T.C.
Resmî Gazete

Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Kuruluşu: 7 Ekim 1920

    28 Temmuz 2000       CUMA

Sayı : 24123

Å

ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
Milletlerarası Andlaşma
2000/943 Türkiye ile Almanya Arasındaki Teknik İşbirliği Anlaşması Çerçevesinde, İki Ülke Arasında Nota Teatisi Yoluyla Akdedilen “Amme Hizmetleri Kuruluşu olan DİSKİ’nin Teşviki” Konulu Projeye İlişkin Anlaşma
 
Bakanlar Kurulu Kararları
2000/879 İthalat Rejimi Kararına  Ek Karar
2000/880 Lethonya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
2000/881 İthalat Rejimi Kararına  Ek Karar
2000/883 Merkezi Şanlıurfa İli, Akçakale İlçesinde Bulunan Şemsettin Güneren Sulama Birliği’nin Adının GAP Sulama Birliği Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar
2000/918 Samsun İli, Çarşamba İlçesinde 1998 Yılında Hizmete Açılan Samsun-Çarşamba Havaalanının Yolcu Giriş-Çıkış Kapısı Olarak Tespitine İlişkin Karar
2000/972 İthalat Rejimi Kararına  Ek Karar
 
Atama Kararı
2000/980 Vali Atamalarına İlişkin Karar
 
 
Yönetmelik
— Motorlu Araçlar ve Römorklarının Lastikleri ve Bu Lastiklerin Takılması ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (92/23/AT)
 
Tebliğler
— Malatya Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2000/4)
— Edirne Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 6)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşma

Karar Sayısı : 2000/943

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki 16 Haziran 1970 tarihli Teknik İşbirliği Anlaşması çerçevesinde, iki ülke arasında nota teatisi yoluyla akdedilen “Amme Hizmetleri Kuruluşu olan DİSKİ’nin Teşviki” konulu projeye ilişkin ekli Anlaşma’nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 29/5/2000 tarihli ve EİGY-I-2925 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre,Bakanlar Kurulu’nca 16/6/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

 

Bülent ECEVİT

 

 

 

Başbakan

 

 

 

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. C. ERSÜMER

R.ÖNAL

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Enerji ve Tabii Kay. Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

M. YILMAZ

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

DevletBakanı

DevletBakanı

DevletBakanı

Devlet Bakanı

F. BAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

S. TANTAN

Devlet Bakanı V.

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

H. H. ÖZKAN

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

K. AYDIN

Dışişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

 

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

 

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

M. İ. TALAY

 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Kültür Bakanı

 

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

DER BOTSCHAFTER

 

 

 

DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

 

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ                                                                                                              Ankara, 11 Mart 1999

BÜYÜKELÇİSİ

 

Gz.: WZ 445 E 163

 

Sayın Bakan,

 

12 Aralık 1997 tarihli HükümetMüzakerelerinin sonuç metnine atıfla ve Hükümetlerimiz arasındaki 16 Temmuz 1970 tarihli Teknikİşbirliği ile ilgili Anlaşma’yı ifa ederken, Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti adına “Amme Hizmetleri Kuruluşu olan DİSKİ’nin Teşviki” (Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi) projesini önermekten onur duyarım:

1. Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti amme hizmetleri kuruluşu olan DİSKİ’yi birlikte teşvik ederler.

2. Projenin amacı, Diyarbakır ve çevresinde halk için içme suyunun temini ve atık suyun bertarafı alanlarındaki ekonomik, teknik ve ökolojik gereksinimlerin DİSKİ tarafından uygun şekilde karşılanmasıdır.

3. Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti’nin projeye katkıları:

a) Almanya FederalCumhuriyeti Hükümeti,

– organizasyon, yönetim ve maliye konularında bir uzmanı danışman olarak 31 uzman/aya kadar bir süre için,

– su temini ve atık suyun bertarafının teknik konuları için bir uzmanı danışman olarak 31 uzman/aya kadar bir süre için,

– içme suyu temini, atık suların bertarafı, finans sistemi ve ekonomik konular gibi farklı alanlarda münferit sorular için 40 uzman aya kadar kısa süreli uzmanlar,

– ihtiyaç duyulması halinde, Alman Teknik İşbirliği Kurumu’nun (GTZ) müstakil olarak finanse edilenGençleri Teşvik Programı çerçevesinde eğitim ve ileri eğitimleri nedeniyle bu projede çalışan ve proje için özel görevler üstlenen proje asistanları / stajyerler gönderir;

b) proje sekretaryası, tercüme ve idari işler için 31 uzman/aya kadar bir süre için yerel personel görevlendirir;

c) toplam 330.000.- DM (yazıyla: üçyüzotuzbin Alman Markı) tutarında özellikle

aa) aksesuar ve programlar dahil olmak üzere bilgi işlem için

bb) büro donatımı, ileri eğitim amaçlı

cc) halka ilişkiler için

– alet ve malzemeler,

– su ve kanal ağının bakımı ve onarımı için teknik donanım,

– motorlu taşıt olmak üzere malzeme yollar;

d) Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti,

– toplam 120.000.- DM’a (yüzyirmibin Alman Markı) kadar, uzmanların çalışmaları ile bağlantılı olan işletme ve idare masraflarını üstlenir,

– gönderilen uzmanlarınTürkiye Cumhuriyeti içindeki ve dışındaki hizmet seyahatlerinin masraflarını üstlenir,

– projenin bulunduğu mahale kadar (c)’de anılan malzemenin nakil ve sigorta masraflarını üstlenir; 4 (f)’de anılan harç ve resimler ile ambar ücretleri buna dahil değildir,

– kendileri tarafından karşılanmadığı takdirde, gönderilen uzmanların ve aile fertlerinin konaklama masraflarını üstlenir;

e) Almanya FederalCumhuriyeti Hükümeti, geri döndükten sonra projede görevlendirilecek olan ve gönderilen uzmanların görevlerini tek başlarına sürdürecek olan partner uzmanlara, projenin dışında 46 uzman/aya kadar bir süre için, içme suyu temini, atık suların bertarafı ve şehir işletmelerinin yönetimi alanlarında ileri eğitim veya eğitim vermeye hazırdır.

4. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin projeye katkıları:

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti,

a) – DiyarbakırBüyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’nde işletme ve ileri eğitim önlemleri için yeterli sayıda uzman olduğu gibi şoför ve yardımcı elemanlar görevlendirir,

– uygun alt yapıya sahip gerekli büro mekanlarını hizmete sunar;

b) uzmanların DİSKİ’nin tüm bina ve tesislerine serbestçe giriş çıkışlarını temin eder;

c) projenin engelsiz bir şekilde yürütülebilmesi için ogranizasyonla ilgili, düzenlemeleri ve idari ile mali düzenlemeleri yapar;

d) – projenin bir süreklilik içinde uygulanmasının ve sürdürülmesinin güvence altına alınması için kendine ait ayrıntılı bütçe planlaması sağlar;

– gönderilen uzmanların kendilerine verilen görevi yerine getirmelerinde her türlü yardımı sağlar ve gerekli tüm belgeleri kullanımlarına verir;

e) 3 d) ve e)’de anılan masraflar hariç projenin işletme ve bakım masraflarını üstlenir;

f) Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti’nin talimatıyla nakledilen malzemeyi lisans, liman, ithalat ve ihracat ve diğer kamu vergi ve harçları ile ambar ücretinden muaf tutar ve malzemenin gümrük işlemlerinin derhal yapılmasını güvence altına alır. Yukarıda anılan muafiyetler uygulayıcı mercilerin talepleri üzerine Türkiye Cumhuriyeti’nde de temin edilen malzeme için de geçerlidir.

