim seminerleri ve kursları düzenlenir.
    b) İkinci Dönem Çalışmaları:
    Bu dönem çalışmaları, Müfettişler refakatinde Müfettiş Yardımcılarını yetiştirmeye yönelik teftişlerle yürütülür. Yetiştirme görevi, Yardımcılarının sayısına göre bir veya birkaç Müfettişe verilir.
    Müfettiş Yardımcıları, belirtilen süre içerisinde refakatinde bulundukları Müfettişin denetimi ve gözetimi altındadırlar. Kendilerine verilen görevleri Müfettişin talimatına göre yerine getirirler. Tek başlarına teftiş ve inceleme yapamazlar, rapor düzenleyemezler.
    Müfettişler, programlarını; mevzuat ve tatbikatının teftiş ve soruşturma işlerinin Müfettiş Yardımcıları tarafından yeteri derecede öğrenilmesini sağlayacak şekilde düzenler ve uygularlar.
    c) Üçüncü Dönem Çalışmaları:
    Birinci ve ikinci dönem çalışmalarını başarı ile tamamlayan Müfettiş Yardımcılarına, yanında çalıştıkları Müfettişlerin görüşleri de alınarak Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca, Başkanlık onayını müteakiben tek başına teftiş, tetkik ve soruşturma yetkisi verilebilir.
    Tek başına teftiş ve soruşturmaya yetkili kılınan Müfettiş Yardımcıları, lüzumu halinde diğer yardımcılarla veya Müfettişlerle birlikte görev yaparlar.
    Müfettiş Yardımcılarının üçüncü döneme ait çalışmaları, yetişmelerinin tamamlanması hususu da göz önünde tutularak Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca düzenlenir.
    Yetişme Dönemi, Müfettişlikle Bağdaşmayan Tutum ve Davranışlar, Yeterlik Sınavı
    Madde 34 — Müfettiş Yardımcıları, üç yıllık bir staj döneminden sonra yeterlik sınavına tabi tutulurlar. Yeterlik sınavına girecek Müfettiş Yardımcılarına, sınavın günü, yeri ve saati sınavdan en az iki ay önce, sözlü sınava gireceklere ise en az onbeş gün önce Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca duyurulur.
    Müfettiş yardımcılığı döneminde Müfettişlik kariyer ve vasıflarıyla bağdaşmayacak tutum ve davranışları sabit olanlar, yeterlik sınavı beklenilmeksizin Teftiş Kurulu dışında başka bir memuriyete nakledilirler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Müfettişliğe Tayin
    Müfettiş Yeterlik Sınavı Komisyonu
    Madde 35 — TSE Müfettişliği yeterlik sınavı, Teftiş Kurulu Başkanı’nın başkanlığında, Kurul Başkanı’nın teklifi ve Başkanın onayı ile Başmüfettişler arasından seçilen 4 üyenin iştiraki ile oluşacak beş kişilik bir komisyon tarafından yürürlükteki mevzuata göre yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır.
    Başkan, istemesi halinde komisyona başkanlık eder.
    Yeterlik Sınavı Programı
    Madde 36 — Müfettiş Yardımcıları’nın üç yıllık yetişme döneminde kazandıkları mesleki bilgi ve tecrübe derecesinin anlaşılması için yapılacak yeterlik sınavı programında; aşağıdaki esasları açıklanan yürürlükteki mevzuat ve tatbikat ile teftiş, tetkik ve soruşturma usulleri yer alır.
    A) Yazılı Sınav
    Yazılı sınav konuları iki bölümde toplanır:
    a) Genel konular ve Enstitüye ait konular:
    1) TSE mevzuatı, çalışma hayatını düzenleyen konular, TSE’ye bağlı ve ilgili ortaklık, şirket ve kuruluşların ana statü ve Enstitü faaliyetlerini düzenleyen kanun, yönetmelik, genelge ve benzeri mevzuat,
    2) Mali ve ticari işler, muhasebe ve işletme ile ilgili genel ve özel hususlar
    b) Mesleki konular:
    1) Teftiş inceleme ve soruşturma yöntemleri,
    2) Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun ilgili hükümleri
    B) Yazılı Sınav Sorularının Hazırlanması
    Sınav Komisyonu, Başkan'ın çağrısı üzerine tam sayı ile toplanır. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu tarafın oyu geçerli olur. Sınav Komisyonu sınava ait soruları ve cevapları her türlü kuşkudan ve şaibeden uzak bir şekilde hazırlar.
    Sorular yukarıda belirtilen konularda hazırlanır ve altları Başkan ve Üyelerce imzalanır ve yeteri kadar çoğaltılarak zarfların üzeri Başkanlık Mühürü ile mühürlenerek sınav komisyonu tarafından imzalanır. Mühürlenen ve imzalanan zarflar Teftiş Kurulu’nda muhafaza altına alınır. Bu zarflar sınav günü ve saatinde Sınav Komisyonu huzurunda üyelerden biri tarafından açılır ve Müfettiş Yardımcılarına dağıtılır.
    C) Sözlü Sınav
    Sözlü sınavda yazılı sınav konularına ilaveten adayların mesleki bilgileri ve yetişme dönemindeki çalışmaları üzerinde durularak değerlendirme yapılır.
    Yeterlik Sınavı Notlarının Değerlendirilmesi ve Müfettişliğe Atanma
    Madde 37 — Yeterlik sınavı notu, yazılı ve sözlü sınav notundan meydana gelir. Tam not; yazılı sınav gruplarında ayrı ayrı, sözlü sınavda tek olmak üzere 100 dür.
    Yeterlik sınavında başarılı sayılmak için;
    a) Alınan notların her birinin 60’dan,
    b) Yazılı sınav gruplarından alınan notların ortalamasının 70’den,
    c) Yazılı ve sözlü sınav ortalamasının da 70’den aşağı olmaması gerekir.
    Yeterlik sınavını başaranların atamaları TSE Personel Yönetmeliğine uygun olarak yapılır.
    Sınava Girmeyenlerle Sınavda Başarı Göstermeyenler
    Madde 38 — Mücbir sebeplerle sınava giremeyenlerle sınavda başarı gösteremeyenler, Başkanın önerisi ve Yönetim Kurulu Kararı ile bir yıl içerisinde ikinci kez sınava çağrılırlar. Bu sınavda da başarılı olamayanlar veya katılamayanlar Enstitüde durumlarına ve derecelerine uygun görülecek diğer görevlere atanırlar.
    Müfettişlikte Kıdem
    Madde 39 — Müfettişliğe tayin edilenlerin kıdemleri yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre tespit edilir.
    Müfettiş kıdemine esas süre, Müfettiş Yardımcılığı'nda, Müfettişlikte, Müfettişlik sıfat ve kadrosu muhafaza edilmek şartıyla idari görevlerde ve ücretli, ücretsiz tüm kanuni izinlerde geçirilen süredir.
    Müfettişlik kıdemi aynı olanlar için kıdem sırası; Müfettiş Yardımcıları açısından giriş sınavındaki, Müfettişler için yeterlilik sınavındaki başarı derecelerine göre tespit edilir.
Başmüfettişlerin kıdem sırası, Müfettişlerden öncedir. Başmüfettişler arasındaki kıdem sırasının tespitinde; Başmüfettişliğe atanma tarihi, aynı tarihte atananlar için Müfettişlik kıdemi, Müfettişlik kıdemi de aynı olanlar için yeterlik sınavındaki başarı derecesi esas alınır.
    Başmüfettişliğe Terfi
    Madde 40 — Başmüfettişliğe terfide esas, mesleki yetenek, Teftiş Kurulundaki kıdemi, gayret ve başarıları, sicil durumu ile Teftiş Kurulu Başkanlığı nezdinde bıraktığı genel intiba ve kanaatin olumlu olmasıdır.
    Başmüfettişliğe aday olabilmek için, Enstitüde Müfettiş Yardımcısı ve Müfettiş olarak 8 yıl hizmetinin olması gerekir.
    Yukarıdaki şartları haiz Müfettişlerin Başmüfettişliğe atanmaları, TSE Personel Yönetmeliğine uygun olarak yapılır.
    Kuruldan İstifa veya Nakil Suretiyle Ayrılmalar
    Madde 41 — Teftiş Kurulundan istifa suretiyle veya naklen ayrılan müfettişlerin Teftiş Kuruluna tekrar kabulleri Yönetim Kurulu’nun onayına tabidir.