5. Gönderilen uzmanların görevleri:

a) Gönderilen uzmanlar aşağıda belirtilen görevlerde Türk partner uzmanlara danışmanlık yapar ve onları destekler:

– Belediye hizmet işletmesinin modern gereksinimlerine uygun olarak DİSKİ’nin organizasyon ve yönetiminde, – DİSKİ’nin mali durumunun modern kamu hizmetleri şirketlerinin standartlarına uygun hale getirilmesinde,

– Su temini ve atık suyun bertaraf edilmesi tekniklerinde,

– Donatım ve altyapıda,

– Personelin aranması ve personele ileri eğitim verilmesi dahil olmak üzere personel işlerinde,

– Halkla ilişkilerde.

6. Proje için Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti’nin talimatıyla nakledilen malzeme, Türkiye’ye ulaştıktan sonra, Türkiye Cumhuriyeti’nin veya yerel şartlara göre DİSKİ’nin mülkiyetine geçer; bu malzeme, bu projenin ve görevleri için gönderilen uzmanların kullanımına herhangi bir sınırlama olmaksızın verilir.

7. Uygulayıcı kuruluşların bildirilmesi:

a) Almanya FederalCumhuriyeti Hükümeti, yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için Eschborn’daki Alman Teknik İşbirliği Kurumu’nu (GTZ) görevlendirir.

b) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, projenin uygulanması konusunda kamu hizmet kuruluşu olan DİSKİ’yi görevlendirir.

c) a) ve b)’de görevlendirilen merciler, projenin uygulanmasına ilişkin ayrıntıları ortaklaşa olarak bir operasyon planıyla veya uygun olan farklı bir yolla tespit edebilirler ve gereğinde bunları projenin gelişmesine uygun hale getirirler.

8. Proje, uygulanmaması veya kısmen uygulanması halinde, her iki Hükümetin mutabakatıyla başka bir projeyle ikame edilebilir.

9. Bunun ötesinde, başta belirtilen 16 Temmuz 1970 tarihli Teknikİşbirliği Anlaşması’nın hükümleri bu Anlaşma için de geçerlidir.

10. Bu Anlaşma, Almanca, Türkçe ve İngilizce olarak tanzim edilmiş olup, her bir metin bağlayıcıdır. Almanca ve Türkçe metnin farklı şekilde yorumlanması halinde,İngilizce metin belirleyicidir.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin 1’den 10’uncu maddeye kadar yapılan önerilerle mutabık kalması halinde, bu Nota ve Hükümetinizin mutabakatını dile getiren Ekselanslarınızın cevabi Nota’sı, Hükümetlerimiz arasında cevabi Nota’nın tarihi itibari ile yürürlüğe girecek olan bir Anlaşmayı oluşturacaktır.

Sayın Bakan, üstün saygılarımın kabulünü rica ederim.

 

Ekselans

Türkiye Cumhuriyeti

Dışişleri Bakanı

Sayın İsmailCem

Ankara

 

Dr. Hans-Joachim Vergau

 

MÜSTEŞAR YARDIMCISI

 

Ankara, 10 Haziran 1999

 

No: EİGY-1-99-25.005-1320

 

Ekselans,

 

Hükümetlerimiz arasında 16 Haziran 1970 tarihinde imzalanmış olan Teknik İşbirliği Anlaşması çerçevesinde “Amme Hizmetleri Kuruluşu olan DİSKİ’nin Teşviki” (Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi) konulu proje anlaşmasının yapılmasını Almanya FederalCumhuriyeti Hükümeti adına teklif eden, Dışişleri Bakanı İsmail Cem’e muhatap 11 Mart 1999 tarih ve GZ.: WZ 445 E 163 sayılı ve metni aşağıda yer alan Notanıza atıfta bulunmaktan ve Sözkonusu anlaşmanın Hükümetimizce kabulünü bildirmekten şeref duyarım.

 

“SayınBakan,

 

12 Aralık 1997 tarihli Hükümet Müzakerelerinin sonuç metnine atıfla ve Hükümetlerimiz arasındaki 16 Temmuz 1970 tarihli Teknik İşbirliği ile ilgili Anlaşma’yı ifa ederken,Almanya FederalCumhuriyeti Hükümeti adına “Amme Hizmetleri Kuruluşu olan DİSKİ’nin Teşviki” (Diyarbakır BüyükşehirBelediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi) projesini önermekten onur duyarım:

1. Almanya FederalCumhuriyeti Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti amme hizmetleri kuruluşu olan DİSKİ’yi birlikte teşvik ederler.

2. Projenin amacı, Diyarbakır ve çevresinde halk için içme suyunun temini ve atık suyun bertarafı alanlarındaki ekonomik, teknik ve ökolojik gereksinimlerin DİSKİ tarafından uygun şekilde karşılanmasıdır.

3. Almanya FederalCumhuriyeti Hükümeti’nin projeye katkıları:

a) Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti,

– organizasyon, yönetim ve maliye konularında bir uzmanı danışman olarak 31 uzman/aya kadar bir süre için,

– su temini ve atık suyun bertarafının teknik konuları için bir uzmanı danışman olarak 31 uzman/aya kadar bir süre için,

– içme suyu temini, atık suların bertarafı, finans sistemi ve ekonomik konular gibi farklı alanlarda münferit sorular için 40 uzman aya kadar kısa süreli uzmanlar,

– ihtiyaç duyulması halinde, Alman Teknik İşbirliği Kurumu’nun (GTZ) müstakil olarak finanse edilen Gençleri Teşvik Programı çerçevesinde eğitim ve ileri eğitimleri nedeniyle bu projede çalışan ve proje için özel görevler üstlenen proje asistanları/stajyerler gönderir;

b) proje sekretaryası, tercüme ve idari işler için 31 uzman/aya kadar bir süre için yerel personel görevlendirir;

c) toplam 330.000.- DM (yazıyla: üçyüzotuzbin Alman Markı) tutarında özellikle

aa) aksesuar ve programlar dahil olmak üzere bilgi işlem için

bb) büro donatımı, ileri eğitim amaçlı

cc) halka ilişkiler için

– alet ve malzemeler,

– su ve kanal ağının bakımı ve onarımı için teknik donanım,

– motorlu taşıt olmak üzere malzeme yollar;

d) Almanya FederalCumhuriyeti Hükümeti,

– toplam 120.000.- DM’a (yüzyirmibin AlmanMarkı) kadar, uzmanların çalışmaları ile bağlantılı olan işletme ve idare masraflarını üstlenir,

– gönderilen uzmanların Türkiye Cumhuriyeti içindeki ve dışındaki hizmet seyahatlerinin masraflarını üstlenir,

– projenin bulunduğu mahale kadar (c)’de anılan malzemenin nakil ve sigorta masraflarını üstlenir; 4 (f)’de anılan harç ve resimler ile ambar ücretleri buna dahil değildir,

– kendileri tarafından karşılanmadığı takdirde, gönderilen uzmanların ve aile fertlerinin konaklama masraflarını üstlenir;

e) Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti, geri döndükten sonra projede görevlendirilecek olan ve gönderilen uzmanların görevlerini tek başlarına sürdürecek olan partner uzmanlara, projenin dışında 46 uzman/aya kadar bir süre için, içme suyu temini, atık suların bertarafı ve şehir işletmelerinin yönetimi alanlarında ileri eğitim veya eğitim vermeye hazırdır.

4. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin projeye katkıları:

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti,

a) – Diyarbakır BüyükşehirBelediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’nde işletme ve ileri eğitim önlemleri için yeterli sayıda uzman olduğu gibi şoför ve yardımcı elemanlar görevlendirir,

– uygun alt yapıya sahip gerekli büro mekanlarını hizmete sunar;

b) uzmanların DİSKİ’nin tüm bina ve tesislerine serbestçe giriş çıkışlarını temin eder;

c) projenin engelsiz bir şekilde yürütülebilmesi için organizasyonla ilgili, düzenlemeleri ve idari ile mali düzenlemeleri yapar;

d) – projenin bir süreklilik içinde uygulanmasının ve sürdürülmesinin güvence altına alınması için kendine ait ayrıntılı bütçe planlaması sağlar,

– gönderilen uzmanların kendilerine verilen görevi yerine getirmelerinde her türlü yardımı sağlar ve gerekli tüm belgeleri kullanımlarına verir;

e) 3 d) ve e)’de anılan masraflar hariç projenin işletme ve bakım masraflarını üstlenir;

f) Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti’nin talimatıyla nakledilen malzemeyi lisans, liman, ithalat ve ihracat ve diğer kamu vergi ve harçları ile ambar ücretinden muaf tutar ve malzemenin gümrük işlemlerinin derhal yapılmasını güvence altına alır. Yukarıda anılan muafiyetler uygulayıcı mercilerin talepleri üzerine Türkiye Cumhuriyeti’nde de temin edilen malzeme için de geçerlidir.

5. Gönderilen uzmanların görevleri:

a) Gönderilen uzmanlar aşağıda belirtilen görevlerde Türk partner uzmanlara danışmanlık yapar ve onları destekler:

– Belediye hizmet işletmesinin modern gereksinimlerine uygun olarak DİSKİ’nin organizasyon ve yönetiminde,

– DİSKİ’nin mali durumunun modern kamu hizmetleri şirketlerinin standartlarına uygun hale getirilmesinde,

– Su temini ve atık suyun bertaraf edilmesi tekniklerinde,

– Donatım ve altyapıda,

– Personelin aranması ve personele ileri eğitim verilmesi dahil olmak üzere personel işlerinde,

– Halkla ilişkilerde.

6. Proje için Almanya FederalCumhuriyeti Hükümeti’nin talimatıyla nakledilen malzeme, Türkiye’ye ulaştıktan sonra, Türkiye Cumhuriyeti’nin veya yerel şartlara göre DİSKİ’nin mülkiyetine geçer; bu malzeme, bu projenin ve görevleri için gönderilen uzmanların kullanımına herhangi bir sınırlama olmaksızın verilir.

7. Uygulayıcı kuruluşların bildirilmesi:

a) Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti, yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için Eschborn’daki Alman Teknikİşbirliği Kurumu’nu (GTZ) görevlendirir.

b) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, projenin uygulanması konusunda kamu hizmet kuruluşu olan DİSKİ’yi görevlendirir.

c) a) ve b)’de görevlendirilen merciler, projenin uygulanmasına ilişkin ayrıntıları ortaklaşa olarak bir operasyon planıyla veya uygun olan farklı bir yolla tespit edebilirler ve gereğinde bunları projenin gelişmesine uygun hale getirirler.

8. Proje, uygulanmaması veya kısmen uygulanması halinde, her iki Hükümetin mutabakatıyla başka bir projeyle ikame edilebilir.

9. Bunun ötesinde, başta belirtilen 16 Temmuz 1970 tarihli Teknik İşbirliği Anlaşması’nın hükümleri bu Anlaşma için de geçerlidir.

10. Bu Anlaşma, Almanca, Türkçe ve İngilizce olarak tanzim edilmiş olup, her bir metin bağlayıcıdır. Almanca ve Türkçe metnin farklı şekilde yorumlanması halinde, İngilizce metin belirleyicidir.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin 1’den 10’uncu maddeye kadar yapılan önerilerle mutabık kalması halinde, bu Nota ve Hükümetinizin mutabakatını dile getiren Ekselanslarınızın cevabi Nota’sı, Hükümetlerimiz arasında cevabi Nota’nın tarihi itibari ile yürürlüğe girecek olan bir Anlaşmayı oluşturacaktır.

Sayın Bakan, üstün saygılarımın kabulünü rica ederim.”

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin yukarıdaki Nota’da yer alan hususları kabul ettiğini ve Sizin Nota’nız ile Bu cevabi Nota’nın Hükümetlerimiz arasında, cevabi Nota’nın tarihi itibariyle projeye ilişkin mutabakatı oluşturduğunu bildirmekten şeref duyarım.

Ekselans, en derin saygılarımın kabulünü rica ederim.

 

Ekselans

Dr. Hans-Joachim Vergau

Almanya Federal Cumhuriyeti

Büyükelçisi

Ankara

A. Mithat Balkan

Büyükelçi

—— • ——

Bakanlar Kurulu Kararları

    Karar Sayısı : 2000/879

    20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

    Ekli “İthalatRejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı’nın 7/6/2000 tarihli ve 35781 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci ve 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, BakanlarKurulu’nca 9/6/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT

 

 

 

Başbakan

 

 

 

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

S. ORAL

R.ÖNAL

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Enerji ve Tabii Kay.Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

E. S.GAYDALI

Prof. Dr. Ş. S.GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

DevletBakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

E. MUMCU

DevletBakanı

DevletBakanı

DevletBakanı

Devlet Bakanı V.

M. YILMAZ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F.ÜNLÜ

DevletBakanı V.

DevletBakanı

DevletBakanı

Devlet Bakanı

F. BAL

M. BOSTANCIOĞLU

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

H. H. ÖZKAN

DevletBakanı V.

AdaletBakanı V.

Millî Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı V.

Prof. Dr. Ş. S.GÜREL

S.ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

K. AYDIN

Dışişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

Millî EğitimBakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H. Y. GÖKALP

 

Sağlık Bakanı V.

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

 

Y. YALOVA

A. K. TANRIKULU

M. İ. TALAY

 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Kültür Bakanı

 

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

OrmanBakanı

Çevre Bakanı

 

 

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

 

Madde 1 — 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatRejimi Kararı’na VIII sayılı liste ilave edilmiş, aynı Kararın değişik 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan parantez içindeki ifadeye “VIII” ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin dokuzuncu fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar ilave edilmiştir.

“II ve IV sayılı listeler kapsamında yer alan maddelerin, Letonya menşeli olanlarının aynı zamanda VIII sayılı listede yer alması durumunda, VIII sayılı listede belirtilen gümrük vergisi ve varsa Toplu Konut Fonu oranları uygulanır.

II sayılı listenin 25-97 Fasılları kapsamında bulunan maddelerin Letonya menşeli olanlarının gümrük vergisi sıfır olarak uygulanır.”

Madde 2 — Bu Karar 1/7/2000 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 — Bu Karar hükümlerini Dış TicaretMüsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Karar Sayısı : 2000/880

Ekli “Letonya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; DevletBakanlığı’nın 7/6/2000 tarihli ve 35782 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre,Bakanlar Kurulu’nca 9/6/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT

 

Başbakan

 

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

S. ORAL

R.ÖNAL

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Enerji ve Tabii Kay.Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

E. S. GAYDALI

Prof. Dr. Ş. S.GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

DevletBakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

E. MUMCU

DevletBakanı

DevletBakanı

DevletBakanı

Devlet Bakanı V.