    Teftiş Kurulu Başkanlığı yaptıktan sonra bu görevden ayrılanlar istekleri halinde Başmüfettişliğe atanırlar, bu şekilde Müfettişliğe dönenler dönemlerinin en kıdemlisi sayılırlar. Aynı dönemde bu durumda birden fazla Müfettiş varsa onların kıdem sırasının tespitinde Müfettişlik kıdemleri esas alınır.
 
DÖRDÜNCÜ KISIM
Müfettişlerin Çalışma Usul ve Esasları
    Müfettişlerin Çalışma Anlayışı ve Amacı
    Madde 42 — Müfettişler, esas itibariyle TSE’de teftiş ve denetimi etkin bir şekilde yürütmek ve bu çerçevede olayları ekonomik, sosyal, idari, hukuki ve teknik açılardan irdeleyerek Enstitü faaliyetlerinin rasyonel ve verimli bir şekilde sürdürülmesini sağlayacak teftiş sistemini geliştirmek gayesini göz önünde tutarlar. Müfettişler bu gaye ve Başkanlığın muvafakatı ile çalışmaları esnasında tespit ettikleri çalışkan, görevini gayret ve feragatle yapan, Enstitü menfaatlerini gözeten basiretli ve başarılı personelin taltif edilmeleri için basit rapor tanzim edebilirler. İnceleme, araştırma, soruşturma ve teftiş faaliyetleri sırasında çalışanların morallerini bozmayacak ve işin verimini artıracak şekilde hareket etmeye özen gösterirler. Ancak ifa edilmeyen veya sürüncemede bırakılan işlerin ikmal edilmesine ve buna yol açanların cezalandırılmasına önem verirler.
    Teftiş Programları ve Uygulama
    Madde 43 — Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca her yıl yürürlüğe konulmak üzere çalışma programları hazırlanarak Başkanın onayını müteakiben Müfettişlere bildirilir. Soruşturma veya mücbir sebepler nedeniyle programlarda değişiklik yapılabilir.
    Onaylanan teftiş programları, Müfettişlere gönderilirken varsa birlikte çalışılacak Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları da belirtilir.
    Merkez ve taşra teşkilatı içindeki her hangi bir birim, yönetmelik, genelge ve benzeri düzenlemelerle yetki alanı dışına çıkartılamaz. Herhangi bir birim mutat ve makul süreler haricinde kabul edilebilir bir gerekçe olmaksızın teftiş dışı tutulamaz.
    Teftiş Usulleri
    Madde 44 — Teftişler normal ve fevkalade olmak üzere iki kısma ayrılır.
    Normal teftişler; bu Yönetmeliğin 43 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre her yıl Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca düzenlenen ve Enstitü Başkanı tarafından onaylanan programlara göre yapılır.
    Fevkalade teftişler; Başkan tarafından verilecek emir veya normal teftiş sırasında Müfettişlerce görülecek lüzum üzerine program haricinde ve Enstitü Başkanı’nın izni ile Teftiş Kurulu Başkanı’nın talimatına göre yapılabilecek teftişlerdir. Bunlar bütün işlemleri kapsayabileceği gibi belirli konularla da sınırlanabilir.
    Yabancı Ülkelerde Staj
    Madde 45 — Müfettişler, TSE’nü ilgilendiren konularda inceleme ve araştırma yapmak ve mesleki bilgilerini artırmak üzere Kurul Başkanın önerisi ve Başkanın onayı ile yurt dışına gönderilebilirler.
    Yurt dışına gönderilmede Müfettişlik kıdemi ile birlikte mesleki yetenek, başarı ve yabancı dil bilgisi dikkate alınır.
    Müfettişlik Güvencesi
    Madde 46 — Teftiş hizmetleri diğer idari görevlerden ayrı bir kariyer olarak düzenlendiğinden; TSE Müfettişleri kendi istekleri dışında veya teftiş hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan, sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamaz, diğer idari görevlere atanamazlar. Sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlik hallerinin sağlık kurulu raporu, yargı kararı ve Müfettiş raporu ile belgelendirilmesi esastır.
Müfettişler, kendi muvafakatları ile müfettişlik hakları saklı kalmak üzere, Yönetim Kurulu kararı ile kadro ve unvanına uygun idari kademelere geçici veya daimi olarak atanabilirler.
 
BEŞİNCİ KISIM
Raporların Düzenlenmesi
 
    Rapor Çeşitleri
    Madde 47 — TSE Müfettişleri çalışmalarının sonuçlarını işin özelliğine göre;
    A) Cevaplı Rapor,
    B) Genel Durum Raporu,
    C) İnceleme Raporu (tetkik veya basit rapor),
    D) Tahkikat Raporu
    ile tespit ederler.
    Cevaplı Rapor
    Madde 48 — Cevaplı Raporlar yapılan teftişler sonucunda düzenlenen raporlardır. Teftiş sırasında düzeltilmeyen ve yanlışlıkları giderilmeyen hata ve eksiklikler ile tenkit edilmesi gerekli görülen işlerin mahiyetleri, bunların hangi mevzuata aykırı ve Enstitünün menfaatlerine hangi bakımdan uygun olmadığı ve bunlara göre yapılması gereken işlem ve alınması gerekli tedbirlerin neler olacağı hususları esaslı bir şekilde incelenerek, sonuçları açık bir şekilde bu raporlarda belirtilir.
    Cevaplı Raporlar 4 nüsha olarak düzenlenir. İki nüshası Teftiş Kurulu Başkanlığına, bir nüshası cevaplandırılmak üzere teftiş edilen birime verilir. Bir nüshası Müfettişin kendisinde kalır.
    Cevaplı Raporların bir nüshası 15 günden fazla olmamak kaydı ile Müfettişçe verilecek süre içerisinde cevaplandırılması için, bir yazı ekinde teftiş edilen birimin amirine verilir. Kendilerine cevaplı rapor verilen ilgililer, eleştirilen işlemleri usul ve mevzuata göre düzeltmek ve cevaplarında bunu göstermekle görevlendirilirler. Eleştirilerin bir kısmı veya tamamı hakkında Müfettişten ayrı bir düşüncede bulunduklarında, bunun dayandığı haklı ve kanuni gerekçeleri açık ve kısa bir şekilde belirterek hazırlayacakları cevapları Müfettişe gönderirler.
    Birim tarafından Müfettişe süresi içerisinde cevap verilmemesi durumunda, birim, ek süre talebinde bulunur ve Müfettişin uygun görmesi üzerine 10 günlük ek süre verilebilir. Bu süre içerisinde de cevap verilmemesi halinde gerekçeleri ile birlikte durum, birim amiri tarafından Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilerek ek süre talebinde bulunur. Durum, Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından değerlendirilerek bir sonuca bağlanır.
    Teftiş edilen birimlerden verilen cevaplar Müfettişlikçe değerlendirilerek iki nüsha halinde düzenlenen son görüş kısa sürede Teftiş Kurulu Başkanlığı’na verilir.
    Cevaplı teftiş raporuna ilgililerce verilen cevapların Müfettişlikçe yeterli görülmemesi halinde teftiş edilen birime verilecek talimatların son görüşte açık ve gerekçeli olarak yazılması gerekir.
    Cevaplı Raporların ilgililerce zamanında cevaplandırılması hususunu Müfettişler bizzat takip ederler. Haklı sebeplere dayanmadan süresinde cevaplandırılmayan raporlar hakkında, gereği yapılmak üzere Müfettişlerce Teftiş Kurulu Başkanlığı’na bilgi verilir.
    Cevaplı Rapor tebliğine lüzum görülmeyen hallerde durum bir yazı ile teftiş edilen birime bildirilir ve bu yazının bir nüshası Teftiş Kurulu Başkanlığı’na tevdi edilir.
    Teftiş sırasında disiplin cezasını ve Türk Ceza Kanunu ile diğer ilgili kanunlara göre kovuşturmayı gerektiren durumlar, Cevaplı Raporlara yazılmaksızın konu bir yazı ile Teftiş Kurulu Başkanlığı’na bildirilir ve alınacak emre göre işlem yapılır.
    Genel Durum Raporu
    Madde 49 — Teftiş edilen birimlerin denetimi tamamlandıktan sonra, ilgili birimin genel durumunu Teftiş Kurulu Başkanlığı'na ve TSE Başkanı'na bildirmek maksadıyla düzenlenir.