M. YILMAZ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F.ÜNLÜ

DevletBakanı V.

DevletBakanı

DevletBakanı

Devlet Bakanı

F. BAL

M. BOSTANCIOĞLU

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

H. H. ÖZKAN

DevletBakanı V.

AdaletBakanı V.

Millî Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı V.

Prof. Dr. Ş. S.GÜREL

S.ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

K. AYDIN

Dışişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

Millî EğitimBakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H. Y. GÖKALP

 

Sağlık Bakanı V.

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

 

Y. YALOVA

A. K. TANRIKULU

M. İ. TALAY

 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Kültür Bakanı

 

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

OrmanBakanı

Çevre Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı :2000/881

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “İthalatRejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; DevletBakanlığı’nın 7/6/2000 tarihli ve 35783 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci ve 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre,BakanlarKurulu’nca 9/6/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT

 

Başbakan

 

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

S. ORAL

R.ÖNAL

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Enerji ve Tabii Kay.Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

E. S. GAYDALI

Prof. Dr. Ş. S.GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

DevletBakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

E. MUMCU

DevletBakanı

DevletBakanı

DevletBakanı

Devlet Bakanı V.

M.YILMAZ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F.ÜNLÜ

DevletBakanı V.

DevletBakanı

DevletBakanı

Devlet Bakanı

F. BAL

M. BOSTANCIOĞLU

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

H. H. ÖZKAN

DevletBakanı V.

AdaletBakanı V.

Millî Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı V.

Prof. Dr. Ş. S.GÜREL

S.ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

K. AYDIN

Dışişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

Millî EğitimBakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H. Y. GÖKALP

 

Sağlık Bakanı V.

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

 

Y. YALOVA

A. K. TANRIKULU

M. İ. TALAY

 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Kültür Bakanı

 

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

 

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

 

Madde 1 — 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı Eki II Sayılı Liste’de yer alan ve ilişikte gümrük tarife istatistik pozisyonları ve isimleri belirtilen maddelerin gümrük vergileri karşılarında gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

Madde 2 — Bu Karar 1/7/2000 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 — Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 —— • ——

Karar Sayısı : 2000/883

26/5/1995 tarihli ve 95/6916 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan ve merkezi Şanlıurfa İli, Akçakale İlçesinde bulunan Şemsettin Güneren Sulama Birliği’nin adının, GAP Sulama Birliği olarak değiştirilmesi; İçişleri Bakanlığı’nın 8/6/2000 tarihli ve 61353 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 13/6/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. C. ERSÜMER

R.ÖNAL

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Enerji ve Tabii Kay.Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

M. YILMAZ

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

DevletBakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

DevletBakanı

DevletBakanı

DevletBakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

R. ÖNAL

DevletBakanı

DevletBakanı

DevletBakanı

Devlet Bakanı V.

F. BAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

S. TANTAN

DevletBakanı V.

AdaletBakanı

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

K. AYDIN

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî EğitimBakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. T. TOSKAY

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

 

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı V.

Tarım ve Köyişleri Bakanı

 

Y. OKUYAN

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

H. GEMİCİ

 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı V.

Kültür Bakanı V.

 

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

OrmanBakanı

Çevre Bakanı

 

—— • ——

    Karar Sayısı : 2000/918
    Samsun İli, Çarşamba İlçesinde 1998 yılında hizmete açılan Samsun-Çarşamba Havaalanının yolcu giriş-çıkış kapısı olarak tespiti; İçişleri Bakanlığı’nın 15/6/2000 tarihli ve 140018 sayılı yazısı üzerine, 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun değişik 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/6/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI  

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. C. ERSÜMER

R.ÖNAL

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Enerji ve Tabii Kay. Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

M. BOSTANCIOĞLU

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

DevletBakanı V.

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

DevletBakanı

DevletBakanı

DevletBakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

DevletBakanı

DevletBakanı

DevletBakanı

Devlet Bakanı

K. AYDIN

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

S. TANTAN

DevletBakanı V.

AdaletBakanı

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

H. H. ÖZKAN

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

K. AYDIN

Dışişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

Millî EğitimBakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Y. OKUYAN

Sağlık Bakanı V.

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. K. TANRIKULU

M. İ. TALAY

E. MUMCU

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Kültür Bakanı

Turizm Bakanı

 

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

   

OrmanBakanı

Çevre Bakanı

   

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2000/972

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı’nın 26/6/2000 tarihli ve 39778 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci ve 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/6/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. C. ERSÜMER

R.ÖNAL

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Enerji ve Tabii Kay.Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

Y. YALOVA

M. BOSTANCIOĞLU

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı V.

DevletBakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

DevletBakanı

DevletBakanı

DevletBakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

H. GEMİCİ

DevletBakanı

DevletBakanı

DevletBakanı

Devlet Bakanı V.

F. BAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

S. TANTAN

DevletBakanı V.

AdaletBakanı

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

İ. CEM

S. TANTAN

M. BOSTANCIOĞLU

K. AYDIN

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı V.

Millî EğitimBakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

 

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı V.

 

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

M. İ. TALAY

 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Kültür Bakanı

 

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

OrmanBakanı

Çevre Bakanı

 

 

 

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

 

Madde 1 — 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı Eki I Sayılı Liste’de yer alan ve ilişikte gümrük tarife istatistik pozisyonları ve isimleri belirtilen maddelerin gümrük vergileri karşılarında gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

Madde 2 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 — Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

—— • ——

Atama Kararı

    Karar Sayısı : 2000/980
    Ekli listede adları ve görevleri yazılı kişilerin karşılarında belirtilen yer valiliklerine atanmaları; İçişleri Bakanlığının 6/6/2000 tarihli ve 11824 sayılı yazısı üzerine, 5442 sayılı Kanunun 6 ncı ve 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/6/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

S. ORAL

R.ÖNAL

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Enerji ve Tabii Kay. Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

E. S. GAYDALI

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

DevletBakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

E. MUMCU

DevletBakanı

DevletBakanı

DevletBakanı

Devlet Bakanı V.

M. YILMAZ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

DevletBakanı V.

DevletBakanı

DevletBakanı

Devlet Bakanı

F. BAL

M. BOSTANCIOĞLU

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

H. H. ÖZKAN

DevletBakanı V.

AdaletBakanı V.

Millî Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı V.

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

K. AYDIN

Dışişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

Millî EğitimBakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Y. YALOVA

Sağlık Bakanı V.

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.

A. K. TANRIKULU

M. İ. TALAY

E. MUMCU

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Kültür Bakanı

Turizm Bakanı

 

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

   

OrmanBakanı

Çevre Bakanı

   

9/6/2000 Tarihli ve 2000/980 Sayılı

Kararnamenin Eki

LİSTE

Adı ve Soyadı

Eski Görevi

Yeni Görevi

Muharrem GÖKTAYOĞLU

Aydın Valisi

Merkez Valisi

M. Keramettin KÖKSAL

BitlisValisi

Merkez Valisi

Nusret MİROĞLU

Bolu Valisi

MerkezValisi

Kaya UYAR

Burdur Valisi

MerkezValisi

Mehmet CANSEVEN

Edirne Valisi

MerkezValisi

Ömer TÜRK

Iğdır Valisi

Merkez Valisi

Memduh OĞUZ

Kırklareli Valisi

MerkezValisi

M. İrfan KURUCU

Kırşehir Valisi

MerkezValisi

H. Güner ÖZMEN

KilisValisi

MerkezValisi

Mehmet YILMAZ

Nevşehir Valisi

Merkez Valisi

Ümit KARAHAN

Osmaniye Valisi

MerkezValisi

M. İlyas AKSOY

Samsun Valisi

MerkezValisi

 

Erol ARIKAN

Siirt Valisi

MerkezValisi

Selahattin BAŞER

Sinop Valisi

Merkez Valisi

Şahabettin HARPUT

Şanlıurfa Valisi

Merkez Valisi

Halil IŞIK

İçişleri Bakanlığı Eğitim Dai. Bşk.

Adıyaman Valisi

Kadir ÇALIŞICI

Adıyaman Valisi

Aksaray Valisi

Hasan ÖZDEMİR

İstanbul İl Emniyet Müdürü

Ardahan Valisi

Emir DURMAZ

Aksaray Valisi

Aydın Valisi

Utku ACUN

Kütahya Valisi

BalıkesirValisi

Osman DIRAÇOĞLU

İstanbul Vali Yrd.

Bayburt Valisi

Uğur BORAN

Bodrum Kaymakamı

Bitlis Valisi

Mehmet Ali TÜRKER

Tunceli Valisi

Bolu Valisi

Kadir KOÇDEMİR

Mahalli İdarelerGn. Md. Yrd.

Burdur Valisi

Fahri YÜCEL

Mülkiye Başmüfettişi

Edirne Valisi

M. Turan GENÇ

EmniyetGenel Müdürü

Elazığ Valisi

Erhan TANJU

Giresun Valisi

Gaziantep Valisi

A. Haydar ÖNER

Bayburt Valisi

Giresun Valisi

Mustafa TAMER

İzmir Vali Yrd.

Iğdır Valisi

Alaattin YÜKSEL

Balıkesir Valisi

İzmir Valisi

Ali SERİNDAĞ

Mülkiye Başmüfettişi

Kırklareli Valisi

Selahattin HATİPOĞLU

MerkezValisi

Kırşehir Valisi

Aslan KUTUK

Muş Valisi

Kilis Valisi

Aydın GÜÇLÜ

Sivas Valisi

Kütahya Valisi

Cengiz AKIN

Mülkiye Başmüfettişi

Muş Valisi

Yusuf ERBAY

Mahalli İdareler Gn. Md. Yrd.

Nevşehir Valisi

İsmail FIRAT

Alaca Kaymakamı

Osmaniye Valisi

Muammer GÜLER

Gaziantep Valisi

Samsun Valisi

Nuri OKUTAN

İçişleri Bakanlığı Pers.Gn. Md. Yrd.

SiirtValisi

Ayhan NASUHBEYOĞLU

Ardahan Valisi

Sinop Valisi

Lütfullah BİLGİN

Elazığ Valisi

Sivas Valisi

Muzaffer DİLEK

Mülkiye Başmüfettişi

Şanlıurfa Valisi

Mustafa ERKAL

Ankara Vali Yrd.

Tunceli Valisi

—— • ——

Yönetmelik
 
    Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :
 
Motorlu Araçlar ve Römorkların Lastikleri ve Bu Lastiklerin
Takılması ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
(92/23/AT)
 
    MADDE 1 — 25/4/2000 tarihli ve 24030 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 25/7/2000 tarihinde yürürlüğe giren Motorlu Araçlar ve Römorkların Lastikleri ve Bu Lastiklerin Takılması ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin (92/23/AT) 7 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
    MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
    “Madde 9 —Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, OnayKuruluşu olarak Bakanlık yetkili bulunmaktadır. Deneyleri yapmaya veya yaptırmaya Teknik Hizmetler Kuruluşu olarak Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yetkili kılınmıştır.”
    MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
    “a) Bu Yönetmelik hükümlerine göre “e” ATAksam Tip Onay İşareti taşıyan veya 8 inci maddeye göre eşdeğer olduğu kabul edilen R-30, R-54, ve R-64 sayılı teknik düzenlemelere göre “E” TipOnayı işareti taşıyan lastiklerin pazarlanması sınırlanamaz ve yasaklanamaz.”
    MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin Dördüncü Bölümüne (5) numaralı geçici madde ilave edilmiştir.
    “Geçici Madde 5 —M.A.R.T.O.Y. kapsamındaki araçlar için ülkemizde lastik yenileme/değiştirme pazarına satışa sunulan yerli veya ithal lastiklerin aşağıda belirtilen uygulama takvimine uygun olarak;
     Binek araç lastikleri Ticari araç lastikleri
    92/23/AT veya 92/23/AT veya
    R-30 R-54
    9 ay sonra 18 ay sonra
    bu Yönetmeliğe (92/23/AT) göre “e” veya Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu R-30 ve R-54 sayılı teknik düzenlemelere göre “E” işaretli olmaları zorunlu olacaktır.”
    Yürürlük
    MADDE 5 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
    Yürütme
    MADDE 6 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür

—— • ——

Tebliğler

    Malatya Valiliğinden :

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

    Karar No : 2000/4
    Karar Tarihi : 27/4/2000
    Mahalli Çevre Kurulu 27/4/2000 tarihinde Vali Yrd. Hüseyin Basol GÜLEǒin başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
    2000-2001 yılı yakıt programı ve hava kirliliğinin önlenmesi için alınacak diğer tedbirler;
1 — Malatya Belediyesi hudutları, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçeleri belediye hudutları ile merkez ilçe belde belediyelerinden Dilek, Hanımınçiftliği, Konak, Orduzu, Topsöğüt ve Şahnahan, Battalgazi İlçesi belde belediyelerinden Hatunsuyu, Hasırcılar, Yeşilyurt ilçesi belde belediyelerinden Bostanbaşı, Gündüzbey ve Yakınca beldeleri belediye hudutlarında ısınma ve sanayi amaçlı kullanılacak katı yakıtlar için 10/5/1999 tarih ve 1999/5 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararının 1. maddesinde belirtilen kriterlerin değiştirilmeden 2000-2001 kış sezonu dahil aynı şekilde uygulanmasına, Buna göre;
    – Yerli kömürler için :
    – Rutubet Oranı (satışa sunulan kömür) % : 20 (Max)
    – Kül Oranı (Kuru bazda) % : 20 (Max)
    – Toplam Kükürt Oranı (Kuru bazda) % : 1.5 (Max)
    – Yanabilir Kükürt Oranı (Kuru bazda) % : 1.2 (Max)
    –Kalorifik Değer (satışa sunulan) Kcal/kg : 4000 (Min)
    – Tane Boyutu (mm.) : 18-150 arasında
    – İthal kömürler için :   
    – Rutubet Oranı (satışa sunulan kömür) % : 10 (Max)
    – Kül Oranı (Kuru bazda) % : 14 (Max)
    – Uçucu Madde (Kuru bazda) % : 12-22 arasında
    – Toplam Kükürt Oranı (Kuru bazda) % : 1.0 (Max)
    –Kalorifik Değer (satışa sunulan) Kcal/kg : 6000 (Min)
    – Tane Boyutu (mm.) : 18-150 arasında
    olan kömürlerin adı geçen yerleşim birimlerinde satışına izin verilmesine ve bu kriterlere uymayan kömürlerin getirilmesi, stoklanması ve yakılmasının önlenmesine,
    2 — Bu kararın yayımı tarihinden itibaren;
    a – Birinci maddede adı geçen yerleşim yerlerine yeni getirilen kömürlerin tamamının torbalanmış olmasına ve kömürlerin bulunduğu torbaların    üzerinde;
    1) Üretici ve/veya Torbalayan Firmanın Adı ve Tescilli Markasının,
    2) Kömürün Cinsinin (Linyit, Taş, Briket, İthal),
    3) Kömürün ağırlığının (Kg/tane boyutu (mm). Nem Oranı (%) ,(Satışa sunulan kömürde),
    4) Alt IsılDeğerinin (Kcal/Kg) (yerli linyit kömürü için satışa sunulan kömürde),
    5) Yanabilir Kömürün (%), (kuru bazda),
    6) Uçucu maddenin (%), (kuru bazda),
    7) Külün (%), (kuru bazda),
    8) Alt Isıl Değerinin (Kcal/Kg), (İthal kömürü için orjinal bazda) belirtilmesine,
    b) Kömür depolarında mevcut dökme kömür stoklarının cins ve miktarları ile birlikte bir hafta içerisinde Malatya Belediyesine bildirilmesine,
    3 — Torbalanan tüm kömürlerin Mahalli Çevre Kurulu Kararında belirtilen özelliklere uygunluğu konusunda pazarlama zincirinde yer alan üretici, torbalayıcı ve satıcı firmaların müştereken ve müteselsilen sorumlu olmalarına,
    4 — Malatya İl sınırları dahilinde ısınmada ve meskun alan içindeki sanayide petrokok ve petrokok ihtiva eden briketlerin yıl boyunca getirilmesi, stoklanması ve yakılmasının yasaklanmasına,
    5 — Adı geçen yerleşim birimleri belediye hudutlarında 2000-2001 yılı kış sezonunda ısınmada ve sanayide özel kalorifer yakıtı kullanılmasına devam edilmesine, Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinin Ek-8 A listesinde yer alan tesislerde ise yıl boyunca özel kalorifer yakıtı kullanılmasına, sınır ticareti yoluyla alınan ve ilimize de getirilen ithal fuel-oilin Tüpraş tarafından üretilen özel kalorifer yakıtı (KAL-YAK) vasıflarına uygun olması şartıyla kullanılmasına, tüketicilerin akaryakıt dağıtım şirketlerinden bayilik belgesi olmayanlardan yakıt almamalarına,
    6 — Katı ve sıvı yakıtları taşıyan, depolayan ve satan kişi ve kuruluşların söz konusu yakıtların vasıflarını gösteren belge (analiz raporu) ile eksiksiz doldurulmuş irsaliye belgesini denetimlerde ibraz etmek üzere hazır bulundurmalarına, ayrıca kömür satan kişi ve kuruluşların satışa arz ettikleri kömürler için, her kömürün vasıflarını (kalori, kükürt, rutubet ve kül oranları) gösterir pano şeklindeki tabela veya etiketi müşterilerin göreceği biçimde işyerine asmalarına,
    7 — İlimiz dahilinde satışa sunulacak kömür briketlerine ait vasıfların aşağıda belirtilen şekilde olmasına ve ilgililerce, Valiliğimizden “Kömür SatışBelgesi” alınması zorunluluğunun devamına,
    İthalKömürden Üretilen KömürBriketlerinin Vasıfları:
    Toplam Rutubet (Satışa Sunulan) % 10 (Max)
    Kül (Kuru bazda) % 18 (Max)
    Toplam Kükürt (Kuru bazda) % 1 (Max)
    Uçucu Madde (Kuru bazda) % 15-22 (Max)
    Kalorifik Değer (Satışa sunulan) 6000 Kcal/kg (Min)
    Bağlayıcı Melas, Nişasta (*)
    Kırılma Mukavemeti:
    Yumurta Biçimli Briketlerde 80 Kgf/cm2 (Min)
    Tabanı Düz Biçimli Briketlerde 130 Kgf/cm2 (Min)
    Yerli veya Yerli-İthalKarışımı Kömürden ÜretilenKömür Briketlerinin Vasıfları :
    ToplamKükürt (Kuru bazda) % 1.5 (max)
    Yanabilir Kükürt (Kuru bazda) % 1 (Max)
    Kalorifik Değer (Satışa sunulan) 4200 Kcal/kg (Min)
    Bağlayıcı Melas,Nişasta (*)
    Kırılma Mukavemeti:
    Yumurta Biçimli Briketlerde 80 Kgf/cm2 (Min)
    Tabanı Düz Biçimli Briketlerde 130 Kgf/cm2 (Min)
    (*) : Petrol türevi olmayan ve bilimsel araştırmalara dayalı olan ve bağlayıcı olarak kullanılırlığı kabul edilen diğer maddeler de bağlayıcı olarak kullanılabilecektir.
    8 — Yukarıda zikredilen yerleşim birimleri belediye sınırları içerisinde, belirtilen kriterlere uymayan ve yasaklanan her türlü yakıtın yükleme, boşaltma ve taşıma masrafları yakıt sahibine ait olmak kaydıyla ilgili belediyenin sorumluluğunda, Defterdarlık personelinin iştiraki ile oluşturulacak bir ekip tarafından müsadere edilmesine,
    9 — İl merkezinde yeni yapılacak kaloriferli binaların ısı sistemlerinin sıvı yakıtlı olarak inşa edilmesi hakkında Mahalli Çevre Kurulunca alınan 25/12/1990 tarih ve 10 sayılı kararın 3 üncü maddesinin uygulanmasının devamına, mevcut sıvı yakıtlı kalorifer sistemlerinin ise kömüre dönüştürülmesine izin verilmemesine ve bu hususun Malatya Belediye Başkanlığı ile Bayındırlık veİskan Müdürlüğünce sağlanmasına,
    10 — Her türlü yakıtın şehre girişinin Malatya Belediye Başkanlığı ve Bölge TrafikDenetleme Şube Müdürlüğü tarafından görevlendirilecek elemanlar tarafından denetlenmesine ve bu denetimlere gerekli durumlarda Deftertarlıktan personel alınmasına, şehir girişi kontrolleri sırasında ve şehir merkezindeki kaloriferli binalar ve siteler ile sanayi kuruluşlarında kullanılan sıvı yakıt örneklerinin Sanayi ve Ticaretİl Müdürlüğünce alınmasına, Standartlara uygun olmayan yakıtların tesbiti halinde ilgililer hakkında yasal işlem yapılmak üzere Sanayi ve Ticaretİl Müdürlüğü tarafındanCumhuriyetBaşsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,
    11 — Şehir girişi yakıt kontrolleri sırasında kömür örneklerininMalatya Belediyesince, mahrukatçılar ve konutlar ile sanayi kuruluşlarında kullanılan kömür örneklerinin ise Malatya Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğünce alınmasına,
    12 — Sıvı yakıt denetimleri sırasında alınan örneklerin analizi için Malatya Belediyesince bir cihaz alınıncaya kadar bu analizlerin Malatya ŞekerFabrikasında yaptırılmasına,
    13 — Denetimler sırasında gerekli hallerde alınacak yakıt örneklerinin analiz giderlerinin yakıt sahipleri tarafından karşılanmasına,
    14 — Yakıt taşıyan şüpheli tankerlerin Malatya Belediyesi Başkanlığı ile İl EmniyetMüdürlüğünün belirleyeceği parklarda, yakıt analiz sonucu alınıncaya kadar bekletilmesine,
    15 — Isı yalıtımı ile ilgili olarak 14/6/1999 tarih ve 23705 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “TSE 825 Binalarda Isı YalıtımKuralları” standardı 14 Haziran 2000 tarihinde mecburi olarak yürürlüğe girecektir. Yeni binalarda gerekli tedbirlerin alınması hava kirliliği açısından büyük önem arz etmektedir. İlimizde bu standardın zorunlu olarak uygulanmasının sağlanması ile mevcut binalarda ısı yalıtımı ile yakıt tasarrufu sağlanması açısından Enerji ve Tabii KaynaklarBakanlığının 19/11/1984 tarih ve 18580 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girenMevcut Binalarda Isı Yalıtım ile YakıtTasarrufu ve Hava Kirliliğinin Azaltılmasına Dair Yönetmeliğin uygulanmasına ve kamuoyunun bu yönetmelik ve mecburi standarda riayet etmesi için belediyelerce teşvik edici mekanizmaların oluşturulmasına,
    16 – Resmi ve özel tüm toplu taşıma araçları ile diğer tüm motorlu taşıtların bakım, ayar, (özellikle dizellerde pompa ayarı, bozuk enjektörlerin değiştirilmesi gibi) ve onarımlarının sahip veya sorumlularınca zamanında ve düzenli olarak yaptırılmasına, buna riayet etmeyerek bariz olarak kirliliğe (eksozunda siyah duman çıkaran) sebebiyet veren araçların trafik görevlilerince trafikten men edilmesine,
    17 – Yerleşim alanları içinde ve dışında bulunan piknik, dinlenme, eğlence ve gezinti yerlerinin korunması amacıyla bu yerlerin işletmecileri tarafından;
    a) Sıcak mevsimlerde çöplerin ve diğer atıkların hızla kokuşup bozulacağı ve haşerelerin üremesine uygun bir ortam teşkil edeceği dikkate alınarak çöplerin muhafaza edildiği bidon ve kutuların yeterli sayıda bulundurulmasına, bunların temiz ve bakımlı tutulmasına, çöp toplama işleminin yeterli sıklıkta ve düzenli olarak yapılmasının sağlanmasına ve bu çalışmalarda ilgili belediyelerle işbirliğine gidilmesine,
    b) Tuvaletlerin temiz ve bakımlı tutulmasının sağlanmasına ve tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulmasına,
    c) Foseptiklerin çevreyi kirletmeden vidanjörlerle çekilmesinin teminine ve haşereye karşı ilaçlanmasına,
    d) Motorlu taşıtların yıkanmasına izin verilmemesine,
    e) Piknik ve mesire yerlerinde kamp ateşlerinin sabit ocaklarda veya şahısların beraberlerinde getirdiği mangal vb. kontrollu yakıcılarda yakılmasının sağlanmasına ve ateşin kullanıldıktan sonra söndürülmesi konusunda halkın uyarılmasına,
    f)Gürültünün önlenmesi için radyo, teyp vb. cihazların seslerinin yükseltilmesine müsade edilmemesine,
    g)Doğal çevrenin korunmasına, yeşilin, ağacın ve orman sevgisinin artırılmasına yönelik ifadeler içeren levhaların yerleştirilmesine,
    h)Zikredilen bu hizmetlerin yerine getirilmesi için yeterli sayıda personel istihdam edilmesine,
    18 — Baraj, göl ve göletlerimizin, özellikle turizm ve rekreasyon amaçlı kıyı kesimlerinde; doğal yapıyı bozacak her türlü faaliyetin (kum alınması, dolgu yapılması, bitki örtüsünün tahrip edilmesi gibi) ilgili kuruluşlarca önlenmesine bu tür faaliyetlere teşebbüs edenlerin mülki idare amirlerine ve güvenlik güçlerine bildirilmesine,
    19 — Onyedinci (17) maddede zikredilen yerlerin il merkezinde SağlıkMüdürlüğü ilçelerde ise kaymakamlıklar tarafından sıklıkla denetlenmesine,
    20 — Mahalli Çevre Kurulunca alınan bu kararlara uymayan kişi, kurum ve kuruluşlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9/C maddesi ve aynı kanunun 66 ncı maddesi delaletiyle 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20, 21 ve 23 üncü maddeleri gereğince cezai işlem yapılacağının basın yoluyla ilan edilmesine,
    Oy birliği ile karar verilmiştir.
    Tebliğ olunur.

—— • ——

    Edirne Valiliğinden :

 Mahalli Çevre Kurulu Kararı

    Karar No : 6
    Karar Tarihi : 7/7/2000
    Edirne İlinde, 2000-2001 kış sezonunda hava kirliliğinin en aza indirilmesi amacıyla; Mahalli Çevre Kurulu Vali Mehmet CANSEVEN başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
    1 — İl Merkezinde kullanılmasına müsaade edilen:
    a) Isınmada kullanılacak yerli linyit kömür özelliklerinin:
    ALTISILDEĞERİ : 4000 Kcal/kg (Satışa Sunulan)
    NEMORANI : % 20 Üst Sınır (Satışa Sunulan)
    YANARKÜKÜRT : % 1 Satışa Sunulan
    EBAT : + 2 cm-20 cm.
    Kalorifik değerlerin önerilen sınır değerden daha yüksek olması halinde yanar kükürt oranları: 1000 Kcal/kg başına % 0.25 (satışa sunulan) olmasına,
    b) Yerli linyit kömürlerin yanısıra İlMerkezinde kullanılmasına müsaade edilen ısınma amaçlı İthal Kömürlerin özelliklerinin:
    ALTISILDEĞERİ : 6000 Kcal/kg. (Satışa Sunulan)
    TOPLAM KÜKÜRT : % 1 (Kuru Bazda)
    UÇUCUMADDE : % 12-22 (Kuru Bazda)
    TOPLAMNEM : % 10 (Satışa Sunulan)
    EBAT : + 2 cm-20 cm. olmasına,
    c) İl Merkezinde kullanılabilecek ısınma amaçlı torbalanmış kömür briketlerinin özelliklerinin:
    ALTISILDEĞERİ : 5000 Kcal/kg. (Satışa Sunulan)
    BACA GAZINA GEÇEN
    KÜKÜRT : % 0.8
    KIRILMASAĞLAMLIĞI : Yumurta Şeklinde Briketlerde 80 kgf Tabanı Düzgün
    Geometrik Şekilli Briketlerde 130 kg/cm2
    BAĞLAYICI : Petrol türevi olmayan ve bilimsel araştırmalara dayalı olarak insan ve çevre sağlına zararlı olmadığı belirtilen bağlayıcı olarak kabul edilen (Melas, Nişasta v.b.) diğer maddelerde bağlayıcı olarak kullanılabilecektir.
    SATIŞŞEKLİ : Su geçirmez torba içinde olmasına,
    2 —27/5/1997 tarih ve 1997/9 sayılı Çevre Bakanlığı Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol GenelMüdürlüğü 1997/9 sayılı Genelgesi ile ısınmada kullanımı yasaklanan petrokokun İlimizde de kullanılmamasına, (Çimento ve Kireç Fabrikaları hariç)
    3 —İl düzeyinde yapılan çalışmaların denetlenmesi ve yönlendirilmesi amacıyla ilgili Vali Yardımcısı Başkanlığında Edirne Belediye Başkanı, İl Emniyet Müdürü, SağlıkMüdürü, Sanayi ve TicaretMüdürü veya görevlendireceği bir yetkili ile İl Çevre Müdüründen oluşan bir Kömür Koordinasyon Kurulu oluşturulmasına, Başkanın gerekli gördüğü haller dışında her ay değerlendirme toplantısı yapılmasına,
    4 — Sanayi ve TicaretMüdürlüğünce İlimizdeki kömür ocaklarından bu yıl yeniden kömür numunesi alınarak, uygun kuruluşların birinde analizlerinin yapılmasına, analiz ücretlerinin kömür ocakları sahipleri tarafından ödenmesine,
    5 —Şehrimize giren ve satışı yapılan kömür ve diğer yakıtlardan gerektiğinde Sanayi ve TicaretMüdürlüğü elemanlarınca numuneler alınarak uygun kuruluşların birinde analizlerinin yapılmasına, analiz ücretlerinin satıcılar tarafından ödenmesine ve bu görevin dönüşümlü olarak bir aylık görev periyotları ile Çevre İlMüdürlüğü ve Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü ve SağlıkMüdürlüğü sorumluluğunda yürütülmesine,
    6 — Edirne Merkez İlçeye Kömür getiren kamyonların ocak sahası çıkışından itibaren İl Merkezine gelene kadar uygun noktalarda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; İl Merkezi giriş noktalarında ise polis ekipleri ve koordinasyon kurulunun vereceği görevliler tarafından, şehire giriş yapan kömürlerin denetimlerinin yapılarak kömür ocağına ait menşei belgelerinin denetiminin yapılmasına, İrsaliye kontrollerininde Defterdarlıkça verilecek görevliler tarafından yapılmasına, kömür denetimlerine 15/8/2000 tarihinde başlatılmasına,
    7 — Koordinasyon Kurulu tarafından araç ve denetim programları hazırlanmasına, ihtiyaç duyulan araçların ve denetim elemanlarının bir program dahilinde resmi kurumlardan talep edilmesine, şehir içi denetim ekiplerinin her ayın son iş günü, o aya ait çalışmalar ile ilgili bir rapor hazırlanarak ilgili komisyona sunulmasına (acil durum dışında),
    8 — 24/12/1996 tarihli ve 22857 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Edirne Valiliği “Edirne İli İzne Tabi Olmayan Yakma Tesislerinin Emisyon Kontrollerinde Uygulanacak Esaslara İlişkin Tebliğ”in 4 üncü maddesinin 2000-2001 kış sezonunda da uygulanmasına,
    Aynı Tebliğin 10 uncu maddesi gereğince emisyon ölçüm ücretinin konutlarda 1.000.000– TL. olarak uygulanmasına, iş yerlerinde ise; 0-25 m2 lik işyerlerinde 2.000.000– TL., 25-50 m2’lik iş yerlerinde 4.000.000- TL., 50-100 m2’lik iş yerlerinde 6.000.000- TL., 100 m2 ve üzerindeki iş yerlerinde 8.000.000- TL., olarak uygulanmasına,
    9 — Şehir içerisindeki kömür satış yerleri ve kömür satıcılarının denetimini yapmak üzere Edirne Belediye Başkanlığı, Çevre İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Sanayi ve TicaretMüdürlüğü elemanlarından ekip oluşturulmasına, bu ekiplerce binaların kalorifer bölümlerinde yapılacak denetlemelerde:
    a- Yakıtın Menşei Belgesi,
    b- Yakıtın Fiziksel Özellikleri,
    c-Müsaade edilen yakıtın dışında yakıtın bulunup bulunmadığı,
    d- Kazan yakma talimatnamesi,
    e- Kalorifer kazanı ve bacası,
    f-Ateşçilere aitAteşçi Belgesinin
    kontrol edilmesine,
    10 — Vatandaşların hava kirliliğine ilişkin bilgi ve şikayetlerini ulaştıracağı telefon numaraları Edirne Belediye Başkanlığı, Sağlık Müdürlüğü ve Çevre İl Müdürlüğünce tespit edilerek ve hava kirliliğinin önlenmesi için alınan kararların kamuoyuna, apartman yöneticilerine, kömür ocak sahiplerine ve il merkezindeki kömür satıcılarına duyurulmasına, bu konuda eğitici toplantı yapılmasına,
    11 — Apartman yöneticilerinin İrsaliye ve Menşei Belgesi olmayan kömürleri teslim ve satın almamalarına, aksi davrananlar hakkında ilgili mevzuat gereğince cezai işlem uygulanmasına,
    12 — Kontrol esnasında uygun bulunmayan kömürlerin uygulama sınırları dışarısına çıkartılmasına ve el konulmasına,
    13 — Hava kirliliğine neden olan araçlardaki egzoz gazlarının ölçümünün daha verimli hale getirilmesi için, Emniyet Müdürlüğüne bağlı TrafikEkipleri tarafından araçların egzoz emisyon pulu denetimlerinin sıklaştırılarak ve devamlı olarak yaptırılmasına,
    14 — Apartmanlarda ve kuruluşlarda bulunan ateşçilerin gerekli eğitimlerinin Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı HalkEğitim Merkezlerinde açılan kurslarda yapılmasına,
    15 — Dış ortam sıcaklığı gece ve gündüz 15 °C’nin üzerinde olduğu günlerde kalorifer ve sobaların yakılmamasına,
    16 — Kamu kurum ve kuruluş binalarının (hastaneler ve sağlık üniteleri hariç) kalorifer ve sobalarının binalarda iç ortam sıcaklığı 18°C, konutlarda 20°C’den yukarı olmayacak şekilde yakılmasına,
    17 — Küçük Sanayi Sitesi Bölgesindeki iş yerlerinin, kış dönemlerinde ısınmak amacıyla yanık yağ kullanmalarının yasaklanmasına,
    18 — Bu Karara uymayanlar ve çevre kirliliğine neden olan kişilere Çevre Kanununun 8 inci maddesi gereği; 298.870.000- (İkiyüzdoksansekizmilyonsekizyüzyetmişbin) TL., kuruluş ve işletmelere 896.620.000- (Sekizyüzdoksanaltımilyonaltıyüzyirmibin) TL., bilanço esasına göre defter tutan kuruluş ve işletmelere 1.494.380.000- (Birmilyardörtyüzdoksandörtmilyonüçyüzseksenbin) TL. idari para cezası uygulanacağının basın yoluyla halka duyurulmasına,
    19 — Yerli linyitlerde uygulama sonucunda kalorifer kazanlarında yakılan kömüre % 4 oranında sönmüş kireç katılarak yakılması bacagazı SO2 emisyonlarında % 50 oranında bir azalma meydana getirmekte ve yanma sırasında SO2’nin önemli bölümünün sönmüş kireçle reaksiyona girerek ortamdan uzaklaşmasının sağlanabildiği Çevre Bakanlığı 30/6/1998 tarihli yazısı ile belirtilmekte olup, İlimizde de kömür kullanımı sırasında kömüre % 4 (1000 kg kömüre 40 kg kireç) oranında sönmüş kireç tozu katılmasına,
    20 — 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9/ç ve 11/c maddeleri uyarınca bu karara uymayanlar hakkında, aynı Kanunun 66 ncı maddesi delaletiyle 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi ve 3301 sayılı Kanunla değişik 2872 sayılı Çevre Kanununun 8, 20, 21 ve 23 üncü maddeleri ile Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinin 62 nci maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca işlem yapılmasına,
    Oy birliği ile karar verilmiştir.
    Tebliğ olunur.