    Bu raporda;
    a) Denetimde tespit edilen esaslı hata ve noksanlıklar,
    b) Teftiş edilen yerin verimlilik durumu, iş yeri, çalışma araçları ve diğer ihtiyaçları,
    c) Birimde görevli personelin; kadrolarının artırılıp azaltılmasına gerek olup olmadığı, mesleki bilgileri, mevzuata uyum dereceleri, verimlilikleri, intizam ve enerjileri, yaş ve bünyeleri, kavrayış kabiliyetleri, iş arkadaşları ve vatandaşlara karşı davranışları, çevreyle ilişkileri ve yaşayış şekilleri, dirayetli ve itimada şayan olup olmadıkları, sorumluluk taşıyan görevlere uygun olup olmadıkları veya hangi görevde başarılı olabilecekleri ve benzeri hususlar,
    d) Müfettişin öngördüğü diğer hususlar,
    belirtilir.
    Teftiş sonunda düzenlenecek olan denetim tebliği, teftişi yapılan birime ve raporla birlikte Teftiş Kurulu Başkanlığı'na verilir.
    Bu raporlarda, ilgili birimlere yapılacak yatırım, personel atama, terfi ve sicil raporu tanzimi gibi hususlarda dikkate alınır.
    Bu rapor 3 nüsha olarak düzenlenir. Bir nüshası Müfettişte kalır, bir nüshası Kurula, bir nüshası da Başkanlığa verilir.
    İnceleme Raporu
Madde 50 — İnceleme Raporu başlıca şu bölümleri kapsar;
    a) Konu ve Müfettişliğe intikali,
    b) Yapılan inceleme,
    c) Netice ve kanaat.
    İnceleme Raporları, bir nüshası Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca tetkik edildikten sonra Başkana sunulmak, bir nüshası Teftiş Kurulunda saklanmak, bir nüshası da Müfettişte kalmak üzere üç nüsha düzenlenir.
    İnceleme Raporları;
    1) Yürürlükteki mevzuat ve Başkanlık emirlerinin uygulanmasında görülen noksanlık ve aksaklıklar ile mevzuatta görülen aksaklık ve noksanlıkların düzeltilmesi veya yeniden konulması gereken hüküm ve usullere ilişkin görüş ve öneriler,
    2) Doğrudan doğruya veya Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca gerek görülmesi üzerine belirli konu ve sorunlara ilişkin incelemeler,
    3) Teftişlerde cevaplı teftiş raporlarına bağlanması gerekli görülmeyen hususlar ve bunlara ilişkin düşünce ve öneriler,
    hakkında düzenlenir.
    Tahkikat Raporu
    Madde 51 — Tahkikat Raporu, kanunlara göre suç sayılan ve/veya disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin varlığına rastlandığı veya haber alındığı zaman bunların gerçek olup olmadığını, gerçek ise kimler tarafından ve ne suretle işlendiğini, zarar ve ziyan mevcut ise mahiyet ve miktarları ile sorumluların kimler olduğunu tespit etmek için yapılan soruşturma neticesinde düzenlenir.
    Müfettişler;
    a) Teftiş Kurulu Başkanı tarafından kendilerine verilen talimata istinaden,
    b) Kimliği belli kimseler tarafından imzalı olarak kendilerine verilen ihbar ve şikayet mektuplarında yazılı olup soruşturmayı gerektiren,
    c) Teftiş sırasında ortaya çıkarttıkları ve soruşturmayı gerektiren,
    hususlar hakkında soruşturma yapmak ve rapora bağlamakla yükümlüdürler.
    (b) ve (c) bentleri uyarınca, soruşturmaya başlanılabilmesi için durum, Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilerek izin alınması gerekir. Soruşturmaya hemen başlanmama durumunda ceza ve/veya disiplin hukuku yönünden suç sayılan durumların veya usulsüzlüklerin tekrarlanacağına veya kanıtların yok olacağına veya Enstitünün maddi veya manevi zarara uğratıldığına kanaat getirilirse Müfettişler tarafından soruşturmaya hemen başlanır ve durum en seri araçla Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilir. Soruşturma sırasında TSE dışındaki gerçek veya tüzel kişilerle ilgili olarak resmi şekilde yapılacak işlem veya alınacak önlemler için Teftiş Kurulu Başkanlığı kanalı ile durum Enstitü Başkanına iletilerek işlemler tamamlanır.
    Tahkikat Raporları başlıca şu bölümleri kapsar;
        a) Konu ve Müfettişliğe intikali,
        b) Yapılan inceleme ve soruşturma,
        c) Netice ve kanaat.
        Tahkikat Raporları üç nüsha olarak düzenlenir. Bir nüshası Müfettişte kalır, iki nüshası Teftiş Kurulu Başkanlığı’na gönderilir.
        Adli dava konusu olan Tahkikat Raporları dört nüsha olarak düzenlenir.
    Raporların Sonuçlandırılması
    Madde 52 — Raporlar, Kurul Başkanlığınca incelenerek bir müzekkere ekinde Enstitü Başkanına arz edilir. Enstitü Başkanın emri üzerine Genel Sekreterliğe gerekli talimatlar verilir.
İnceleme ve Tahkikat Raporları, Kurul Başkanınca incelenerek varılan sonuçlar hakkında Kurul Başkanının görüşlerini içeren ve önerilen hususlar, Başkanlıkça onaylanmasını takiben Genel Sekreterliğe gönderilmek suretiyle gereği yerine getirilir.
    Rapor Düzenlenmesinde Göz Önünde Bulundurulması Gereken Hususlar
    Madde 53 — Raporlar mümkün olduğunca kısa ve özlü olmalı, teftiş edilenlerin kişiliklerini incitebilecek mahiyetteki ifadelerden kaçınılmalı ve tenkitler müspet olay ve belgelere dayandırılmalıdır.
    Cevaplı Raporlarda, teftiş edilenlerin ve amirlerin şahsiyetlerini ilgilendiren durumlara yer verilmez. Bu durumlarla ilgili basit raporlar düzenlenir.
 
ALTINCI KISIM
Çeşitli ve Son Hükümler
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
 
    Aylık ve Yollukların Alınması
    Madde 54 — Müfettişler ve Müfettiş Yardımcıları aylık ve yollukların TSE merkez muhasebesinden alırlar. Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları’na tevsik edilemeyen giderler karşılığı Yönetim Kurulu'nca her yıl belirlenen miktarda yevmiye ve vesaik mukabili ulaşım, iaşe, ibate giderleri ödenir.
    Müfettişlik Kimlik Belgesi, Mühür ve Demirbaşlar
    Madde 55 — TSE Müfettişlerine ve yetkili Müfettiş Yardımcıları’na Başkan tarafından imzalanmış, yetkilerini belirten bir kimlik belgesi ve mühür verilir.
    Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları’na verilecek demirbaşlar Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca belirlenip temin edilir.
    Teftiş ve Soruşturmaya Diğer Yetkililerce El Konulması
    Madde 56 — Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları görevli gittiği yerde, TSE’nü aynı konuda teftişe yetkili Müfettişinin bulunması halinde veya orada çalışmakta iken böyle bir Müfettişin teftiş veya soruşturma için gelmesi, veya bir işe önceden veya sonradan yetkili bir makamca el konması veya konulmak istenmesi durumlarında, Müfettiş teftiş veya soruşturmanın konu ve amacını öğrenerek durumu Teftiş Kurulu Başkanlığı’na bildirir ve alacağı emre göre hareket eder.
    Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları’nın diğer kurum ve kuruluşlara bağlı Müfettiş veya yetkili personelle her hangi bir konuda işbirliği yapabilmeleri, Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndan ayrı bir emir almalarına bağlıdır.
    İzin Kullanılması
    Madde 57 — Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın muvafakatı üzerine aldıkları izinlere hangi gün başlayacaklarını ve göreve dönüş tarihlerini Teftiş Kurulu Başkanlığı’na yazı ile bildirirler.
    Haberleşme
    Madde 58 — Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, teftiş, inceleme ve soruşturma çalışmaları ile ilgili olarak çeşitli kişi ve kuruluşlarla münasebetlerinde doğrudan doğruya veya Teftiş Kurulu Başkanlığı kanalı ile haberleşme yaparlar. Resmi dairelerle doğrudan haberleşme yapması Kurul Başkanlığı’nın izni ile mümkündür.
    Teftiş Kurulu Başkanlığı'na gönderilecek yazılarda, ilgili birimlere ulaştırılması gerekli görülenler yeter sayıda hazırlanır.
    Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, görevli gittikleri yerlere varış ve buradan ayrılışlarını aynı gün Teftiş Kurulu Başkanlığı’na telgraf, teleks veya faksla bildirirler.
    Kayıt ve Dosya İşleri
    Madde 59 — Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, yazdıkları rapor ve yazıların birer nüshasını kendilerine gelen yazılarla genelgeleri özel dosyalarında saklarlar.
    Raporlar, Teftiş Kurulu Başkanlığı’na ilgili birimlere takdim yazısına eklenerek gönderilir.
    Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları düzenledikleri teftiş, inceleme ve soruşturma raporlarına sıra numarası verirler.
    Birden fazla Müfettiş tarafından düzenlenen raporlara kıdemli Müfettiş tarafından numara verilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
 
    Kazanılmış Haklar
    Madde 60 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte TSE Teftiş Kurulunda Başkan ve Müfettiş olarak görev yapanların kazanılmış hakları saklıdır.
    Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde geçen en az 10 yıl denetim hizmeti ve Başmüfettişlik, 24 üncü ve 35 inci maddesinde geçen Başmüfettiş deyimi yerine Kurul üyelerinin hizmet süresini tamamlamaları ve Başmüfettişlik unvanını kazanmalarına kadar "Kıdemli Müfettiş" deyimi kullanılır.
    Yürürlük
    Madde 61 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
    Yürütme
    Madde 62 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Standardları Enstitüsü Başkanı yürütür.

—— • ——

    Ufuk Üniversitesinden:
 
Ufuk Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
 
    Kapsam ve Dayanak
    Madde 1 — Ufuk Üniversitesinin tüm eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin faaliyet alanlarını kapsamak üzere hazırlanan bu Yönetmelik, "2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 58 inci Maddesine Göre, Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik"in değişik 2 nci maddesine göre hazırlanmıştır.
    Faaliyet Alanları
    Madde 2 — Ufuk Üniversitesi Döner Sermayesinin faaliyet alanına giren iş ve hizmetleri aşağıda gösterilmiştir.
    a) Faaliyet alanı ile ilgili olarak gerçek ve tüzel kişiler tarafından talep edilen, eğitim, fizibilite, etüt, proje geliştirme, araştırma, uygulama ve değerlendirme, bilimsel görüş verme, hizmet içi eğitim, seminer ve kurslar düzenlemek.
    b) Üniversite hastanelerinde ve diğer sağlık kuruluşlarında her türlü hasta muayene ve tedavilerini yapmak, bunlarla ilgili tahlil, tedavi ve araştırmaları yürütmek.
    c) Faaliyet alanları ile sınırlı olmak kaydıyla her türlü mal ve hizmet üretiminde bulunmak ve gerektiğinde bunları satmak.
    d) Üniversite hizmetleri için gerekli tesis ve donanımları yapmak.
    Mütevelli Heyet Yürütme Kurulu
    Madde 3 — Döner Sermaye İşletmesinin Yönetim Kurulu Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyet Yürütme Kuruludur.
    Mütevelli Heyet Yürütme Kurulu; Mütevelli Heyet üyelerinin kendi aralarından seçtikleri iki üye ile Rektör veya görevlendireceği bir öğretim üyesi ve Mütevelli Heyet Başkanı’nın üniversiteden görevlendireceği iki üyeden oluşur.
    Kurul kendi arasından bir Başkan seçer. Kurulun görev süresi üç yıldır. Süre sonunda aynı üyeler yeniden görevlendirilebilir. Başkanın bulunmadığı zamanlarda Mütevelli Heyet üyelerince seçilen ve Başkanca önerilen bir üye Başkana vekalet eder.
    İta Amiri Mütevelli Heyet Yürütme Kurulu Başkanıdır. Başkan bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde Rektör veya İşletme Müdürüne devredebilir.
    İşletme Müdürü
    Madde 4 — Döner sermaye işletmesinin Müdürü Mütevelli Heyet Yürütme Kurulu Başkanı tarafından en çok 3 yıl süre ile atanır. Süresi biten müdür tekrar atanabilir.
    İşletme Müdürünün görevleri şunlardır;
    a) İşletmenin idari, mali ve teknik işlerini kanun, yönetmelik ve yönergeler çerçevesinde yürütmek.
b) Döner sermayede görevlendirilecek personelin atanmasını, terfilerini, işten çıkarılmalarını ve bunlara ait kadroların ihdas veya kaldırılmasını Mütevelli Heyet Yürütme Kurulu Başkanına teklif etmek.
    c) Ambar ve ayniyat işlerini yapmak, demirbaşlar ile diğer malzemelerin saklanmasını ve korunmasını sağlamak.
    Sayman
    Madde 5 — Döner sermayenin mali işleri ile muhasebe işleri Mütevelli Heyet Yürütme Kurulu Başkanınca en çok üç yıl süre ile atanan sayman tarafından yürütülür. Süresi biten sayman tekrar atanabilir.
    Saymanın görevleri şunlardır;
    a) İşletmenin muhasebe, defter ve kayıtlarını tutmak. Gelir ve giderlere ilişkin her türlü belge, defter ve makbuzları saklamak. Demirbaş ve ambar kayıtlarının esas deftere uygunluğunu sağlamak. İşletmenin alacaklarını zamanında tahsil etmek ve borçlarının zamanında ödenmesini sağlamak.
    b) Mali yılın bitimini izleyen 3 ay içinde işletmenin envanterini, kesin mizanını ve bilançosunu düzenleyerek Mütevelli Heyet Yürütme Kurulunun onayına sunmak.
    c) Muhasebe ile ilgili diğer işleri yapmak.
    Sermaye
    Madde 6 — Ufuk Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin sermaye limiti 5.000.000.000.- TL. (Beşmilyar TL.) olup; Mütevelli Heyet Kararı ile limit arttırılabilir.
    Gelirler
    Madde 7 — Döner Sermaye İşletmesinin gelirleri şunlardır.
    a) İşletmenin yapacağı hasta muayene ve tedavi ücret gelirleri iş ve hizmetler ile üretilen malların satışı karşılığı sağlanan gelirler ve Ufuk Üniversitesi Fakülteleri ile diğer birimlerinin eğitim ve uğraşı alanları içinde kalan tüm iş, uğraşı ve hizmetlerden sağlanan gelirler.
    b) Bağış ve yardımlar.
    c) Diğer gelirler.
    Giderler
    Madde 8 — Yedinci maddenin (a) bendi çerçevesinde sağlanan gelirlerin en az yüzde otuzu, gelir sağlayan fakülte veya birimin araç, gereç, araştırma ve diğer ihtiyaçlarına harcanır.
    İhtiyaçlara ayrılanlar dışında kalan gelirler Mütevelli Heyet Yürütme Kurulunun belirleyeceği ilkeler ve oranlar çerçevesinde üniversitenin ilgili öğretim üyelerine ve işletme geliri sağlayan birimdeki personeli ile Üniversitenin diğer ihtiyaçlarına harcanır.
    Öğretim üyelerine döner sermayeden bir yılda aktarılacak payın toplamı, bunların bir yılda alacakları aylığın bir katını, diğer personel için ise alacakları aylığın % 50’sini aşamaz.
    Öğretim üyelerinin mesai saati dışında döner sermayeye yaptıkları katkılardan dolayı alacakları payda bir kat sınırı aranmaz.
    Fiyatların Tespiti
    Madde 9 — Üretilen mal ve hizmetlerin fiyatları Mütevelli Heyet Yürütme Kurulu Başkanının onayı ile yürürlüğe girer.
    Kamu personelinin tedavi hizmetlerinde Maliye Bakanlığınca her yıl çıkarılan Tedavi Hizmetleri Yönetmeliğinin fiyatları geçerlidir. Sunulan ek hizmet ve malzeme ücreti ayrıca talep edilir.
    Bütçe İşlemleri
    Madde 10 — Döner sermaye işletmelerinin bütçe dönemi mali yıldır. Bütçe tasarısı işletme müdürü ve sayman tarafından birlikte hazırlanarak en geç Kasım ayı başına kadar Mütevelli Heyet Yürütme Kuruluna sunulur. Bütçe Mütevelli Heyet Yürütme Kurulunun onayı ile kesinleşir.
    Yürürlük
    Madde 11 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
    Yürütme
    Madde 12 — Bu Yönetmelik hükümlerini Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyet Yürütme Kurulu Başkanı yürütür.

—— • ——

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından :